1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Bilecik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığından:

Orman Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3287                                                                         Karar Tarihi: 22/6/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/6/2011 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1 - (1) Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Bayilerin, aylık dönemler itibarıyla akaryakıt stok ve alım satım mutabakat raporları oluşturmasını sağlar.”

MADDE 2 - (1) Aynı Kararın 4 üncü maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi eklenmiştir

“(ı) Bayi denetim sistemi kapsamında topladığı verilerden faydalanarak Kurumun talep edeceği bilgi, belge ve raporları hazırlar. Bu verilerin elektronik ortamda süreklilik arz edecek biçimde Kurumca izlenebilir olmasını sağlar.”

MADDE 3 - (1) Bu Kararın birinci maddesi 1/10/2011, diğer maddeleri 30/6/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

5339/1-1

—— • ——

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.sakarya.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

5338/1-1

—— • ——

Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

KARTAL’LI KAZIM MEYDANI ANIT TASARIM YARIŞMASI SONUÇ İLANI

Yarışmayı Düzenleyen İdare                              :   Kartal Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü

Yarışmanın Düzenlendiği Tarihler                      :   10/3/2011 - 30-5-2011

Yarışmanın Düzenlendiği Yer                             :   Kartal Yukarı Mah. Kızılay Cad. ve Fatih Caddesi kesişimi mevkii

Yarışma Değerlendirmesinin Yapıldığı Yer         :   Kartal Ekolojik Pazar Çadırı

İrtibat Numaraları                                               :   0 216 586 88 93 – 94

Yarışma jüri değerlendirme çalışmaları sonucu ödüller aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.

 

Birincilik Ödülü          Rumuz        36854

İkincilik Ödülü           Rumuz        71490

Birinci Mansiyon       Rumuz        51768

İkinci Mansiyon         Rumuz        13246

5355/1-1

—— • ——

Bilecik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.bilecik.edu.tr internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

5365/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İmarın 7363 ada 17 ve 18 parsellerine ait imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5378/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI                                         2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1 -AKÇAABAT NOTERLİĞİ                                                       523.991,10.-TL.

  2 - BODRUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                           303.186,96.-TL.

  3 - ÇANAKKALE BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                    343.072,76.-TL.

  4 - ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ                                         411.494,87.-TL.

  5 - ÇORLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                               299.648,55.-TL.

  6 - DİDİM İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                   461.033,50.-TL.

  7 - DİNAR NOTERLİĞİ                                                                321.676,60.-TL.

  8 - ERDEMLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                              391.017,00.-TL.

  9 - EREĞLİ (ZONGULDAK) İKİNCİ NOTERLİĞİ                    362.391,88.-TL.

10 - KIRIKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ                                          247.715,28.-TL.

11 - ORDU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                               308.199,95.-TL.

12 - POLATLI İKİNCİ NOTERLİĞİ                                               315.422,50.-TL.

13 - SÖKE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                                 219.873,01.-TL.

14 - TEKİRDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                                263.328,95.-TL.

15 - TİRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                    219.577,85.-TL.

16 - TOKAT İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                 343.726,43.-TL.

17 - VAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                     552.314,08.-TL.

18 - VEZİRKÖPRÜ NOTERLİĞİ                                                    269.825,96.-TL.

19 - YÜKSEKOVA NOTERLİĞİ                                                     367.655,17.-TL.

5335/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 8000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

                                                                                                               2010 YILI

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:                   İLİ:                           GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ALPU NOTERLİĞİ                                 ESKİŞEHİR                        35.177,41.-TL.

2 - ALTINTAŞ NOTERLİĞİ                       KÜTAHYA                       57.890,39.-TL.

3 - ALTINYAYLA NOTERLİĞİ                 BURDUR                           18.586,51.-TL.

4 - ANDIRIN NOTERLİĞİ                          KAHRAMANMARAŞ    85.765,23.-TL.

5 - BALA NOTERLİĞİ                                ANKARA                          57.116,72.-TL.

6 - ÇAMLIDERE NOTERLİĞİ                    ANKARA                          19.536,40.-TL.

7 - DİCLE NOTERLİĞİ                                DİYARBAKIR                  34.342,11.-TL.

8 - EŞME NOTERLİĞİ                                 UŞAK                               160.540,83.-TL.

9 - GÖRELE NOTERLİĞİ                            GİRESUN                        199.130,52.-TL.

10 - HAYMANA NOTERLİĞİ                    ANKARA                        106.594,56.-TL.

11 - KELES NOTERLİĞİ                             BURSA                              45.685,43.-TL.

12 - KOVANCILAR NOTERLİĞİ               ELAZIĞ                             98.401,64.-TL.

13 - MAÇKA NOTERLİĞİ                          TRABZON                        98.148,71.-TL.

14 - MARMARA NOTERLİĞİ                   BALIKESİR                       60.742,20.-TL.

15 - SEYİTGAZİ NOTERLİĞİ                    ESKİŞEHİR                        59.662,46.-TL.

16 - SİLOPİ İKİNCİ NOTERLİĞİ               ŞIRNAK                            338.090,93.-TL

17 - SUSUZ NOTERLİĞİ                             KARS                                 16.688,72.-TL.

18 - ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ      GİRESUN                        108.875,74.-TL.

19 - ULUDERE NOTERLİĞİ                       ŞIRNAK                             23.760,76.-TL.

20 - YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ                   KAYSERİ                            72.265,52.-TL

5336/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2010 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:                                       2010 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - ADANA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                  981.524,36.-TL.

2 - ANKARA YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ                        487.329,77.-TL.

3 - BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ                                        723.732,62.-TL.

4 - BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ                                       964.592,96.-TL.

5 - BORNOVA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                             811.344,83.-TL.

6 - BURSA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                                   753.902,52.-TL.

7 - ERZURUM ALTINCI NOTERLİĞİ                                           415.800,03.-TL.

8 - GEBZE İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                   1.010.231,73.-TL.

9 - HATAY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                                649.012,54.-TL.

10 - İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                            516.397,91 .-TL.

11 - İZMİR YİRMİNCİ NOTERLİĞİ                                               835.026,74.-TL.

12 - KADIKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                          776.717,86.-TL.

13 - KADIKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ                                 848.875,11.-TL.

14 - KAYSERİ İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                567.634,84.-TL.

15 - KAYSERİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ                                              861.355,37.-TL.

16 - ZEYTİNBURNU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                          884.851,00.-TL.

5337/1-1

—— • ——

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen şartları taşımaları

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların ;

1. Doktora unvanını kazanmış olmak,

2. Yabancı Dil sınavını başarmak,

c) Yabancı ülkelerden aldıkları diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Dilekçelerinde anabilim dalı ve yabancı dillerini belirterek, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde 4 (Dört) dosya ve 4 (Dört) CD halinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2) Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

4) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5) Yabancı Dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Kimya Mühendisliğinde Doktora Yapmış olmak ve Yakıt Pilleri Konusunda Çalışmaları olmak

Adres: Ayvalı Mahallesi 158. Cadde No: 7 Etlik Keçiören/ANKARA

5329/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L K A R A R I

Karar No: 3285                                                                         Karar Tarihi: 22/6/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/6/2011 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5/A maddesi, Ek 2 nci maddesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5/A maddesi, Ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi gereğince, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerinin kısmi veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte devredilmesi amacıyla yapılacak ihaleler için, ithalat lisans yeterlik sahibi şirketlerin belirlenmesi ve ihale neticesi Kuruma yapılacak ithalat lisans başvuruları hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:

MADDE 1- (1) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi gereği BOTAŞ tarafından yapılan doğal gaz alım sözleşmelerinin devri ihaleleri için, Kuruma yapılacak ithalat lisans yeterlik başvurularında, başvuru evrakı içinde “Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (3) numaralı ekinin ilk dokuz maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler” ile birlikte, bu Kararın EK-1’inde yer alan “İthalat Lisans Yeterlik Başvuru Dilekçesi” ile EK-2 ve EK-3’deki taahhütnameler yer alır.

(2) İthalat lisans yeterlik başvurusu, ihale dokümanının BOTAŞ’tan temin edilebileceği en son tarihin on beş iş günü öncesine kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak ithalat lisans yeterlik başvuruları yapılmamış sayılarak başvuru evrakı Kurum tarafından iade edilir.

MADDE 2- Kurum, ithalat lisans yeterliği inceleme ve değerlendirmesinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuran şirketlerden her türlü ek bilgi ve belgeyi isteyebilir ve şirketi temsile yetkili şahısları doğrudan görüşme yapmak üzere çağırabilir.

MADDE 3- İthalat lisans yeterliği Kurul Kararı ile belirlenir.

MADDE 4- (1)Şirket, ithalat lisans başvurusunda; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-3’ünde istenilen bilgi ve belgeler olarak “Yönetmeliğin (3) numaralı ekinin 10 uncu maddesinin (a) fıkrası (i), (ii), (v) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler” ile birlikte, ithalat lisans yeterliği inceleme ve değerlendirmesi için bu Kararın 1 ve 2 nci maddesi gereğince sunduğu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde “bu değişiklikleri”, değişiklik olmaması halinde “bunlarda değişiklik olmadığına dair beyannameyi” Kuruma sunar.

(2) Şirket tarafından, bu Kararın 1 ve 2 nci maddesine göre sunulan bilgi ve belgeler ile ithalat lisans başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin tamamı ithalat lisans başvurusu evrakı olarak kabul edilir.

MADDE 5– İthalat lisans başvurusuna ilişkin işlemler Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

MADDE 6- 9/11/2004 tarihli ve 384 sayılı Kurul Kararı ile bu Kararda değişiklik yapan 29/09/2005 tarihli ve 556 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1

İTHALAT LİSANS YETERLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nin ……… tarihli ve ……… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına konu ……… tarihli ithalat sözleşmesi/sözleşmeleri devir ihalesi/ihalelerine katılabilmek amacıyla ithalat lisans yeterliği almayı talep etmekteyiz.

 

 

İthalat lisans yeterlik başvurumuzun kabulünü arz ederiz.

 

 

 

EKLER:

                                               Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

                                                                                                           İmza

                                                                                                           Kaşe

                                                                                                           Tarih

 

Tüzel kişinin ticaret ünvanı :

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il :

Tüzel kişinin ticaret sicil numarası :

Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası :

Tüzel kişinin tebligat adresi :

Telefon :

Faks :

e-posta :

 

 

AÇIKLAMA :

1) EK OLARAK; EK-2 VE EK-3 DEKİ TAAHHÜTNAME VE DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ EK-3’ÜN İLK DOKUZ MADDESİNDE BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELER, YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SIRASIYLA VERİLECEKTİR.

2) DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ EK-3’E GÖRE VERİLEN EKLERİN HER SAYFASI TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERCE PARAFLANACAKTIR.

EK-2

TAAHHÜTNAME

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

Her takvim yılı için ithal edeceğimiz doğal gaz miktarının yüzde onu (%10) kadar bir miktarın ithalat lisansımızda yer alan faaliyete başlama tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolanması imkanına sahip olacağımıza dair depolama lisans sahibi tüzel kişilerle yapacağımız kira sözleşmelerini veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameleri sunacağımızı veya depolama yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla, beş yıl içerisinde depolama tesisi kurarak depolama lisansı almak kaydıyla depolama yükümlülüğünü yerine getireceğimizi; aksi takdirde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında lisansımızın iptal edileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

                                               Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

                                                                                                               İmza

                                                                                                               Kaşe

                                                                                                               Tarih

 

AÇIKLAMA : BU TAAHHÜTNAME İÇERİĞİNDE İTHALAT LİSANS YETERLİK BAŞVURUSU SAHİBİ TARAFINDAN HİÇ BİR SURETTE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

 

 

EK-3

TAAHHÜTNAME

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip olduğumuzu, bu amaçla ekonomik yeterliliğimiz ölçüsünde, sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına makul ölçüde ekonomik destek sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 

                                                            Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

                                                                                                               İmza

                                                                                                               Kaşe

                                                                                                               Tarih

 

AÇIKLAMA : BU TAAHHÜTNAME İÇERİĞİNDE İTHALAT LİSANS YETERLİK BAŞVURUSU SAHİBİ TARAFINDAN HİÇ BİR SURETTE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ.

5340/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin Defterdarlığı

(Tarsus Malmüdürlüğü)

İl/İlçe

Mersin-Tarsus

Adresi

Kızıl Murat Mah. Adana Cad.   No: 1 Tarsus/Mersin

Tel-Faks

0 324 624 30 60-624 10 31

Posta Kodu

33400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tarsus Belediye Başkanlığı

 

Adresi

Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Cd. Belediye Tesisleri Tarsus-Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8250356256

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5357/1-1


Orman Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Karşıyaka

Adresi

1743 Sokak No:29 Aksoy Mahallesi Karşıyaka/İzmir

Tel-Faks

0232 369 50 55-0232 368 91 28

Posta Kodu

 

E-Mail

izmirisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hancı Eğlence Merkezi Medikal Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Kaynaklar Köyü Sıralar Mezarlığı Mevkii Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

457 051 5889

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Merkez-136607

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5380/1-1


Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/32819

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TDİ A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:32 Karaköy-Beyoğlu/ İSTANBUL

Tel-Faks

Tlf: (212) 251 50 00/20 Hat

Faks: (212) 249 53 91

Posta Kodu

34425

E-Mail

tdi@tdi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

SMS Deniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

F.Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi A Blok Kat:4 Daire:20  34662 Üsküdar-İSTANBUL

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Üsküdar-7720602410

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

668906

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5244/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/32819

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TDİ A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:32 Karaköy-Beyoğlu/ İSTANBUL

Tel-Faks

Tlf: (212) 251 50 00/20 Hat

Faks: (212) 249 53 91

Posta Kodu

34425

E-Mail

tdi@tdi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÖZ-GE Özel Güvenlik Dan. ve Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

F.Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi B Blok Daire:19 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Üsküdar V.D. 6620692260

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

693585

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5245/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/66323

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13

Tel-Faks

0356 228 90 30-0356 228 90 38

Posta Kodu

60200

E-Mail

bilgiislem@tokatozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamza Sever

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. 13/3 Turhal/Tokat

 

T.C. Kimlik No.

42514957074

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7650005307

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4479-003720

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5396/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/54748

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

Karşıyaka Mah. Orhangazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13

Tel-Faks

0356 228 90 30-0356 228 90 38

Posta Kodu

60200

E-Mail

bilgiislem@tokatozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hamza Sever

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. 13/3 Turhal/Tokat

 

T.C. Kimlik No.

42514957074

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7650005307

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4479-003720

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5400/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLAN

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/541634

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kütahya/Merkez

Adresi

Ali Paşa Mah. Lise Cad. No:2

Tel-Faks

0274 223 63 33-0274 223 31 60

Posta Kodu

43100

E-Mail

ihale@kutahyaozid.gov.tr

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlsed Akaryakıt İnşaat Denizcilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İlhami Çakar

Adresi

Ulus Mah. Çanakkale Asf. No:10 Koyundere-Menemen/İzmir

Ulus Mah. Çanakkale Asf. No:10 Koyundere-Menemen/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

55996062822

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çakabey V.D. 4730035501

2200042274

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

121690

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin Dayanak ve Kapsamı

8.Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

17/2/2011 Tarih ve 27849 Sayı

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 17/5/2011 tarih ve E:2011/968 sayılı kararı

22/6/2011

5387/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLAN

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/546763

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İzmir

Tel-Faks

0232 293 15 53-0232 293 14 87

Posta Kodu

35250

E-Mail

satinalma@izmir.bel.tr

4. Hakkında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırlan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlsed Akaryakıt İnş. Denizcilik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

İlhami Çakar

Adresi

Ulus Mah. No:10 Çanakkale Asfaltı Koyundere-Menemen/İzmir

Ulus Mah. No:10 Çanakkale Asfaltı Koyundere-Menemen/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

55996062822

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4730035501

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

50168.1

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına ilişkin Dayanak ve Kapsamı

8.Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

16/2/2011 Tarih ve 27848 Sayılı Resmi Gazete

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 11/5/2011 tarihli ve E:2011/966 sayılı kararı

 

5403/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/76536

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dış Ted. D.Bşk.lığı Bakanlıklar/Ankara

Tel-Faks

3124033423

Posta Kodu

06790

E-Mail

lojistik@dzkk.tsk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

IBF FIUTAK GMBH

Rainer Fıutak

Adresi

Im Waldteıch 23, 46147 Oberhausen Sıtz Der Geselıschaft duısburg RB 9311 Almanya

Im Waldteıch 23, 46147 Oberhausen Sıtz Der Geselıschaft duısburg RB 9311 Almanya

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5405/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/128671

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dış Ted. D.Bşk.lığı Bakanlıklar/Ankara

Tel-Faks

3124033423

Posta Kodu

06790

E-Mail

lojistik@dzkk.tsk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

IBF FIUTAK GMBH

Rainer Fıutak

Adresi

Im Waldteıch 23, 46147 Oberhausen Sıtz Der Geselıschaft duısburg RB 9311 Almanya

Im Waldteıch 23, 46147 Oberhausen Sıtz Der Geselıschaft duısburg RB 9311 Almanya

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5404/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırklareli/Merkez

 

Adresi

Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

0 288 212 11 35

 

Posta Kodu

39020

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Gürler Gündoğ

 

 

Adresi

Karacaibrahim Mah. Dere Üstü Sk. No: 49/6 Kırklareli

 

 

T.C. Kimlik No.

15155523434

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Kastamonu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kastamonu/Merkez

 

Adresi

Aktekke Mah. Yalçın Cd. Defterdarlık Hizmet Binası

Tel-Faks

0 366 214 95 64

 

Posta Kodu

37200

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Hasan İlker Topkaraoğlu

 

 

Adresi

Etiçiler Mh. Etçi Küme Evleri No: 3 Devrekani/Kastamonu

 

 

T.C. Kimlik No.

53188209062

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Ezine Malmüdürlüğü (Milli Emlak Servisi)

İl/İlçe

Çanakkale/Ezine

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. 22. Eylül Cad. Hükümet Konağı Mülmüdürlüğü

Tel-Faks

0 286 618 33 26 – 0 286 618 15 83

 

Posta Kodu

17600

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Nulay Yıldız

 

 

Adresi

Camicedit Mah. Göçmen Sokak       No: 18/4 Bayramiç/Çanakkale

 

 

T.C. Kimlik No.

26770441348

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Eskişehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Eskişehir/Merkez

 

Adresi

Eskişehir

Tel-Faks

0 222 230 39 12

 

Posta Kodu

26010

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Ali İşgüzar

 

 

Adresi

Hisar Mah. Atütürk Caddesi No:90/2 Çukurhisar/Eskişehir

 

 

T.C. Kimlik No.

19357556146

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

 

Adresi

Defterdarlık Ek. Hizmet Binası Altıparmak Cad. No: 63

Tel-Faks

0 224 221 13 00 – 0 224 223 12 00

 

Posta Kodu

16050

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Mesut Başaran

 

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. No: 40 Başaren Apt. D:5 Nilüfer/Bursa

 

 

T.C. Kimlik No.

21922569680

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Ilgın Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü)

İl/İlçe

Konya/Ilgın

 

Adresi

Ilgın/Konya

Tel-Faks

0 332 881 63 67 – 0 332 882 79 12

 

Posta Kodu

42600

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Levent Uçak

 

 

Adresi

Fahrettin Altay Mah. Bağdat Cad. No:11/6 Ilgın/Konya

 

 

T.C. Kimlik No.

17957478086

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Maden Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ/Maden

 

Adresi

Maden Malmüdürlüğü

Tel-Faks

0 424 441 20 37

 

Posta Kodu

23400

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Selami Kılıç

 

 

Adresi

Kızıltepe Köyü Maden Elazığ

 

 

T.C. Kimlik No.

10481171182

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Marmara Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Eminönü

 

Adresi

Ankara Cad.

Tel-Faks

0 212 402 41 94 – 0 212 514 20 95

 

Posta Kodu

34416

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Güray Dayanıklı

 

 

Adresi

Kumburgaz Mah. Yelken Sok. Soral Sitesi B. Blok D:1 Büyükçekmece/İstanbul

 

 

T.C. Kimlik No.

53689436936

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Yalova Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Yalova/Merkez

 

Adresi

Merkez/Yalova

Tel-Faks

0 226 811 30 43

 

Posta Kodu

77100

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Kamil Kaylesiz

 

 

Adresi

Sahil Mahallesi Gelincik Sokak 14/2 Çiftlikköy/Yalova

 

 

T.C. Kimlik No.

29672455864

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Eleşkirt Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Ağrı/Eleşkirt

 

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 2 Eleşkirt/Ağrı

Tel-Faks

0 472 711 40 21

 

Posta Kodu

4600

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Adnan Murat

 

 

Adresi

Uzunyazı Köyü No: 15 Eleşkirt/Ağrı

 

 

T.C. Kimlik No.

15583421616

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara /Ulus

 

Adresi

İnkılap Mah. Çam Sok. No: 6

Tel-Faks

0 312 311 25 96 – 0 312 309 23 05

 

Posta Kodu

06030

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Hüseyin Akpınar

 

 

Adresi

Yeni Batı Mah. Şehit Mehmet Kolcu Sk. Harb-İş No: 19/9 Yenimahalle/Ankara

 

 

T.C. Kimlik No.

24050491588

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzurum/Merkez

 

Adresi

Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi Hükümet Konağı Zemin Kat

Tel-Faks

0 422 233 40 36 – 0 442 234 58 65

 

Posta Kodu

25100

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Ahmet Kızıl

 

 

Adresi

Büyük Erzurum Otopark ve Yediemincilik Deposu Yakutiye/Erzurum

 

 

T.C. Kimlik No.

37339330348

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Rize Derepazarı Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Rize/Derepazarı

 

Adresi

Merkez Mahallesi Hükümet Konağı Kat:1

Tel-Faks

0 464 311 22 76 – 0 464 311 36 67

 

Posta Kodu

53100

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Bünyamin Albayrak

 

 

Adresi

Esentepe Köyü No: 117 Derepazarı/Rize

 

 

T.C. Kimlik No.

21827563790

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

2886 DİK

(X)

4734 KİK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

5371/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kocaeli/İzmit

 

Adresi

Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi No: 13 Kat: 5

Tel-Faks

0 262 317 20 00 – 0 262 317 20 43

 

Posta Kodu

41000

E-Mail

 

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

 

Adı/Unvanı

Aslanbey Murtezaoğlu

 

 

Adresi

İpekyolu Mh. Cevdet Sunay Cad. 658. Sokak No: 24/3 Şirinköy Gölcük/Kocaeli

 

 

T.C. Kimlik No.

48868664606

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )