19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Düzeltme İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü                         :   Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.                      :   M.Ü. Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Sosyal Bilimler Mes.Y.O. :   M.Ü. Beyazıt Kampüsü, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Eminönü /İSTANBUL

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölümü-Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Genel Gazetecilik

Profesör

1

- Siyasal düşünceler alanında doçent olmak,

- Medya ve eleştirel teori ve Siyasal Kurumlar üzerine çalışmalar yapmış olmak,

- Alanında İngilizce ders verebilecek Düzeyde yabancı dil bilmek.

İletişim Bilimleri

Profesör

1

- İletişim Bilimleri alanında doçent olmak,

- Eleştirel tüketim kültürü, serbest zaman ve medya, yeni medya felsefesi, küresel medya ve küresel gençlik gibi konularda yayınlanmış

çalışmaları olmak.

Kişilerarası İletişim

Doçent

1

- Alanında İngilizce ders verebilecek

tecrübeye ve yabancı dil bilgisine sahip olmak,

- Sosyoloji ya da sosyal antropoloji alanında doktora ve doçentlik derecesi almış olmak.

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Bölümü-Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

 

 

Yönetim ve Org.Böl. Yerel Yönetimler Programı

Profesör

1

- Kamu Yönetimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.Böl. Mezunu olmak,

- Yerel Yönetimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

- Yerel Yönetimler/Kent ve Çevre Politikası bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak,

- Hali hazırda herhangi bir Üniversitede “Doçent” kadrosunda görev yapıyor olmak.

- Yerel Yönetimlerin “Yönetim, Organizasyon, hizmet içi Eğitim, İnsan kaynakları v.b. alanlarda yayınlanmış bilimsel ve akademik eserleri olmak.

 

5831/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Aydınlar Eğitim Vakfı (AYEV).

VAKFEDENLER: Zihni Aydın, Saniye Aydın

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARIN VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 17/6/2011 tarihinde tavzih edilen 3/5/2011 tarih ve E: 2011/221, K: 2011/185 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU:

Beyoğlu 7. Noterliğince düzenlenen 3/12/2009 tarih, 18761 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 29/3/2010 tarih, 11248 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Çağdaş, bilimsel ve özgür düşüncenin ilke ve gereklerinden hareketle yeterli maddi olanakları olmayan çocuklara ve gençlere eğitim, öğretim, kültürel gelişme ve kendini geliştirme desteği sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkez Efendi Mahallesi, 502 pafta, 3230 ada, 16 parsel sayılı zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm ve 80.000 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5445/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

11 Temmuz 2011 tarihli ve 27791 sayılı Resmi Gazete’de Çeşitli İlanlar kategorisinde 5549/1-1 «Standard Advertisement for Local Open Tenders » başlığı ile yayınlanan ilan aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Supply of ITT and Office Equipment for IPA

Coordination and Implementation Center

 

 

EuropeAid/131733/M/SUP/TR

 

IPA Coordination and Implementation Center (IPA CIC) intends to award a supply contract for the supply, delivery, installation, configuration, putting into operation, testing, training and warranty services of equipments for IPA CIC within the Ministry of Environment and Forestry in Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational programme “Environment” for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available from www.ipa.gov.tr. The deadline for submission of tenders is 26.08.2011 at 02:00 pm. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.ipa.gov.tr

5865/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuran adayların, ilan edilen anabilim dalında doçentlik ünvanı almış olmaları gerekmektedir.Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI /

KADRO UNVANI/ADET

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

Enfeksiyon Hastalıkları

1

 

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Donanımı

1

 

Bilgisayar Yazılımı

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psik. Danışmanlık

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

1

 

Uluslararası İlişkiler

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Hemşirelik

 

1

5861/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/64984

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Eskişehir/Odunpazarı

Adresi

Ankara Yolu 8. Km.

Tel-Faks

0 222 237 56 78-0 222 237 19 22

Posta Kodu

26090

E-Mail

ihaledestek@eskisehirilozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Prekast Yapı ve Yapı Malzemeleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Rıfat Yılmaz

Adresi

Arifiye Mah. Hamamyolu Cad. Tuğral Sok. Oktar İş Merkezi No: 11/46 Eskişehir

Arifiye Mah. Hamamyolu Cad. Tuğral Sok. Oktar İş Merkezi       No: 11/46 Eskişehir

T.C. Kimlik No.

 

441 527 68 906

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

733 026 8042

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17524

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5868/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

 

Profesör

Doçent

Yrd.Doç.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad.Der.

Adet

FEN EDEDİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Genel Biyoloji

 

 

 

 

3

1

 

Anorganik Kimya

 

 

 

 

5

1

Tiyosemikarbazon bileşikleri ve bu bileşiklerin metal kompleksleri üzerine çalışmaları olmak

Organik Kimya

1

1

 

 

 

 

 

Eski Türk Edebiyatı

 

 

2

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon

 

 

3

1

 

 

 

Maliye Teorisi

 

 

1

1

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Din Sosyolojisi

 

 

 

 

4

1

 

İslam Tarihi

1

1

 

 

 

 

 

Tasavvuf

 

 

 

 

4

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Yapı

 

 

 

 

3

1

 

Ölçme Tekniği

 

 

3

1

 

 

 

Çevre Teknolojisi

1

1

 

 

 

 

 

Termodinamik

 

 

 

 

4

1

 

Elektronik

1

1

 

 

 

 

Yarı iletken ve süper iletken konularında çalışması ve yayınları bulunmak

Elektrik Tesisleri

 

 

 

 

4

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Veteriner Hek.Tarihi ve Deontoloji

 

 

1

1

 

 

 

Histoloji - Embriyoloji

 

 

2

1

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

 

 

 

 

5

1

 

Süt Teknolojisi

 

 

 

 

3

1

 

Toprak

 

 

1

1

3

1

 

Yemler ve Hayvan Besleme

 

 

 

 

4

1

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

1

1

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

İç Hastalıkları

 

 

 

 

4

1

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

 

 

5

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

3

1

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

 

3

1

 

Tıbbi Patoloji

 

 

1

1

 

 

 

Göğüs Cerrahisi

 

 

 

 

5

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

 

 

 

 

 

Anatomi

1

1

 

 

 

 

 

Kardiyoloji

1

1

1

1

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

1

 

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

 

 

3

1

 

Nöroloji

 

 

 

 

5

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

 

 

5

1

 

Adli Tıp

 

 

 

 

5

1

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

 

 

3

1

 

TURİZM VE OTEL İŞL. Y.O.

 

 

 

 

 

 

 

Turist Rehberliği

 

 

 

 

5

1

 

TOPLAM

 

8

 

11

 

21

 

5843/1-1