26 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27916

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATIK KABUL TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


TTK İHTİYACI OLARAK 15.096 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


ALAŞEHİR İLÇE ÖZEL İDARE İŞHANINDA BULUNAN OTEL SATILACAKTIR

Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:


RULMAN SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATIK KABUL TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011 /60771

İdarenin:

a) Adresi                                 :   TCDD İZMİR LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve Faks Numarası :   (0232) 463 16 00/391 Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi     :   www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : LİMAN İŞLETMESİNİN ATIK KABUL TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİMİ  HİZMET ALIMI.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin  TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi  Alsancak/ İZMİR adresine, 6/5/2011 CUMA günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 -  İhale dökümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde  görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir Liman İşletmesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3261/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Dönemi Kireçtaşı alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :  2011/60938

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Van Yolu Üzeri 9. Km. ERCİŞ/VAN

b) Telefon ve Faks Numarası :  432 388 20 09 (5 Hat) / 432 388 20 05-06

2 - İhale Konusu Hizmetin    

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  2011/2012 Kampanya dönemi fabrikamızın ihtiyacı 11.000 ton kireç taşı şartname ve sözleşme esasları dahilinde fabrikamız teslimi alınacaktır.

b) Yapılacağı Yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin Süresi                           :  İdari ve Teknik Şartname Temrin Programına Göre

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı Yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  10/5/2011 Salı Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 10/5/2011 saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir

14 - İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, (4734 / 3-g ) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3216/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 15.096 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                             : 

İHALE KAYIT NO               :  2011/60162

a) Adresi                                 :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :  satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın            : 

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Emniyetli Çizme

                                                  Kısa Konçlu: 12.314 Çift

                                                  Uzun Konçlu: 2.782 Çift

b) Teslim yeri                         :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin                             : 

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :  16/5/2011 - 15.00

c) Dosya no                            :  1132203

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) CE belgesi

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyecektir

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 16/5/2011, saat 1500’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3247/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                         : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 0-372.259 47 94-2594784

                                                           Fax: 0.372-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i              :   Malzemenin Cinsi:                                           Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1) 13-15 mm. kalınlığında konveyör

                                                           bantları için 1000 mm.lik perçinli

                                                           plakalı tip-ekleme ekipmanları                        410 eklik

2) 9-12 mm. kalınlığında konveyör bant-

ları için 1000 mm.lik perçinli veya çivili

ekleme ekipmanları                                          350 eklik

b) Teslim yeri                                 :   TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                               :   Malzemeler  60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   16/5/2011 Pazartesi – saat 1500

c) Dosya no                                    :   1112033

d) İhale kayıt no                             :   2011/59145

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve(g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler en geç 16/5/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3250/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2011/2012 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :   Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası   :   0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Fabrikamızın 2011/2012 yılı Kampanya döneminde 36 Adet İşçi ± % 20 Toleranslı 100 Gün boyunca (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir

b) Yapılacağı Yer                    :   Muş Şeker Fabrikası Laboratuar servisinin belirleyeceği program dahilinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                    :   10/5/2011 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk. 100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 10/5/2011 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3165/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli 410,00 TL; yatırılması gereken güvence tutarı 41,00 TL olan,cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 34 (otuzdört) grup av tüfeği açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 3/5/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 2/5/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası "dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

3168/1-1

—— • ——

ALAŞEHİR İLÇE ÖZEL İDARE İŞHANINDA BULUNAN OTEL SATILACAKTIR

Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - Mülkiyeti, Manisa İl Özel İdaresine ait Alaşehir İlçesinde, tapunun 154 ada 19 parselinde kayıtlı, 1.318,00 M2 arsa üzerinde bulunan ve kat mülkiyeti uygulaması yapılarak bağımsız tapu kaydı bulunan 35 oda, 70 yataklı Asansörlü Otel'in, 2886 Sayılı Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - Söz konusu işyerinin satışına ait ihale 12 Mayıs 2011 Perşembe günü İl Encümeni tarafından İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak olup, bu işyerine ilişkin kat ve işyeri numarası ve alanının muhammen bedeli, % 3 geçici teminat tutarı, ihale yeri ve ihale saatine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

S.No

İşyeri Nosu

Alanı

Muhammen

Bedeli TL

% 3 Geç.

Teminat TL

İhale Yeri

İhale

Saati

1

A-4 OTEL

1.318 M2

2.310.000,00

69.300,00

İl. Enc. Sal.

14.00

 

3 - İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri için:

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine hitaben yazılı müracaat dilekçesi ekinde:

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi,

b) Nüfus Hüviyet cüzdan örneği,

c) İl Özel İdaresi hesabına geçici teminat tutarının ödendiğine dair makbuz, teminat mektubu veya 2886 Sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi,

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği eklenecektir.

4 - Şirket veya ortaklık adına ihaleye iştirak edecekler ise;

a) Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır.

5 - Şartname İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

6 - Telefon, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

3169/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Eskişehir İl Özel İdaresinden:

Mülkiyeti Eskişehir İl Özel İdaresine ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz (arsa); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   71 Evler Mah. Çevre yolu 8. km Odunpazarı/ Eskişehir

b) Telefon ve fax numarası     :   0222 2375678-2371922

c) Elektronik posta adresi      :   www.eskisehirilözelidare.gov.tr

Encümen Müdürlüğünün

a) Adresi                                 :   71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulvarı, Eston karşısı Odunpazarı/Eskişehir

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :   Eskişehir

b) İlçesi                                   :   (Merkez) Odunpazarı

c) Cinsi                                   :   Arsa

d) Ada/Parsel                          :   2502/85

e) Yüzölçümü                         :   827,49 M2

f) Adres- Cadde sok.              : Gökmeydan Mah., Ulus Cad. No:6 Odunpazarı – Eskişehir (Eskişehir Sarar İmam hatip lisesi yanındaki ulus caddesi ile turnalar sokakğın kesistiği köşede bulunan arsa)

3 - İhale şartnamesinin temin edileceği yer:

İhaleye ait şartname Eskişehir İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Tel: No: 0222 2172330 )

4 - İhale şartnamesinin görülebileceği yer:

İhale şartnamesi Eskişehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir Valiliği içerisinde bulunan İl Genel Meclis Toplantı Salonu. (Arifiye Mahallesi - Odunpazarı /Eskişehir)

6 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 17 Mayıs 2011 Tarih ve saat: 10.30

7 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer:

a) İstekliler tekliflerini ihale tarihinden önce vermek isterlerse 16/4/2011 tarihi saat 17.00’a kadar 71 Evler Mahallesi, Cumhurriyet bulvarı Eston Karşısı. Odunpazarı-Eskişehir adresinde bulunan Eskişehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler.

b) İstekliler tekliflerini ihale tarihinde (17/11/2011 tarihi saat 10.30’a kadar) vermek isterlerse; Eskişehir Valiliği içerisinde bulunan İl Genel Meclis Toplantı Salonunda bulunan ihale komisyonuna teslim edebilirler.

8 - İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanununun 35. Maddesi (a) maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü

9 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı:

Tahmini Bedel    : 2.500.000,00.- TL

Geçici Teminatı  : 75.000,00.- TL

10 - İhaleye katılmak isteyen İsteklilerden İstenen Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi (varsa)

b) Kanuni ikametgah belgesi (2011 tarihli)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) Geçici teminatın nakit olarak Eskişehir İl Özel İdaresi hesabına yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Satışı yapılacak olan arsa ile detaylı bilgi ve resimler idarenin www.eskisehirilözelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

3197/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı 2 adet Gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda satılacaktır.

2 - İhale 11/5/2011 tarihinde Saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak, Belediye ENCÜMENİ tarafından yapılacaktır.

3 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Belediye Hizmet binasında bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görülebilir. Aynı yerden satın alınabilir, şartname bedeli 250,00TL dir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 9.00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - İhale neticesinde oluşacak satış bedeli ve bu bedel üzerinden tahakkuk edecek toplam bedel peşin ödenecektir.

12 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler.

a) İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek kişi olması halinde;

- Kanunu İkametgah

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Noter tasdikli imza beyannamesi

- Geçici teminat alındı veya banka teminat mektubu

- İhale şartname ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi

b) İhale iştirak etmek isteyen tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicilinde kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

- İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

- Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu

- İhale şartname ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi

13 - Satışı Yapılacak Arsalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Depolama Alanı ve Tır Parkı alanı olarak gözükmektedir. 6/7/2007 ve 6/7/2006 tarih ve 110483 Yevmiye Kayıt Numarası ile Taşınmazın tamamında 10 yıl süre ile kira şerhi bulunmaktadır.

 

İLİ - İLÇESİ                        MAHALLESİ                   CİNSİ

Kocaeli - Kartepe                Ş.Kumlaçiftliği                    Arsa

Kocaeli - Kartepe                Ş.Kumlaçiftliği                    Arsa

 

TAPU TARİHİ                PAFTA NO              ADA NO             PARSEL NO         CİLT NO

   13/7/2007                      G24D01A2B                  525                            1                         13

   13/7/2007                      G24D01A2B                  525                            2                         13

 

SAHİFE NO          YÜZÖLÇÜMÜ            HİSSESİ                           SINIRI

    1224                     25.150.26 m2                TAM                  Çapında Olduğu Gibi

    1225                     22.122.06 m2                TAM                  Çapında Olduğu Gibi

 

BELİRLENEN                     GEÇİCİ                                       İHALE

SATIŞ BEDELİ         TEMİNAT BEDELİ                   TARİH VE SAATİ                  SAATİ

6.381.763.20,-TL.          191.453.00,-TL.                  11/5/2011 - ÇARŞAMBA              10.00

3219/1-1


RULMAN SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan 78 kalem muhtelif ebatta ve miktarda Rulman temini açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/58893

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :   info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   Muhtelif ebatta ve miktarda 78 Kalem Rulman.

b) Teslim Yeri                            :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                               :   Rulmanların teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saat                         :   16/5/2011 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 16/5/2011 Saat 14.00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale,  4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3172/1-1