27 Ağustos 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28038

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


32.000 TON TOZ LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş.Burdur Şeker Fabrikasından:


500 ADET NETWORK ERİŞİM CİHAZI-THIN CLIENT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


WB3-GÜÇL-ONAR-76 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇI İHALE USULLERINE GÖRE MÜTEAHHİTLIK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):


WB3-GÜÇL-ONAR-77 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP)


WB3-GÜÇL-ONAR-75 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):


WB3-GÜÇL-ONAR-74 İŞİ IÇIN ULUSAL REKABETÇI İHALE USULLERINE GÖRE MÜTEAHHİTLIK SEÇIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):


ATIKSU ARITMA ÇAMURU SOLAR KURUTMA TESİSİNİN KİRACI TARAFINDAN HER TÜRLÜ MALİYETİ KARŞILANMAK SURETİYLE KURULMASI VE KİRA MÜDDETİNCE İŞLETİLMESİ; BAKIM ONARIM VE YENİLEMELERİNİN MUNTAZAMAN YAPILMASI VE KİRA SÜRESİ SONUNDA TESİSİN BAKIMLI VE ÇALIŞIR HALDE BEDELSİZ OLARAK İDAREYE DEVRİNİN YAPILAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


VOLTMETRE, DATACOM TEST CİHAZI, OTDR CİHAZI VE FİBER EK CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AMBALAJ MALZEMESİ (SHİRİNKLİ TORBA) SATIN ALINACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


32.000 TON TOZ LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş.Burdur Şeker Fabrikasından:

32.000 ton Toz Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/135111

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü 15520/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası           :   0 248 233 19 35/38 – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   18.000 Ton Linyit Yıkanmış- Toz (0,5-18mm) 3.000-3.400 kcal/kg 14.000 Ton Linyit Yıkanmış- Toz (6-18mm) 4.400-4.600 kcal/kg

b) Teslim yeri                                 :   Burdur Şeker Fabrikası stok sahası, araç üzerinde teslim

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu BURDUR

b) Tarihi ve saati                            :   09.09.2011 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini  :

a) İhale dokümanının

    görüleceği yer                             :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

     alınabileceği yer                         :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                               :   100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

    son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres        :   Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres            :   Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi     :   09/09/2011

d) İhale (son teklif verme) saati      :   Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6933/1-1


500 ADET NETWORK ERİŞİM CİHAZI-THIN CLIENT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı olan 500 adet network erişim cihazı-thin clientin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.09.2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6958/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Osmancık Kaymakamlığı Devlet Hastanesi Baştabipliği ihtiyacı muhtelif cins ve miktar tıbbi cihaz, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, aşağıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTAR

İHALE ŞARTNAME BEDELİ

1

Hemodiyaliz Cihazı

1 adet

50.- TL

2

Transport küvöz

1 adet

50.-TL

3

Hastabaşı monitörü

1 adet

Muaf

4

Defibrilatör

1 adet

Muaf

 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.09.2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6959/1-1


200 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Rize Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı olan 200 adet Dizüstü Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.09.2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6960/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

16.544 Ton Torba Kömürün nakli ve indirilmesi Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                        :   2011/ 132516 İhale Dosya No:303.GELİ/2011- 1040

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   (0 252 ) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi      :   gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı         :   16.544 Ton Torba Kömürün nakliyesi ve kamyonlardan boşaltılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Eskihisar Ocağı ile Denizli, Aydın ve Muğla İl merkezi ve İlçeleri arasında

c) İşin Süresi                           :   İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür. Sözleşme imzalandıktan itibaren 2 takvim günü içersinde işe başlanır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer  :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :   15.09.2011 - 14.00

4 - İhale dokümanları:

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yeni Mahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00(elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25 inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

8 - Her türlü malzeme ve yük nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - İstekliler Ulaştırma Bakanlığından Yurt İçi Taşıma Belgesi almak zorundadır Ulaştırma Bakanlığından alınan Karayolu Taşımacılığı (R) veya (K-1) yetki belgesi. ((K-1) yetki belgesi olanların 250 Ton/gün taşıma kapasitesi olması)

10- Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10- İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

6861/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 46,31TL ile en çok 166.521,60 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,63 TL ile en çok 16.652,16 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Paket ve Dökme Çay, Muhtelif Oto Aksamı, Muhtelif TIR Aksam ve Parçaları, Muhtelif Oto Bilyesi, Bilgisayar Monitörü, Şişe Kapaklama Makinası, Fermuar, Çakmak, Kilit, Muhtelif Cep Telefonu ve Aksamları, TV Yükselticisi, MP3 ve MP4 Çalar, Çuval Dikme Makinası, Sigara Sarma Makinası, Dipçiksiz Otomatik Tüfek ve aksam parçaları, Mini Boy Kuran-ı Kerim cinsi 50 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 13/09/2011 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 12/09/2011 tarih ve saat 16.00'ya kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL. bedel karşılığı Antakya İşletme Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlükleri ve İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Antakya İşletme Şube Müdürlüğü 0 326 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

6847/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.343,93 TL ile en çok 3.048,62 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 235,00 TL, en çok 305,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen motorsikletlerden oluşan 30 adet araç; açık artırma suretiyle, 08/09/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 07/09/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6842/1-1


WB3-GÜÇL-ONAR-76 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇI İHALE USULLERINE GÖRE MÜTEAHHİTLIK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):

Proje Adı                                 :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TURKİYE

İhale Paketi Numarası              :  WB3-GÜÇL-ONAR-76

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı   :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                    :  İstanbul ilinde 6 adet okulun güçlendirme ve onarım inşaat işlerinin yapımı

Sözleşme İmza Tarihi              :  15 Ağustos 2011

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.965.000,00

3.965.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı  KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.965.000,00

3.965.000,00

2.Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.280.000,00

4.280.000,00

3.İlsar İnşaat Tar. Tur. Pet. Otom.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.361.000,00

4.361.000,00

4.Hükmü Peker İnşaat Tic. ve san. A.Ş.

4.399.000,00

4.399.000,00

5.Doğcan İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

4.439.000,00 (**)

4.439.000,00 (**)

6.Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.

4.565.265,00 (*)

4.565.265,00 (*)

7.Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.855.000,00

4.855.000,00

8.Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

5.434.067,35

5.434.067,35

9.Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.

5.648.000,00

5.648.000,00

10.Mustafa Ekşi İnşaat Tur.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.898.000,00

5.898.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

 

(*) Zek-San İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin teklif formunda rakamla verilen  teklif fiyatı 4.545.265,00 TL; ancak teklif formunda yazı ile verilen ve götürü bedel özet tablosu ile pursantaj listelerinde verilen toplam teklif fiyatı 4.565.265,00 TL’dir. Bölüm V. Teklif Bilgileri (27.1.a) maddesine istinaden yazıyla yazılmış meblağın teklif ekinde yer alan teklif fiyat çizelgelerindeki toplamlar ile aynı olması dolayısıyla yazı ile yazılan meblağlar geçerli sayılacaktır.

(**) Doğcan inşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif formunda verilen teklif fiyatı 4.436.000,00 TL ancak götürü bedel özet tablosu ile pursantaj listelerinde verilen toplam teklif fiyatı 4.439.000,00 TL’dir. Bölüm V. Teklif Bilgileri (27.1.b.) maddesine istinaden Götürü Bedel Özet tablosu ve pursantajlarda geçerli teklif fiyatı geçerli sayılacaktır.

6908/1-1

 


WB3-GÜÇL-ONAR-77 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP)

Proje Adı                                 :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TURKİYE

İhale Paketi Numarası              :  WB3-GÜÇL-ONAR-77

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı   :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                    :  İstanbul ilinde 6 adet okulun güçlendirme ve onarım inşaat işlerinin yapımı

Sözleşme İmza Tarihi              :  17 Ağustos 2011

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.910.000,00

3.910.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.910.000,00

3.910.000,00*

2.Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

4.325.846,22

4.325.846,22

3.Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

4.686.000,00

4.686.000,00

4.Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.

5.698.000,00

5.698.000,00

5.Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.768.000,00

5.768.000,00

6.Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.944.000,00

5.944.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

 

(*)Zeyilname ile çıkarılan Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İlköğretim Okulu, Şişli Endüstri Meslek Lisesi için teklif verilmiştir. Bu okullar için verilen teklif toplam tekliften düşülerek düzeltilen nihai tekliflerdir. Zeyilname ile çıkartılan okullar için verilen teklifler aşağıda not edilmiştir.

Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik

İlköğretim Okulu                     : Hüsamettin Peker İnşaat Taah.

                                                                             San. ve Tic. Ltd. Şti. :280.000 TL

Şişli Endüstri Meslek Lisesi    : Hüsamettin Peker İnşaat Taah.

                                                                            San.ve Tic. Ltd.Şti.: 1.210.000 TL

Toplam : 1.490.000 TL

6909/1-1

 


WB3-GÜÇL-ONAR-75 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):

Proje Adı                                 :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TURKİYE

İhale Paketi Numarası              :  WB3-GÜÇL-ONAR-75

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı   :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                    :  İstanbul ilinde 5 adet okulun güçlendirme ve onarım inşaat işlerinin yapımı

Sözleşme İmza Tarihi              :  17 Ağustos 2011

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.470.000,00

3.470.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.470.000,00

3.470.000,00

2.İlsan İnşaat Tar. Tur. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.589.000,00

3.589.000,00

3.Hükmü Peker İnşaat Tic. ve san. A.Ş.

3.599.000,00

3.599.000,00

4.Zek-San İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti.

4.026.100,00

4.026.100,00

5.Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.125.000,00

4.125.000,00

6.Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

4.135.187,52

4.135.187,52

7.Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.172.000,00

4.172.000,00

8.May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.265.000,00

4.265.000,00

9.Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

4.378.000,00

4.378.000,00

10.Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.

4.460.000,00

4.460.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

6910/1-1

 


WB3-GÜÇL-ONAR-74 İŞİ IÇIN ULUSAL REKABETÇI İHALE USULLERINE GÖRE MÜTEAHHİTLIK SEÇIMI SONUÇ İLANI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinden (İSMEP):

Proje Adı                                 :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) /TURKİYE

İhale Paketi Numarası              :  WB3-GÜÇL-ONAR-74

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı   :  Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                    :  İstanbul ilinde 8 adet okulun güçlendirme ve onarım inşaat işlerinin yapımı

Sözleşme İmza Tarihi              :  17 Ağustos 2011

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

KDV Hariç (TL)

Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.165.000,00

5.165.000,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı  KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1.Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.165.000,00

5.165.000,00

2.Hüsamettin Peker İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.269.000,00

5.269.000,00

3.Egemen İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.

5.441.000,00

5.441.000,00

7.Hükmü Peker İnşaat Tic. ve san. A.Ş.

5.599.000,00*

5.599.000,00*

4.Zek-San İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti.

5.610.043,12

5.610.043,12

5.Bernas İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.930.000,00

5.930.000,00

6.Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

5.965.810,00

5.965.810,00

8.İlsan İnşaat Tar. Tur. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.317.000,00

6.317.000,00

9.Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.

6.894.000,00

6.894.000,00

10.Mustafa Ekşi İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

6.974.000,00

6.974.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

 

*Hükmü Peker İnşaat Tic. ve san. A.Ş.’nin Teklif Formu’nda rakamla yazılan teklifi 5.999.000 TL, yazı ile yazılan teklifi 5.599.000 TL’dir. İhale dökümanları Bölüm V. Teklif Bilgileri (27.1.a) maddesine istinaden yazıyla yazılmış meblağın teklif ekinde yer alan teklif fiyat çizelgelerindeki toplamlar ile aynı olması dolayısıyla yazı ile yazılan meblağ geçerli sayılacaktır.

6911/1-1


ATIKSU ARITMA ÇAMURU SOLAR KURUTMA TESİSİNİN KİRACI TARAFINDAN HER TÜRLÜ MALİYETİ KARŞILANMAK SURETİYLE KURULMASI VE KİRA MÜDDETİNCE İŞLETİLMESİ; BAKIM ONARIM VE YENİLEMELERİNİN MUNTAZAMAN YAPILMASI VE KİRA SÜRESİ SONUNDA TESİSİN BAKIMLI VE ÇALIŞIR HALDE BEDELSİZ OLARAK İDAREYE DEVRİNİN YAPILAMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

İŞİN NEVİ, YERİ NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Madde 1:

İlçemiz Günlükbaşı Mah. Erenbeleni Mevkii, 2907/1Ada/Parsel ve 89/8776 Cilt/Sayfa’sında kayıtlı 32.657,00 m2’lik İdare Taşınmazının ekli krokide gösterilen yaklaşık 3.600,00 m2‘lik kısmı üzerinde, Teknik Şartnamesinde ayrıntıları belirtilen bir Atıksu Arıtma Çamuru Solar Kurutma Tesisinin Kiracı tarafından her türlü maliyeti karşılanmak suretiyle kurulması ve Kira müddetince işletilmesi; bakım onarım ve yenilemelerinin muntazaman yapılması ve Kira süresi sonunda tesisin bakımlı ve çalışır halde bedelsiz olarak İdareye devrinin yapılması ve 10 yıllık süre üzerinden aylık 2.483,00 TL kira bedelinin arttırılması suretiyle 2886 sayılı yasanın 35 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ KOŞULLARDA ALINACAĞI :

Madde 2

İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Fethiye Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 250,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

Madde 3

İhale devlet ihale kanunun 35.maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile arttırma uygulanmak suretiyle 08.09.2011 tarihinde saat 14.00 de Fethiye Belediyesi Encümen Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ GECİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Madde 4

Söz konusu işin tahmin edilen bedeli; yapım bedeli + 10 yıllık toplam kira bedeli (2.352.938,55-TL+ 297.960,00-TL) 2.650.898,55-TL (KDV hariç) üzerinden hesaplanmış olup geçici teminat oranı % 3 (yüzde üç)tür. 10 (on) yıllık tahmin edilen muhammen bedel toplamı 2.650.898,55-TL olup geçici teminat miktarı 79.526,96-TL.dir.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

Madde 5

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 Kanuni İkametgah Belgesi; -

5.2 Türkiye'de Tebligat İçin Adres Beyanı,

5.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siviline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.3.3. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) nolu fıkralardaki esaslara göre temin edecekleri belge.

5.4 İmza Sirküleri,

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'deşubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.4.3. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) nolu fıkralardaki esaslara göre temin edecekleri belge.

5.5. Bu şartnamenin 4. mad. belirtilen miktarda geçici teminat belgesi

5.6.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.7.İsteklileri ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.8. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

5.9. SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

5.10. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Toplam yatırım tutarının %10'undan az olmamak üzere banka referans mektubu,

5.11. İhale dosyası satın alındığına dair belge,

5.12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname,

5.13. İhale Tarihinden önceki 5 yıl içinde en az 3.000 ton/yıl kapasiteli çamur kurutma tesisi kurduklarını veya aynı süre içinde benzer bir tesisi en az 1 yıl süre ile işlettiklerini kanıtlayan belgeler.

5.14. İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

5.15. Taşınmazın görülüp incelendiğini gösteren İdare yazısı,

5.16. Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanmış Avan Proje ve Teknik Rapor,

5.17. İhaleye katılacak isteklinin Fethiye Belediyesine borcu olmadığına dair Fethiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış yazı

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Madde 6

6.1 İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç 08.09.2011 tarihinde saat 14:00’ e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6.2 Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

6.3 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.4 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

6897/1-1


VOLTMETRE, DATACOM TEST CİHAZI, OTDR CİHAZI VE FİBER EK CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

5 adet Seçici Voltmetre, 23 adet E1/Datacom Test Cihazı, 7 adet OTDR Cihazı ve 7 adet Fiber Ek Cihazı alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :  2011/130441

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İnönü Bulvarı No:27, Kat:15 Bahçelievler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası               :  Tel: (312) 203 85 04  Fax: (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi                  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu malın                        :

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :  5 adet Seçici Voltmetre, 23 adet E1/Datacom Test Cihazı, 7 adet OTDR Cihazı ve 7 adet Fiber Ek Cihazı

b) Teslim yeri                                     :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ambarı Gölbaşı-Ankara/TÜRKİYE

c) Teslim tarihleri                               :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (doksan) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27, Kat:15, Oda No:89 Bahçelievler 06490 ANKARA / TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati                                :  29.09.2011 Saat :14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (h) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.  İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.4- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ilgili teknik şartnamelere uygun olarak verilecektir.

4.4.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a ) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

4.4.3 - Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler.

4.4.4. İmal edilecek malların Teknik Şartnamede belirtilen standartlara uygun olduğuna dair belgeler.

4.4.5 - Teknik Şartnamede belirtilmesi halinde, ihale konusu malların imalatında ve testlerinde kullanılacak olan standartların orijinal kopyaları ya da fotokopileri.

4.4.6 - Teknik Şartnamelerin ilgili Maddelerinde belirtilen mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin diğer belgeler ve dokümanlar.

4.4.7- Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, ürün veya imalat belgeleri.

a) İstekliler teklif edilen malın Türk ve Dünya standartlarına uygunluğunu gösteren ISO belgesini ibraz etmek zorundadır.

b) CE belgesi ile satışı zorunlu olan mallar için CE Uygunluk Beyanı. (CE Declaration Confirmation)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Oda No:29 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası (100.-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat :15 Oda No: 29 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

6963/1-1


AMBALAJ MALZEMESİ (SHİRİNKLİ TORBA) SATIN ALINACAKTIR

EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:

Ambalaj malzemesi (shirinkli torba) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Kurumumuzun İhale Yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usul ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a) Adı                                         :   EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü

b) Adresi                                    :   İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No :78 Sincan/Ankara

c) Telefon ve Faks Numarası     :   0312 2701932 - 312 2704214

d) Elektronik Posta Adresi         :   sincan@ebk.gov.tr

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   Özellikleri Teknik Şartnamede Belirtilen Shirinkli torba: 700.000 adet

b ) Teslim Yeri                           :   EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No:78 Sincan/ANKARA

c) Teslim Tarihi                          :   Sözleşme imza tarihini müteakip 60 takvim günü

3. Yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı Yer                        :   EBK Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. No :78 Sincan /ANKARA

b) Tarihi ve Saati                        :   09.09.2011 - 14:30

c) Tebligat için adres beyanı

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif  mektubu,

4.1.4 Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat .

4.2. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) Üretim izin belgesi,  Üretim sertifikası, Gıda sicil belgesi ve kapasite raporu.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye  yerli  ve yabancı istekliler katılabilir..

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar EBK SİNCAN ET SANAYİ İŞLETMESİ VE TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ (AYAŞ CAD.NO: 78 SİNCAN/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebilecektir.

9.1. İstekliler tekliflerini kısmi olarak ve birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Üzerine ihale yapılan istekli Birim fiyatların çarpımı sonucu toplam bedel üzerinden sözleşme yapacaklardır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalar hariç) tabi olmayıp, ihale Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Müdürlüğümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakla serbesttir.

6952/1-1