30 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27831

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden :

Yenimahalle Belediye Başkanlığından :

Milli Savunma Bakanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden :

Mos Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzce tescilli 5533/30.01.2004 - sayı ve tarihli ithalat beyannameleri ile ithal edilen eşyalardan kaynaklanan fark vergilerden dolayı firma adına düzenlenen -9440-9441-9442/29.12.2010 sayılı tarihli para cezaları kararı, firmanın tasfiye edilmiş olması firma ortağı ve şirket Müdürü Mehmet ERTÜRK'ün adresinin yetersiz olması nedeniyle adı geçene 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir

Müdürlüğümüz tarafından firma adına düzenlenen 9440-9441-9442/29.12.2010 sayılı tarihli para cezaları kararının 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

427/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığından :

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayılan ile ceza miktarları belirtilen mükelleflere ait Encümen kararlarındaki ceza miktarlarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararlar tebliğ edilmek, üzere belirtilen adreslerine gönderilmiş ise de adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeni ile ilgililerine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçenlere ilanen tebliğ olunur.

 

Ada Parsel

Maliki

Enc. Tarih/Sayı

Ceza Mik.

(TL)

Adres

42803/1

Fenni

Mesul Mustafa Kaya

04.11.2010/1316

5.276.14 TL.

Posta Cad. No: 6/45 Ulus/ Altındağ/ ANKARA

13160/7

Fatma Kahraman

30.12.2010/1464

1.930,76 TL

Batısitesi Mah. 2026 Cad. 2361 Sk. No: 178Yenimahalle

ANKARA

13160/7

Mediha

Madenet

30.12.2010/1462

2.022,74 TL

Batısitesi Mah.2026 cad

2361 Sk. No:174 Yenimahalle ANKARA

752/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/55746

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312-2986786-2491062

Posta Kodu

06790

E-Mail

rkartav@hvkk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MECANEX USA INC.

Ruag AEROSPACE

Adresi

119 White Oak Drive Berlin CT 06037 ABD

P.O. Box 301 CH-6032 Emmen- SWITZERLAND

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

06-1527721

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Granby Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2008-2933

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

721/1-1