27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ufuk Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bakanlığımız Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 12.10.2010 tarihinde 2010/129069 İhale Kayıt Numarası ile yapılan ve 25.02.2011 tarihinde sözleşmeye bağlanan "2011 Mali Yılı Genel Temizlik Hizmet Alımı" ihalesi sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu tespit edilen ve sözleşmesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci maddesine istinaden feshedilen;

Lidertem Temizlik İnşaat Gıda Tekstil Akaryakıt Otomasyon Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Adres: Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad. Burçin 1 İşhanı No:8/220 Osmangazi / BURSA, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 71213, Oda Sicil No: 80542, Vergi Dai./No: Yıldırım V.D./8200254434),ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Cüneyt ÇETİN (T. C.Kimlik No: 33110137212)’e

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 31.05.2011 tarih 27950 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 9.İdare Mahkemesi'nin 21.07.2011 tarihli ve Esas No: 2011/1176 sayılı"...dava konusu işlemin, ...2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması..." kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 17/08/2011 tarihli ve 8889 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

6972/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 150 adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına Ankara’da yapılacak sınavla, 50 sosyal ve 100 teknik (25 maden, 25 inşaat, 20 elektrik, 20 makine, 10 gemi inşa yüksek mühendisi veya mühendisi olmak üzere) İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

B) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

C) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve İşin Yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az 75 puan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı (200 Sosyal, 400 Teknik) sayıda adaya sınava giriş belgesi gönderilerek sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylarda sınava çağırılacaktır)

D) İşin yürütümü ile ilgili teftiş görevine alınacaklar için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek,

İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; elektrik, maden, inşaat, makine, gemi inşa yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

F) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engeli olmamak,

G) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,

H) Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.

Başvurular 07.09.2011 günü başlayacak, 22.09.2011 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar Bakanlığımız www.csgb.gov.tr internet sayfasında yer alan bağlantı üzerinden doldurarak imzalayacakları başvuru formu çıktısı ve ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç, son başvuru tarihi olan 22.09.2011 mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmez.

Yazılı sınav 08.10.2011 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren sınav giriş belgesi, sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilecektir.

Adaylar alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile ayrıca fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih yazı ile bildirilecektir. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın giriş katında, www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile başvuru formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.itkb.gov.tr ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden edinilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA

6951/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3387                                                                   Karar Tarihi: 18/08/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2011 tarihli toplantısında,

TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2011 yılı 4. çeyreği için 1,73 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

6950/1-1

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyeleri alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KD. ÜNVANI

ADEDİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

TIP FAKÜLTESİ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

6957/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Sin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin bünyesinde görev alan Yapı Denetçisi belgesine sahip İnşaat Mühendisi Mehmet TOSUN’un vefatı sonrasındaki işlemler ile ilgili olarak, 194006 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı, 414 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte kuruluş yetkilisi Mimar Ali AYAŞLI (Sicil No: 29868) ve Mimar Gürkan AYTEKİN (Sicil No: 27128) denetim faaliyetlerinin 3 (Üç) ay süreyle geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2011/1641 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Mahkemenin 03.08.2011 tarihli ve E.2011/1641 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte kuruluş yetkilisi Mimar Ali AYAŞLI (Sicil No: 29868) ve Mimar Gürkan AYTEKİN (Sicil No: 27128) hakkında tesis edilen dava konusu işlemin yürütmesi Bakanlık Makamının 23.08.2011 tarih ve 6134 sayılı Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6966/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/12674

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

İrfan Baştuğ Cad. No.10 Dışkapı

Tel-Faks

(312) 5962000-3186690

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oğuz Girgin-Girgin Medikal

 

Adresi

Yıldıztepe Mah. Halk Cad. Deniz Apt. No:18/B 26040 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

16894521354

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Taşbaşı V.D./ 16894521354

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:27730,

Oda Sicil No:31442

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6968/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191839

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Mersin/Tarsus

Adresi

Tekke Mah. Donuktaş Cad. No:27

Tel-Faks

(324) 6134700-6130150

Posta Kodu

33440

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Terman Özel Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Gıda İletişim Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Palmiye Mah. 1221.Sok. Uğraş Apt. 23/4 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İstiklal V.D./ 8400325889

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:27565,

Oda Sicil No:29910

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6969/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191839

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Mersin/Tarsus

Adresi

Tekke Mah. Donuktaş Cad. No:27

Tel-Faks

(324) 6134700-6130150

Posta Kodu

33440

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arıkan Gıda İnşaat Medikal Hizmet Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Mehmet Ali Arıkan

Adresi

Doğancı Mah. İnönü Cad. No:11 Mut/Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

30955816838

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mut Mal Müdürlüğü/ 0780381103

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mut Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:1562,

Oda Sicil No:1551

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6970/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/52101

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hatay Antakya Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Hatay/Antakya

Adresi

Altınçay Mah. M.Kafadar Cad.

Tel-Faks

(326) 2194000-2274435

Posta Kodu

31000

E-Mail

hataydhs1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yasemin Oral-Oral Medikal

 

Adresi

Kurtuluş Cad. No:56/C Antakya/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

28882747264

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ş.Kanatlı V.D./ 6450287021

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:9142,

Oda Sicil No:13687

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6971/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/82840

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Denizli/Sarayköy

Adresi

Cumhuriyet Mah. Hacı İrfan Mersin Bulvarı No:1

Tel-Faks

(0258) 4154377-4151090

Posta Kodu

20300

E-Mail

hastane@saraykoydh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şefik Tekin – Özel Çok Amaçlı Ayhan Dental Diş Protez Laboratuarı

 

Adresi

382. Sok. No:7-9/A Şirinyer-Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

20875061302

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şirinyer V.D./ 835 026 5118

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No:35/370567

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6973/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/131691

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Nazilli Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Aydın/Nazilli

Adresi

Zafer Mah. Sağlık Cad. No:76

Tel-Faks

(0256) 3132096-3120004

Posta Kodu

09800

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Vedia Kozal – Apeks Tıbbi Sağlık Ürünleri

 

Adresi

Saraylar Mah. Hastane Cad. Üçler Apt. No:35 Kat:1 D:2 Denizli

 

T.C. Kimlik No.

39859109442

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Pamukkale V.D./ 582 007 6372

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Denizli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:27567,

Oda Sicil No:33621

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6974/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191758 (Adana İl Sağlık Müdürlüğü)

2011/52429 (Adana Devlet Hastanesi)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Adana Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Adana/Yüreğir

Adresi

M.Kemal Paşa Bulv. No:8

Seyhan Mah. Hasan Şaş Bulv. No:71

Tel-Faks

(0322) 3441911 (Adana İl Sağlık Müd.)

(0322) 3215752 (Adana Devlet Hast.)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sispet Petrol Medikal Tıbbi Malzeme Özel Sağlık Hizmetleri İşletmeciliği Gıda Tarım Hayvancılık Elektronik Bilgisayar İnşaat Nakliye Taşımacılık Araç Kiralama Turizm Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Ziyapaşa Mah. 55. Sok. Sağlık Apt. A Blok Kat:1 Daire:3 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ziyapaşa V.D./ 7710301496

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No:50214,

Oda Sicil No:27-72276

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6975/1-1