23 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28003

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığından:


İHALE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığından:

                                                                                       İkraz No  : 4767-TU

                                                                                       ID No      : SEP-1a/17-NCB

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (Dünya Bankası), Orta Öğretim Projesi’nin (OÖP) finansmanında kullanılmak üzere kredi almıştır. Söz konusu kredinin bir bölümünün “60 Sağlık Meslek Lisesine Ekipman Satın Alımı” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ilan kapsamındaki ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding) seklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı; uygun teklif sahiplerini, aşağıda belirtilen ihale kapsamında; 3 ayrı LOT içinde bulunan materyallerin tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları mühürlü tekliflerini, her bir LOT için ayrı ayrı olmak üzere kendisine sunmak üzere davet etmektedir. Söz konusu LOT’lar ve kapsadığı materyaller;

 

LOT 1

 

Materyalin Adı

Adedi

1.1.

Ana Sedye

14

1.2.

Kombinasyon Sedye

14

1.3.

Faraş (Scoop) Sedye

14

1.4.

Vakum Sedye

14

1.5.

Sırt Tahtası (Spine Board)

14

1.6.

Defibrilatör (Monitörlü)

14

1.7.

Ambu seti

  5

1.8.

Standart Laringoskop Seti ( Eğri Bleydli)

  5

1.9.

Hastabaşı Mobil Monitör

14

 

LOT 2

 

Materyalin Adı

Adedi

2.1

Mikromotor

14

2.2

Porselen Fırını

  8

2.3

Hidrolik Pres

  8

2.4

Bek Ayağı

  8

2.5

Döküm Fırını / Ön Isıtma Fırını

  6

2.6

Vakumlu Polisaj Makinesi

  5

2.7

Paralelometre

  3

2.8

Vibratör

  1

2.9

Işınlı Kaide Cihazı

  4

2.10

Alçı Kesme Motoru

  2

2.11

Basınçlı Fırın

  4

2.12

Kumlama Cihazı

  4

2.13

Kompresör

  4

LOT 3

 

Materyalin Adı

Adedi

3.1.

Spektrofotometri

25

3.2.

Mikroskop

20

3.3.

Santrifüj Cihazı

12

3.4.

Hematokrit Santrifüj Cihazı

16

3.5.

Etüv

14

 

3 - Teklif sahipleri ihale kapsamındaki 3 ayrı LOT’un herhangi birisine veya her üçüne birden (her bir LOT için ayrı ayrı teklif verilecektir) teklif verebilir. Teklif sahiplerinin, teklif verecekleri LOT (veya LOT’lar) içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler o LOT içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, her bir LOT için, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan tüm kalemleri değerlendirilmiş en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Hiçbir Teklif Sahibinin, o LOT içindeki tüm kalemler için geçerli teklifi olmaması durumunda ise, alıcı o LOT için kalem bazlı değerlendirme ve sözleşmeler yapma hakkına sahiptir.

4 - Yeterlilik Gerekleri:

Genel Yeterlilikler

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl (2008-2009-2010) deneyimli olmalıdır.

ii. Teklif sahibi Kamu İhale Kurumu'nun ve Dünya Bankası'nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iii. Teklif Sahibi, son üç (3) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya hakemlik ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibi aleyhine kesinleşmiş kararlar, yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iv. Teklif sahibinin, son üç (3) yıldır müşterisi olan belli başlı kamu/özel kurum ve kişilerin isim ve adresleri,

v. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi,

vi. Teklif Formunu imzalayanın Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri,

vii. Teklif edilen malzeme ve ekipmanın teknik şartnamede istenilen özelliklerle karşılaştırma tablosu,

viii. Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler,

ix. Teklif edilen indirimler ve alternatifli teklifler teklif değerlendirmelerinde dikkate alınmayacaktır,

x. Herhangi bir firmanın birden çok LOT için “aynı anda” en iyi teklifi vermiş olması durumunda, bu lotlarda sözleşme imzalayabilmesi için; teklif sahibinin her bir LOT için aşağıdaki yeterliklerin “TOPLAMINI” sağlaması gerekmektedir. Aksi durumunda İdare firma ile toplamda en uygun satın alma miktarını sağlayacak şekilde uygun bulduğu tek bir LOT için sözleşme imzalayacaktır.

xi. Teklif sahibinin, son üç (3) yılda (2008-2009-2010) en fazla üç sözleşme ile, en az teklif fiyatına eşdeğer miktarda, benzer malzemelerin tedariğini başarıyla tamamladığını belgelemesi gerekmektedir.

xii. Teklif Sahibinin son üç (3) yıllık dönemde (2008-2009-2010) ortalama yıllık cirosunun LOT 1 için en az 400.000 TL , LOT 2 için en az 400.000 TL, LOT 3 için en az 400.000 TL ya da eşdeğeri olması gerekmektedir. Teklif sahibinin Cirosu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya Vergi Dairesi onaylı olacaktır. Yabancı para cinsinden verilen ciro belgelerinde hesaplama yapılırken ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan TL’ye çevrilecektir.

5 - Bu ihale kapsamında Ortak Girişim kabul edilmeyecektir.

6 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilirler ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Beşevler Kampüsü C Blok 1. Kat Oda No: 112   06500 Beşevler / Ankara

Tel: +90 (312) 212 03 49 / 1126  - 212 38 70

Faks: +90 (312) 212 50 58

E-posta : sep-procurement@meb.gov.tr

Web : http://projeler.meb.gov.tr

7 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası, Ankara Şubesindeki 350121008-6 (IBAN Kod: TR10 0000 1001 0000 0350 1210 08) numaralı hesabına banka transferi yoluyla veya Saymanlık veznesine (Tunus Caddesi No: 33 Kızılay, ANKARA) yatırarak satın alabilirler. Bu ücret hiçbir surette geri ödenmez.

8 - Teklifler en geç 24 Ağustos 2011 tarihinde saat 14:00’a kadar; Lot 1 için 6.000 TL, Lot 2 için 6.000 TL, Lot 3 için 6.000 TL geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

9 - Teklifler 24 Ağustos 2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Beşevler Kampüsü C Blok 06500 Beşevler / Ankara adresinde saat 14:00’te katılmak isteyen teklif sahibi firmaların temsilcileri huzurunda açılacaktır.

5967/1-1

—— • ——

İHALE ERTELEME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

5 Temmuz 2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 kalemde toplam 425 adet koruma rölesi alımı (2011-İŞD/6) ihalesi ile ilgili ilanın ayrılmaz bir parçası olup, 29/7/2011 olan en son teklif verme tarihi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3 - İhalenin

b) Tarihi ve saati: 16/8/2011, Saat: 14.00

İlgililere duyurulur.

6004/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                      DOSYA NO: 2002/07

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 12/05/2011 tarih ve 2011/158 sayılı kararı ile oluşturulan “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

- Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Ihlamur Yıldız Cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul

Fabrika Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Ankara Yolu 10. Km Eskişehir

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 12/05/2011 tarih ve 2011/158 sayılı kararı ile oluşturulan Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve markalar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 4.400.000-(Dörtmilyondörtyüzbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 440.000- (Dörtyüzkırkbin) ABD Doları teminatın “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 23/08/2011 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 24/08/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren tanıtım kitapçığını alabilir ve tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 01/08/2011 - 19/08/2011 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 26/08/2011 tarihinde saat 15.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak ihale bedeli şartnamede belirtilen koşullarla vadeli olarak ödenebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun  “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Toprak Akrilik Küvet Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 19/08/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Toprak Akrilik Küvet

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel      : 0 212 340 18 65

           : 0 212 340 20 57

Fax      : 0 212 288 49 63

6022/1/1-1

—— • ——

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                          DOSYA NO : 2002/7

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 18/05/2011 tarih ve 2011/167 sayılı Kararı ile oluşturulan “Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1 - Toprak Kağıt San. A.Ş.

Ihlamur Yıldız cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul

2 - Toprak Seniteri ve Tur. İşl. San. ve Tic. A.Ş.

Ihlamur Yıldız cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük; borçlulara ait olan ve Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Çukurçeşme mevkiinde, 734 ada, 5 parsel no.lu, 28.852,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 951 ada, 112 parsel no.lu, 35.067,85 m2 yüzölçümlü, 7 adet dubleks mesken niteliğindeki taşınmazların bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 31.400.000.- (otuzbirmilyondörtyüzbin) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 3.140.000.- (üçmilyonyüzkırkbin) TL teminatın “Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 22/08/2011 günü saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale, 23/08/2011 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1 - “Yönetmelik”in 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46 no.lu TL hesabına “Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(bin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 26/08/2011 günü saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/08/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Kuşadası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel      : 0 212 340 16 98

           : 0 212 340 20 57

Fax      : 0 212 288 49 63

6022/2/1-1

—— • ——

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                                        DOSYA NO: 2002/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 17/02/2011 tarih ve 56 sayılı kararı ile oluşturulan “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 17/2/2011 tarih ve 56 sayılı kararı ile oluşturulan, Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Denizli ilinde bulunan EGS Park Denizli Alışveriş Merkezinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen Denizli 1. Bölge, Kayaköy (Bozburun) mahallesi, Köycivarı mevkii, 236 ada, 2 parselde kain 58.853 m2 arsa vasıflı ve 3 parselde kain 224.512 m2 ondokuz adet işyeri ve arsası vasıflı gayrimenkuller ve demirbaşlar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 50.000.000.- (Ellimilyon) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 5.000.000.- (Beşmilyon) ABD Doları teminatın “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 15/08/2011 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 16/08/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır.

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca “Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile 1.000.-(Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 01/08/2011 - 12/08/2011 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 19/08/2011 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak ihale bedeli “Şartname”de belirtilen koşullarla vadeli olarak ödenebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - " Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 12/08/2011 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel      : 0 212 340 20 58

           : 0 212 340 20 57

Fax      : 0 212 288 49 63

6022/3/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                 :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail Adresi                          :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S. No.

a) Niteliği – Türü – Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

Hizmet Süresi

İhale Doküman Bedeli (KDV. dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

İdare tarafından Lavvar Torbalama Tesisinden veya Torbalama Tesisi yanı stoktan yüklenen torbalanmış 17.765 ton kömürün (Torbalama Tesisinden veya Torbalama Yanı stoktan kamyonlara yükleme idareye aittir.) uygun araçlarla taşınarak TCDD vagonlarına yüklenmesi işidir.

2011/110536

2/8/2011 Saat: 14:00

75 Takvim günü

50,00 TL

60 Takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin Süresi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin Yapılacağı Yer          :  S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/ Seyitömer - KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da    : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de       : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da       : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da  : S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5959/1-1

—— • ——

PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                       :   2011/112941

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                 :   TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :   0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi                     :   4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :   Bölgemize bağlı Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan 500 ton (25 Kğ.lik torbalarda) patinaj kumu satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 17/8/2011 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6016/1-1