26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Not: Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de Yayınlandığı Tarihten İtibaren 15 (onbeş) Gün’dür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

3

Eski Türk Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

6935/1-1

—— • ——

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On Beş) gündür. Ayrıntılı ilan metni Üniversitemizin http://www.yalova.edu.tr adresi duyurular kısmında mevcuttur.

6938/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Beştepeler Mahallesi 44789/1 ada/parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6922/1-1

—————

Yakacık 60302/1-2, 60303/5, 60308/3, 60309/1, 60310/2-3, 60315/1 ve 60316/2 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6921/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 23.06.2011 gün 133 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.08.2011 gün 1192/3197 sayılı kararı ile onaylanan; Saray Mahallesi 98188 ada 15, 16 ve 17 nolu parsellerini kapsayan 90004/7 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6883/1-1

————

Pursaklar Belediye Encümeninin 23.06.2011 gün 134 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.08.2011 gün 1171/3055 sayılı kararı ile onaylanan; Saray Mahallesi 98290 nolu ada/tüm parselleri ve çevresini kapsayan 90004/8 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6884/1-1

————

Pursaklar Belediye Encümeninin 23.06.2011 gün 131 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.08.2011 gün 1193/3284 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar 1. Etap Uygulama İmar Planı kapsamındaki 95003-95011 nolu adalar arasında kalan park alanı, 95133-95135 nolu adalar arasında kalan park alanı, 95325-95326 nolu adalar arasında kalan park alanı, 95393-95394 nolu adalar arasında kalan park alanı ve 95282-95283 nolu adalar arasında kalan park alanı üzerindeki toplam 5 adet trafo alanını kapsayan 90000/9 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6885/1-1

————

- Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi 98738 ada 3 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6886/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Kemaliye Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/24 Esas sayılı dava dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6892/1-1

————

Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/255 Esas, 2002/417 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6893/1-1

————

Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/2270 Esas sayılı dava dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6894/1-1

—— • ——

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 21 gündür.

6954/1-1


Sağlık Bakanlığından:

2011 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 29/09/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1- Bu kuraya;

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapanlardan kuranın çekildiği tarih itibariyle (29/09/2011) Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olanlar,

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabipler,

başvurabileceklerdir.

2- Bu kuraya;

a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

başvuramayacaklardır.

Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3) Kuraya başvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

4- Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

5- Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (12/09/2011) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6- Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

7- Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

8- Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Sağlık Bakanlığı kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

B)KURA TAKVİMİ

1- Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 25/08/2011 Perşembe günü başlayıp, 12/09/2011 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecektir.

2- Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 16/09/2011 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 29/09/2011 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C) İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum için alınması gerekmektedir),

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),

c) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),

d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışında diğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,

f) Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,

g) Mal bildirim formunu,

En geç 14/10/2011 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde elden, posta ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksik olması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

6939/1-1


Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/47854

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Toroslar

Adresi

GMK Bulvarı-Toroslar/Mersin

Tel-Faks

03243201727-03243207135

Posta Kodu

33220

E-Mail

bol5@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Günsan Trafik Elektrik ve İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Abdurrahman Gazi Mahallesi Alparslan Caddesi No:54/1 Samandıra Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4380106306

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

415845

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6931/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/59466

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10 – 0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OBA Makarnacılık San.ve Tic. A.Ş

 

Adresi

Çakmak Mah. Zafer Cad. Nu: 23 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

632 005 3345

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3348/Merkez-4193 (4/4193)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Dikkaldırım Caddesi Çekirge

Tel-Faks

0 224 232 21 50 – 0 224 233 06 43

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Behcet Ertuş

 

Adresi

Bulvar Cad. Gap Apartmanı Nu: 76/1 Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

24955857410

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

374 018 5680

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Tic.ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

001282-001282

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/59458

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 10 – 0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbul_ictedarik@yahoo.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

OBA Maraknacılık San. ve Tic. A.Ş

 

Adresi

Çakmak Mah. Zafer Cad. Nu: 23 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

632 005 3345

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3348/Merkez-4193 (4/4193)

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Dikkaldırım Caddesi Çekirge

Tel-Faks

0 224 232 21 50 – 0 224 233 06 43

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpek Grup Gıda Tarım Tekstil ve Hayvancılık San.ve Tic. Ltd.. Ş.

Kerem Can Kömürcü

Adresi

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

45511453884

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

479 040 6973

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic.Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/7150-282265

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/504403

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

tankpalet@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atapar Yedek Parça Mak. Otom. Sav. San. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Ş.

 

Adresi

Yeşiloba Mah. Yeni Sanayi Sitesi 19 Blok Nu: 8 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

097 032 7804

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Tic.Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

59723-20/56775

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/549712

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

tankpalet@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Üzel

 

Adresi

Papuççular Mah. Bezen Sok.Nu: 24/A Adapazarı

 

T.C. Kimlik No.

43261340126

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

922 024 9344

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Tic.ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16958-24696

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6936/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/140496

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiöeren

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 – 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mitasan Büro Mak. İth. Tic.ve San. A.Ş.

Hayri Bakıcı

Adresi

Kavacık Mah. Hülagü Cad.Nu: 18 Beykoz/İstanbul

Kavacık Mah. Hülagü Cad. Nu: 18 Beykoz/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

19979200670

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

622 001 0686

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic.Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

273121

 

6. *Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

*YASAKLAMA SÜRESİ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre MİTASAN Büro Mak.İth.Tic. ve San.AŞ ile şirketin % 50'den fazla hissesine sahip ortağı Hayri BAKICI hakkında verilen ve 03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’nin 189'uncu sayfasında yayımlanan 1 yıl süreli yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 17'nci İdare Mahkemesi tarafından 05 Mayıs 2011 tarihli ve 2011/452 Esas sayılı karar ile yasaklama kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar 16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürütmenin durdurulması kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna gidilmiş ve yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 23 Haziran 2011 tarihli ve Y.D.İtiraz No.:2011/2916 sayılı karar ile Ankara 17'nci İdare Mahkemesi tarafından verilen 05 Mayıs 2011 tarihli ve 2011/452 Esas sayılı kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Bu nedenle daha önce yürütmenin durdurulmasına karar verildiği için uygulanamayan 260 gün süreli yasaklama kararı, bu ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren tekrar yürürlüğe konulmuştur.

Duyurulur.

6936/7/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim Üyeliği kadrolarına başvurma, atama ve yükseltilme ile ilgili değerlendirme kriterlerine Üniversitemizin web sayfasındaki "Bağlantılar" bölümünden ulaşılabilir.

Adaylar listelerini kriterlerdeki puanlamaya göre puanlayıp, puanlanmış listeyi eklemek zorundadırlar.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

         Birimi/Bölümü      

                  Anabilim Dalı                     

Ünvanı

Derc.

Adet

                                 Niteliği                                          

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh. Bölümü

Mekanik

Doçent

1

1

Homojen olmayan Anizotrop kabukların stabilite Teorisi alanında çalışmış olmak.

Makine Müh. Bölümü

Makine teorisi ve Dinamiği

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği alanında Doçent ünvanı almış olmak.

Maden Müh. Bölümü

Maden İşletmesi

Doçent

1

1

Kaya Mekaniği alanında çalışmaları olmak.

Çevre Müh. Bölümü

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Çevre Modellemesi konusunda Doktorasını almış olmak.

Çevre Müh. Bölümü

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Biyosorpsiyon ve Elektrokoagülasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Kavramsal Modeli konusunda Doktora yapmış olmak. Tasarım (Mimarlık)Bilim alanında Doçent olmak.

 

Eğiridr Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Balıkçılık Temel Bilimleri

Doçent

2

1

Balık Sistematiği konusunda uzmanlaşmış olmak.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

 

Fizik Bölümü

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Profesör

1

1

Yüksek enerji fiziği alanında çalışma yapmış olmak.

Kimya Bölümü

Fiziko Kimya

Profesör

1

1

 

Biyoloji Bölümü

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Balık parazitleri konusunda doktora yapmış olmak

Biyoloji Bölümü

Botanik

Doçent

3

1

Bitki Morfolojisi ve Anatomisinde Doktora yapmış olmak.

Biyoloji Bölümü

Zooloji

Doçent

1

1

Böcek Sistematiği konusunda doktora yapmış olmak.

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Nükleer reaksiyonlar ve nükleer reaksiyon modelleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafya Bölümü

Beşeri ve iktisadi Coğrafya

Doçent

1

1

Tarihi Coğrafya ve Isparta İli Ekonomik Coğrafya konusunda Doktora yapmış olmak.

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

 

 

Tıp fakültesi

Temel Tıp Bil. Böl.

Anatomi

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bil. Böl.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

Adli Tıp

Doçent

1

1

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

İç Hastalıkları

Doçent

1

2

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

Radyoloji

Doçent

1

1

 

Dâhili Tıp Bil. Böl.

Spor Hekimliği

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Bankacılık, vadeli işlem piyasaları, borsa aracı kurumları üzerine çalışmış olmak.

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Yabancı yatırımlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

Bütçe açıklarının Finansman yöntemleri konusunda çalışmış olmak.

Kamu Yönetimi Böl.

Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Kamu Personel Yönetimi ve Performans değerlemesi üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi Böl.

Sağlık Yönetimi

Doçent

2

1

Muhasebe ve Finansman alanında Doçent unvanına sahip olmak.

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Böl.

Bahçe Bitkileri

Doçent

2

1

Meyve yetiştirme ve ıslahı konusunda uzman olmak. Doku kültürü konusunda çalışmaları olmak.

Tarla Bitkileri Böl.

Tarla Bitkileri

Doçent

2

1

Yemeklik tane baklagiller konusunda uzman olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

3

1

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve ıslahı alanında uzman olmak. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında çalışmış olmak.

Zootekni Bölümü

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

Biyometri ve Genetik anabilim dalında Doçent olmak. Varyans unsurları konusunda doktora yapmış olmak.

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Tarım İşletmeciliği ve Planlama, tarıma dayalı sanayi ile kooperatifçilik ve örgütlenme konularında çalışmaları olmak.

Bitki Koruma Bölümü

Entomoloji

Profesör

1

1

Entomoloji anabilim dalında çalışmalar yapmış olmak. Diptera takımı konusunda uzman olmak.

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği Böl.

Orman Ürünleri ve Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

3

1

Orman Endüstri Mühendisliğinde Doçent olmak.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Tezhip

Doçent

2

1

Türk İslam sanatları temel alanında Doçent ünvanı almış olmak. El dokuması halı ve bitkisel boyalarla ilgili çalışmaları bulunmak.

 

İlahiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

Temel İslam Bil. Böl.

Hadis

Profesör

1

1

 

Temel İslam Bil. Böl.

Tasavvuf

Profesör

1

1

 

Temel İslam Bil. Böl.

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

 

Felsefe ve Din Bil. Böl.

Din Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Felsefe ve Din Bil. Böl.

Din Sosyolojisi

Doçent

2

1

 

Felsefe ve Din Bil. Böl.

Dinler Tarihi

Profesör

1

1

 

 

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Böl.

 

Doçent

2

1

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Doçent

2

1

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

 

6918/1-1