19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: KARTEPE/KOCAELİ

Yargıtay 8 Hukuk Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No         :  2010/298 Esas

Karar No       :  2011/132 Karar

Sanık             :  HALİL DOĞRUSÖZ: Yonus ile İkbal oğlu, 1/1/1958 Ortaköy D.lu İzmir Ödemiş Cumhuriyet Mah. Nüf. Kyt. Çınar Mah.5/6 Sk. No. 20/1 Bağcılar/ İstanbul adresli.

Suç                :  Nitelikli Dolandırıcılık

Suç Tarihi      :  29/2/2004

Karar Tarihi  :  25/4/2011

Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında:

HÜKÜM ÖZETİ

1 - 5237 STCK 7/2 Mad. Hüküm. Naz. Alın. 5237 sayılı TCK'nun 158/1-f,43,62,52,53/l-2 fıkraları ile 3. fıkranın 1.cümlesi, 52/4,63

2 - 3 YlL 1 AY 15 GÜN ve 12,600.-TL ADLİ PARA CEZASI 36.-TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline

Gıyabı karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı yasanın 29.30. ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete’de yayınından itibaren (15) gün içerisinde sanık tarafından yasal yollara başvurulmadığı taktirde, kararın sanığa tebliğ edilmiş, kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

5710

—— • ——

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Adam Öldürmek suçundan, Ahmet ve Zeliha oğlu, 2/1/1966 D.lu, Şırnak Merkez İsmetpaşa mahallesi nüfusuna kayıtlı, sanık Mehmet Emin BAYAT hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda, 16/6/2011 tarih 1997/101 Esas, 2011/250 karar sayılı kararı ile 5271 Sayılı CMK-223/8 maddesi uyarınca hakkındaki kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine, kararın Resmi Gazete’de ilanından 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı tebliğ olunur.

5696


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı    : 2010/1581

Karar Sayısı  : 2010/921

Karar Günü   : 25.11.2010

ÖZET           : Sanık Ahmet ve Nimet Oğlu, 1973 D.lu, Adana, Ceyhan, Küçükkırım Mh. Nf. Kyt.lı Vural İRGİ’nin 23.08.1996-28.05.2010 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4091

—————

Esas Sayısı    : 2010/1637

Karar Sayısı  : 2010/738

Karar Günü   : 22.09.2010

ÖZET           : Sanık Fikret ve Nesrin Oğlu, 1989 D.lu, İzmir, Bornova, Yıldırım Beyazıt Çamdibi Mh. Nf. Kyt.lı Tolga ALUŞ’un 27.04.2010-11.05.2010 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4092

—————

Esas Sayısı    : 2010/1730

Karar Sayısı  : 2010/889

Karar Günü   : 08.11.2010

ÖZET           : Sanık Bayram ve Sakine Oğlu, 1989 D.lu, Muş, Bulanık, Aşağıbüklü Nf. Kyt.lı Cumali BOZKURT’un 31.12.2009-16.01.2010 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4093


Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

KARTEPE/KOCAELİ

ESAS NO    : 2010/237

KARAR NO: 2010/743

İzin tecavüzü suçundan sanık Ahmet ve Hafize . 1955 Doğ. Edirne Merkez Çömlepınar Ky. Nf. Kyt. İlyas YILDIZ hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 11 Kasım 2010 gün ve 2010/743 Sayılı kararıyla;

Sanığın 24.02.2003 - 06.12.2004 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 Askeri Ceza Kanununun 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki olumsuz olmayan davranışları lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek verilen cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5328 sayılı Kanun ile değişik 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 altı oranında indirim yapılarak sonuç olarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 15.07.2009 - 20.07.2009 tarihleri arasında gözetim altında ve yolda geçirdiği süreler ile 20.07.2009 - 24.12.2009 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63 ncü maddesi uyarınca mahkûmiyet süresinden MAHSUP EDİLMESİNE,

31.03.2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K.na eklenen Ek-8nci maddeye ve As.C.K.nunun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın işlediği sabit olunan izin tecavüzü suçunun tarihleri itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin de değerlendirilmesi kanaatine varıldığından; C.M.K. nun 231 nci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki kriterler bakımından inceleme yapıldığında, sanığın davaya konu eyleminden evvel kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerinin bulunduğu anlaşıldığından, sanık hakkında izin tecavüzü suçundan dolayı verilen mahkûmiyet hükmüne ilişkin olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 231/(6)-a,b maddesi uyarınca, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

4180

—————

ESAS NO:2010/200

KARAR NO:2010/768

Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Emre ve Emine . 1986 Doğ. İstanbul Zeytinburnu Nuripaşa Ky. Nf. Kyt. Kemal TÜRKSOY hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 06 Aralık 2010 gün ve 2010/200-768 Sayılı kararıyla;

Sanığın 04 Temmuz 2009 tarihinde kışla içerisinde alkollü içki bulundurmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle eylemine uyan As.C.K’nun 87/1 nci maddesi “hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler” cümlesi uyarınca takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK’ nun 62/1 nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

4181

—————

ESAS NO    : 2010/102

KARAR NO: 2010/736

Firar suçundan sanık Süleyman ve Necla . 1976 Doğ. Sivas Merkez Bingöl Ky. Nf. Kyt. Erkan SEL hakkında Muh. Hiz. Des. Eğt. K.lığı Askeri Mahkemesinin 04 Kasım 2010 gün ve 2010/736 Sayılı kararıyla;

Sanığın 24 Ocak 2004 - 10 Aralık 2007 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL SÜRE İLE HAPİS CEZASI İLE CEAZLANDIRILMASINA,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek verilen cezadan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 5328 Sayılı Kanun ile değişik 62/1 nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 02 Şubat 2008 - 14 Şubat 2008 tarihleri arasında gözetim altında ve yolda geçirdiği süreler ile 14 Şubat 2008 - 12 Mayıs 2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin T.C.K.nun 63 ncü maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUP EDİLMESİNE,

31.03.2005/5239 gün ve sayılı yasa ile As.C.K.na eklenene Ek-8 nci maddeye ve As.C.K.nun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın işlediği sabit olunan firar suçunun tarihleri itibariyle hükmün açıklanmasını geri bırakılması hükümlerinin de değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından; C.M.K.nun 231 nci maddesinin 6 ncı fıkrasındaki kriterler bakımından inceleme yapıldığında, sanığın daha önce firar suçundan dolayı hapis cezası ile cezalandırıldığı ve bu kararın kesinleşerek infaz edildiği, infaz belgeleri incelendiğinde adli sicil kaydından silinme şartlarının da oluşmadığı anlaşıldığından, sanık hakkında firar suçundan dolayı verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 231/6-a,b maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın ve müdafiinin yokluklarında karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

4182


Yargıtay 8 Hukuk Dairesi Başkanlığından:

Dosya No: 2011/80

Davacı Osman Karayazı ve İsmail Tahtakesen tarafından davalılar Mustafa Baştakar ve Müşt Aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında Edirne 2 Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 31/3/2010 gün ve 2008/317 esas 2010/82 karar sayılı hüküm davalı vek. Av. İrfan Key tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Davalılardan Zehra Sonnenberg Baştakar’a posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla 25/10/2011 Salı günü saat 9.30 da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair iş bu ilan duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

5816/1-1