26 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27916

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 parseldeki inşaat ile ilgili olarak,

a) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) bendine göre işlem yapmadığı ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükmüne aykırı davrandığı anlaşılan, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 514717-462299 Ticaret Sicil Nolu, 410 numaralı Yapı Denetim İzin Belgesi sahibi Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetim elemanları, Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Cevdet KETREZ (Denetçi No:8051), Yapı Denetçisi Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kenan ŞİMŞEK (Denetçi No:7097), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mahmut OLGUN (Denetçi No:7554), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali DOLAR (Denetçi No:3931), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muzaffer POLAT (Sicil No:42284), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hüseyin AKGÜN (Oda Sicil No:53241), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Adem KABA (Sicil No:66171) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhammet Ali SANDIKÇI (Sicil No:52833)’nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

b) Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile yapı sahibi Reisoğlu Unlu Mamulleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. ve hissedarları arasında 20/5/2005 tarihinde yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalandığı, ancak sözleşme tarihinden önce, Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. adına 16/12/2004 tarihinde mimari projeyi, Proje ve Uygulama Denetçisi olarak Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977)’nin onaylaması; 16/12/2004 tarihinde statik projeyi Statik Proje Denetçisi olarak İnşaat Mühendisi Sönmez AKGÜN (Denetçi No:471)’ün onaylaması; 16/12/2004 tarihinde mekanik tesisat projesini Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Necmi KAZAK (Denetçi No:4455)’ın onaylaması, 16/12/2004 tarihinde elektrik tesisat projesini Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Adnan TÜRKEN (Denetçi No:6417)’in onaylaması sebebiyle, adı geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 13/4/2011 tarihli ve 2182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3209/1/1-1

————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi” başlıklı 6. maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirmediği ve yapı denetim hizmeti sırasında sahte imza kullanarak belge düzenlediği anlaşılan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 48066 Ticaret Sicil Nolu, 601 Yapı Denetim İzin Belgesi numaralı Lara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile yapı denetim kuruluşu adına düzenlenen ve sahte imza ihtiva eden belgeleri yapı denetim kuruluşu adına imzalayan denetim elemanları, Uygulama Denetçisi aynı zamanda Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet KURU (Denetçi No:6294, Meslek Odası Sicil No:12187), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Akın ATABAY (Denetçi No:7484, Meslek Odası Sicil No:19271), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Azize ÖZCAN (Denetçi No:3695, Meslek Odası Sicil No:8214), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim TAT (Denetçi No:7631, Meslek Odası Sicil No:21999), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Alamettin SEVİM (Denetçi No:7641, Meslek Odası Sicil No:15981), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdullah GÜLTEKİN (Denetçi No:7638, Meslek Odası Sicil No:16064), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet KESKİN (Meslek Odası Sicil No:36580)’in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13/4/2011 tarihli ve 2173 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3209/2/1-1


Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/124452

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Kastamonu

Adresi

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53

Tel-Faks

366 2152335 – 366 2152341

Posta Kodu

37100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fore Test Cihazları Madencilik İnş. Taah. Gıda Tekstil Elektronik İmalat San. Ve Uluslararası Tic. A.Ş.

Mehdi Yılmaz

Adresi

Örnek Sanayi Sitesi 1263 (Eski 366) Sok. No: 26 Yenimahalle - Ostim/Ankara

Örnek Sanayi Sitesi 1263 (Eski 366) Sok. No: 26 Yenimahalle - Ostim/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

18089239594

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3880210129

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

154949

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3223/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/536149

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bul. No: 144 Alsancak

Tel-Faks

412 1340/412 1346

Posta Kodu

35210

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpeknurgıda Pazarlama İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hasan İlkcan Durmaz

Adresi

Uncubozköy Mah. 5507 Sok.

No:55/B Manisa

Uncubozköy Mah. 5507 Sok.

No:55/B Manisa

T.C. Kimlik No.

 

15710622756

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

479 040 6447

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12543

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3241/1-1


KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR