19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET CHİLLER GRUBU SOĞUTUCU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1'İNCİ MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SOKETLİ DİRSEK VE HİDROLİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET CHİLLER GRUBU SOĞUTUCU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet chiller grubu soğutucu kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu  hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 26/7/2011 Salı günü saat 14.30’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5845/1-1

—— • ——

NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, 20.000 Kg. Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla alınacaktır.

2. Teklifler en geç 26/7/2011 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

               Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

               Tel : 397 33 65 – 66  Faks : 397 33 71 – 74

5864/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1'İNCİ MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 381,02 TL ile en çok 234.872,92 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 40 TL, en çok 23.490 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, gıda, cinsi 10 grup eşya açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Defterdarlık Binası 5. Kat /VAN adresindeki ihale salonunda 28/7/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 27/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Defterdarlık Binası 5. Kat VAN adresindeki Van İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Van İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Van İşletme Şube Müdürlüğü (0) (432) (214 05 61)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5830/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızda mevcut Kireç Ocağının refrakter tuğlalarının söküm, örüm dolum işlerinin yapılması. T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/108206

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                              :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası           :   0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Burdur Şeker Fabrikasına ait 2 adet 90 m3 ve 1 adet 60 m3’lük kireç ocağının mevcut iç cidar refrakter tuğlalarının sökümü ve yeni refrakter tuğla örümü ve ocaklarının doldurulması.

b) Yapılacağı yer                            :   Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   2/8/2011 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2/8/2011 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5854/1-1


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 2.335 Ton yem hammaddeleri ve 145.810 Kg yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S.No

Cinsi

Miktarı

(Ton)

1-

Ayçiçeği Tohumu Küspesi

1.273

2-

Buğday Kepeği

338

3-

Mısır Kepeği

360

4-

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

364

TOPLAM

2.335

 

S.No

Cinsi

Miktarı

(Kg)

1-

Amonyum Klorür

4.000

2-

By-Pass Yağ

82.200

3-

Biotin

900

4-

Mermer Tozu

20.000

5-

Organik Çinko

1.600

6-

Organik İz Mineral Premiksi

300

7-

Sodyum Bikarbonat

29.000

8-

Yemlik Tuz

3.000

9-

Vitamin-Mineral Premiksi

4.810

TOPLAM

145.810

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 28/TEMMUZ/2011 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 425 59 55

5862/1-1


SOKETLİ DİRSEK VE HİDROLİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası           :   Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                              :   2011/53

b) Niteliği, türü ve miktarı              :   Soketli Dirsek Alımı

c) Teslim yeri                                 :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                               :   Sözleşmeye müteakip 60 (altmış) takvim gündür.

B-a) Dosya No                               :   2011/55

b) Niteliği, türü ve miktarı              :   6 Takım Hidrolik Kaplin Alımı

c) Teslim yeri                                 : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                               :   Sözleşme imzalanmasına müteakip 180 ( yüzseksen) takvim günüdür.

e) Şartname bedeli                          :   50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                      :   5/8/ 2011 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 5/8/2011 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

5807/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR ( LİSTE NO:1 )

S.N.

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İnşaat Karşılığı

Verilecek

Hazine

Payı (M2)

İmar

Durumu

Taşınmazların

Toplam Tahmini

Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

6

Arsa

1.413,17

Tam

1.413,17

Konut Alanı

6.726.220,00

672.622,00

23/8/2011

08:30

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4179

1

Arsa

1.205,28

Tam

1.205,28

Konut Alanı

3

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4179

2

Arsa

1.206,42

Tam

1.206,42

Konut Alanı

4

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4179

3

Arsa

1.286,68

Tam

1.286,68

Konut Alanı

5

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

1

Arsa

1.107,09

Tam

1.107,09

Konut Alanı

6

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

2

Arsa

1.108,25

Tam

1.108,25

Konut Alanı

7

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

4

Arsa

1.103,30

Tam

1.103,30

Konut Alanı

8

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

7

Arsa

1.329,18

Tam

1.329,18

Konut Alanı

TOPLAM:

9.759,37

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (LİSTE NO: 2)

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

M2

Sınıfı

Yapılacak İnşaat

Türü

Uygulanacak

Proje

İnşaat

Alanı (M2)

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

YENİCE

4187

2

ARSA

16.456,97

III-B

24 DERSLİK LİSE

MEB.RA

5.026,00

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

SÜLEYMANİYE

4654

1

ARSA

7.979,06

III-B

24 DERSLİK LİSE

MEB.RA

5.026,00

 

AÇIKLAMALAR:

1 - 2 nolu listede özellikleri belirtilen Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerine yine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeye göre inşaat yaptırılmasına karşılık, 1 nolu listede tüm özellikleri belirtilen Hazineye ait 8 adette toplam 9.759,37m2 yüzölçümlü, toplam 6.726.220,00 TL tahmini bedelli üzerinden taşınmazların, yükleniciye verilmek üzere nakit teklif alınması şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Geçici teminat bedeli: 672.622,00TL-’dir.

3 - İhaleye katılabilmek için;

a) Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucundan takdir edilen toplam bedel arasında meydana gelecek fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

11 -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 -Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İlan olunur.

5575/1/1-1

—————

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR ( LİSTE NO:1 )

S.N.

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İnşaat Karşılığı

Verilecek

Hazine

Payı (M2)

İmar

Durumu

Taşınmazların

Toplam Tahmini

Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4176

1

Arsa

1.395,98

Tam

1.395,98

Konut Alanı

5.768.938,00

576.893,80

23/8/2011

09:30

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4176

2

Arsa

1.396,86

Tam

1.396,86

Konut Alanı

3

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

1

Arsa

1.408,12

Tam

1.408,12

Konut Alanı

4

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

2

Arsa

1.286,53

Tam

1.286,53

Konut Alanı

5

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

3

Arsa

1.291,81

Tam

1.291,81

Konut Alanı

6

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

4

Arsa

1.053,02

Tam

1.053,02

Konut Alanı

TOPLAM:

9.759,37

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (LİSTE NO: 2)

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

M2

Sınıfı

Yapılacak İnşaat Türü

Uygulanacak

Proje

İnşaat

Alanı (M2)

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

SÜLEYMANİYE

4595

1

ARSA

6.228,58

III-B

32 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU

10415R

4.075,00

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

SÜLEYMANİYE

4596

1

ARSA

9.700,21

III-B

32 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU

10415R

4.075,00

 

AÇIKLAMALAR:

1 - 2 nolu listede özellikleri belirtilen Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerine yine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeye göre inşaat yaptırılmasına karşılık, 1 nolu listede tüm özellikleri belirtilen Hazineye ait 6 adette toplam 7.832,32m2 yüzölçümlü, toplam 5.768.938,00 TL tahmini bedelli üzerinden taşınmazların, yükleniciye verilmek üzere nakit teklif alınması şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Geçici teminat bedeli: 576.893,80TL-’dir.

3 - İhaleye katılabilmek için ;

a) Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucundan takdir edilen toplam bedel arasında meydana gelecek fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

11 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

5575/2/1-1

—————

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR ( LİSTE NO:1 )

S.N.

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İnşaat Karşılığı

Verilecek

Hazine

Payı (M2)

İmar

Durumu

Taşınmazların

Toplam Tahmini

Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

5

Arsa

1.327,94

Tam

 1.327,94

Konut Alanı

8.544.245,50

854.424,55

23/8/2011

10.30

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4173

3

Arsa

1.355,08

Tam

 1.355,08

Konut Alanı

3

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4173

4

Arsa

1.355,33

Tam

 1.355,33

Konut Alanı

4

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

5

Arsa

1.133,78

Tam

 1.133,78

Konut Alanı

5

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

6

Arsa

1.321,86

Tam

 1.321,86

Konut Alanı

6

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

7

Arsa

1.321,64

Tam

 1.321,64

Konut Alanı

7

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4175

1

Arsa

1.434,75

Tam

 1.434,75

Konut Alanı

8

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4175

3

Arsa

1.315,09

Tam

 1.315,09

Konut Alanı

9

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

4

Arsa

1.139,98

Tam

 1.139,98

Konut Alanı

TOPLAM:

11.705,45

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (LİSTE NO: 2)

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

M2

Sınıfı

Yapılacak İnşaat

Türü

Uygulanacak

Proje

İnşaat

Alanı (M2)

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

YENİCE

4134

1

ARSA

20.202,22

IV-A

24 DERSLİK +SPOR SALONU END. LİSESİ+ 2 ADET ÇOK AMAÇLI ATÖLYE

MEB.RA+MEB. 2004.64+10487RR

8.410,00

2

ŞANLIURFA

HARRAN

HARRAN

 

618

TARLA

72.313,61

III-B

200 KİŞİLİK KIZ PANSİYONU

ÖZEL

2.750,00

 

AÇIKLAMALAR:

1 - 2 nolu listede özellikleri belirtilen Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerine yine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeye göre inşaat yaptırılmasına karşılık, 1 nolu listede tüm özellikleri belirtilen Hazineye ait 9 adette toplam 11.705,45m2 yüzölçümlü, toplam 8.544.245,50 TL tahmini bedelli üzerinden taşınmazların, yükleniciye verilmek üzere nakit teklif alınması şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Geçici teminat bedeli: 854.424,55-’dir.

3 - İhaleye katılabilmek için ;

a) Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucundan takdir edilen toplam bedel arasında meydana gelecek fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

11 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

5575/3/1-1

—————

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR ( LİSTE NO:1 )

S.N.

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İnşaat Karşılığı

Verilecek

Hazine

Payı (M2)

İmar

Durumu

Taşınmazların

Toplam Tahmini

Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

1

Arsa

1.197,94

Tam

  1.197,94

Konut Alanı

7.526.645,50

752.664,55

23/8/2011

11.30

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

2

Arsa

1.198,95

Tam

  1.198,95

Konut Alanı

3

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

3

Arsa

1.198,00

Tam

  1.198,00

Konut Alanı

4

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

5

Arsa

1.138,80

Tam

  1.138,80

Konut Alanı

5

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

6

Arsa

1.140,05

Tam

  1.140,05

Konut Alanı

6

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

3

Arsa

1.100,56

Tam

  1.100,56

Konut Alanı

7

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

6

Arsa

1.328,66

Tam

  1.328,66

Konut Alanı

8

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4175

2

Arsa

1.255,57

Tam

  1.255,57

Konut Alanı

9

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4177

5

Arsa

1.274,70

Tam

  1.274,70

Konut Alanı

TOPLAM:

10.833,23

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (LİSTE NO: 2)

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

M2

Sınıfı

Yapılacak İnşaat

Türü

Uygulanacak

Proje

İnşaat

Alanı (M2)

1

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

ATATÜRK

1

74

TARLA

14.509,29

III-B

16 DERSLİK KIZ MESLEK LİSE

MEB.2000.14

6.840,00

2

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

GAZİANTEP

 

4454

ARSA

8.332,42

III-B

32 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKULU

10415R

4.075,00

 

AÇIKLAMALAR:

1 - 2 nolu listede özellikleri belirtilen Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerine yine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeye göre inşaat yaptırılmasına karşılık, 1 nolu listede tüm özellikleri belirtilen Hazineye ait 9 adette toplam 10.833,23m2 yüzölçümlü, toplam 7.526.645,50 TL tahmini bedelli üzerinden taşınmazların, yükleniciye verilmek üzere nakit teklif alınması şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Geçici teminat bedeli: 752.664,55TL-’dir.

3 - İhaleye katılabilmek için ; 

a) Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucundan takdir edilen toplam bedel arasında meydana gelecek fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

11 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

5575/4/1-1