30 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27831

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


P&H EKSKAVATÖRLERE AİT 9 KALEM RULMAN VE YAĞ KEÇESİ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


P&I SİGORTASI HİZMETİ ALINACAKTIR.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :


GEMİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :


TH 29 PROFİL BAĞ DEMİRİ BAĞLANTI FIRÇALARI VE FIRÇA SAPLAMASI (SOMUNLU) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından :


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul İşletme Şube Müdürlüğünden :


65 ADET 170 kV, 114 ADET 420 AKIM TRAFOSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


P&H EKSKAVATÖRLERE AİT 9 KALEM RULMAN VE YAĞ KEÇESİ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                        :   2011/ 8572 İhale Dosya No:242.GELİ/2011-68

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   ( 0 252 ) 572 59 05     Faks:(0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi      :   gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı         :   P&H 1900AL-2100BL model ekskavatörlere ait 9 kalem Rulman ve Yağ keçesi alımı

b) Teslim yeri                         :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Ambarı Yatağan / Muğla

c) İşin Süresi                           :   Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 250 takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer  :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :   08.02.2011 - 14.00

4 - İhale dokümanları :

-TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 Yeni Mahalle/ANKARA

-TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78.Sok. No:3 D.4 Bornova/İZMİR

-TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00(Elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir, miktar bazında verilemez.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

705/1-1


P&I SİGORTASI HİZMETİ ALINACAKTIR.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :

P&I Sigortası Hizmeti Alımı İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/ g bendi İstisna Kapsamında Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/12855

a) Adresi                                 :   Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:1-4 Kasımpaşa/ Beyoğlu- İSTANBUL

b) Telefon - Faks Numarası   :   212 313 80 00 - 212 313 80 49

c) Elektronik Posta Adresi     :   info@sehirhatlari.com.tr

2. İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   32 Yolcu Vapuru, 3 Yolcu Motoru, 3 Hizmet Gemisi, 6 Duba, 1 Römorkör, 1 Tarama Gemisi oluşan Şehir Hatları filosunun 20.02.2011-20.02.2012 döneminde P&I Sigortalarının yaptırılması

b) İşin Süresi                          :   366 takvim günüdür (İşin başlama tarihi 20/02/2011; işin bitiş tarihi 20/02/2012)

c) İşin Yapılacağı yer              :   İSTANBUL

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/ İSTANBUL

b) Tarihi – Saati                      :   11/02/2011 - 15:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Satın Alma Müdürlüğü / Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

688/1-1

—— • ——

GEMİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden :

Gemi Kiralama Hizmeti Alımı İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/ g bendi Kapsamında Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/12849

1. İhale yapılacak idarenin

a) Adresi                                 :   Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:1-4 Kasımpaşa/Beyoğlu- İSTANBUL

b) Telefon - Faks Numarası   :   212 313 80 00 - 212 313 80 49

c) Elektronik Posta Adresi     :   nyolcu@sehirhatlari.com.tr

2. İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   9 adet Yolcu Motoru Kiralama Hizmeti

b) İşin Süresi                          :   İşin başlama tarihi 14/02/2011; işin bitiş tarihi 12/06/2011

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası- Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/ İSTANBUL

b) Tarihi – Saati                      :   08/02/2011 - 11:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Satın Alma Müdürlüğü - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 75 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. . Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi-Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 1-4 Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. (Kısmi teklifin ne şekilde verileceğine ilişkin bilgi, idari şartnamede verilmiştir.)

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

689/1-1


TH 29 PROFİL BAĞ DEMİRİ BAĞLANTI FIRÇALARI VE FIRÇA SAPLAMASI (SOMUNLU) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından :

İşin adı : TH 29 profil bağ demiri bağlantı fırçaları ve fırça saplaması (somunlu) alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/10553

Dosya No                                   :   1126009

1- İdarenin                                  :

a) Adresi                                     :   BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2 57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                       Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2- İhale konusu malın                 :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   TH 29 profil bağ demiri bağlantı fırçaları ve fırça saplaması (somunlu) 4 kalem

b) Teslim yeri                             :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :   İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

3- İhalenin                                  :

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :   14.02.2011 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde. mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler en geç 14.02.2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

691/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden :

1-a) Satışa esas bedeli en az 249,75 TL ile en çok 41.868,29 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 24,98 TL ile en çok 4.186,83 TL arasında olan, cinsi,miktarı,özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, tanker, kamyon, araç hurdası cinsi 40 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 10.02.2011 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 09.02.2011 tarih ve saat 16.30'akadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3- Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Antakya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antakya İşletme Şube Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

598/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul İşletme Şube Müdürlüğünden :

1- a) Satışa esas bedeli en az 30,01 TL ile en çok 100.648,10 TL arasında değişen; yatırılması güvence tutarı en az 5,00 TL, en çok 10.065,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kumaş, boya, temizlik malzemesi, elektronik malzeme, oto aksamı v.b. 36 (otuz altı) grup eşya açık artırma suretiyle Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 08/02/2011 saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 07/02/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunsa ibraz edilmesi gerekir.

3- Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri İstanbul İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

663/1-1


65 ADET 170 kV, 114 ADET 420 AKIM TRAFOSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz ihtiyacı 2 kalemde 179 adet akım trafosu alımı işi Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/13611

Dosya Referansı                             :   2011-İŞD/3

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No: 27, Kat: 15 Bahçelievler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel : (312) 203 85 02 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   guven.bilgen@teias.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   65 Adet 170 kV ve 114 Adet 420 kV Akım Trafosu

b) Teslim edileceği yer                   :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Ambarı Gölbaşı-Ankara/TÜRKİYE

c) İşin süresi                                   :   Diğer hususlar kısmında belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27, Kat: 15, Oda No: 89 Bahçelievler 06490 ANKARA/TÜRKİYE

b) Tarihi ve Saati                            :   25.02.2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat içi telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlilik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.1.11. İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler.

4.1.12. Yurt içi veya Yurt Dışı Fiyat Formu

4.1.13. Teslimat Programı Formu

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir veya noterden alınan belge.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,

Teklif edilen bedelin % 10’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait son beş (5) yılda tek sözleşmede taahhüt edilen ve kusursuz gerçekleştirildiğine ilişkin iş deneyim gösteren belgeler veya yıllık en az 200 adet 170 kV veya üzeri gerilim seviyesinde ölçü trafosu üretebildiğine dair Kapasite Raporu sunacaklardır.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, olduğunu gösteren belge ve belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. Aday ve İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler şunlardır:

a) Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) Aday ve İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak; YG - 170 kV veya üzeri gerilim değerindeki ölçü trafoları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 27 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - 25/02/2011 günü saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi/kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere İsteklilerce belirlenir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

15 - Diğer Hususlar

Akım trafolarının teslim yeri Gölbaşı-ANKARA TEİAŞ Ambarı olup, Akım trafolarının Gölbaşı Ambarına indirilmesi ve depolanması TEİAŞ tarafından yapılacaktır.

 

SIRA

NO

MALZEMENİN KARAKTERİSTİĞİ

MİKTAR/TESLİM

SÜRESİ

1. PARTİ

(120 GÜN)

2. PARTİ

(240 GÜN)

1. İŞ KALEMİ

POZ

1.1

170 kV, 800 - 1200 - 1600 / 1 - 1 - 1 A, S : 0.5SFS5 + 5P20 + 5P20, 5 + 10 - 10 VA, 31,5 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

6 ADET

_

POZ

1.2

170 kV, 100 - 200 - 400 / 5 - 5 - 5 A, S : 5P20 +5P20 + 5P20, 60 + 60 + 60 VA, 31,5 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

15 ADET

_

POZ

1.3

170 kV, 2000 / 1 - 5 - 5 - 5 A, S : 0.5SFS5 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 5 + 60 + 60 + 60 VA, 31,5 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

6 ADET

_

POZ

1.4

170 kV, 800 - 1200 - 1600 / 5 - 5 - 5 - 5 A, S : 0.5SFS5 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 30 + 30 + 30 + 30 VA, 31,5 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

15 ADET

10 ADET

POZ

1.5

170 kV, 200 - 400 / 5 - 5 - 5 A, S : 5P20 + 5P20 + 5P20, 30 + 30 + 30 VA, 31,5 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

13 ADET

_

2. İŞ KALEMİ

POZ

2.1

420 kV, 1600 - 2000 - 2800 - 3200 / 1 - 5 - 5 - 5 A, S : 0.5SFS5 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 5 + 60 + 60 + 60 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

30 ADET

22 ADET

POZ

2.2

420 kV, 1600 - 2000 - 2800 - 3200 / 5 - 5 - 5 - 5 A, S : 5P20 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 60 + 60 + 60 + 60 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

10 ADET

_

POZ

2.3

420 kV, 1600 - 2000 - 2800 - 3200 / 1 - 1 - 5 - 5 A, S : 5P20 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 10 + 10 + 60 + 60 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

7 ADET

_

POZ 2.4

420 kV, 800 - 1200 - 1600 - 3200 / 1 - 1 -1 - 1A, S : 0.5SFS5 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 5 +10 + 10 + 10 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

9 ADET

_

POZ

2.5

420 kV, 400 - 800 - 1200 - 1600 / 1 - 5 - 5 - 5 A, S : 0.2SFS5 + 5P20 + 5P20 + 5P20, 5 + 60 + 60 + 60 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

18 ADET

11 ADET

POZ

2.6

420 kV, 1000 / 5 - 5 A, S : 5P20 + 5P20, 30 + 30 VA, 50 kA Harici Yağlı Akım Trafosu

7 ADET

_

GENEL TOPLAM

136 ADET

43 ADET

728/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Pursaklar Belediye Başkanlığı’nca Satışa Sunulan Taşınmazlar

Sıra No

Mahalle

Ada No

Parsel  No

Parsel Alanı (m2)

Vasfı

İmar Durumu

Kullanım Kararı

Arsa Payı

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

İhale Usulü

1

SARAY

98737

1

2980

Arsa

E:1.60 Hmax:serbest

KONUT +TİCARET

Tam

432,100.00   

12963.00

09:30

45.md

2

SARAY

98095

1

3663.12

Arsa

E:1.00 Hmax:serbest

KENTSEL SERVİS

Tam

1,190,514.00   

35715.42

09:35

36.md

3

SARAY

98098

8

2500

Arsa

E:1.00 Hmax:serbest

KENTSEL SERVİS

Tam

687,500.00   

20625.00

09:40

45.md

4

SARAY

98098

9

2840.39

Arsa

E:1.00 Hmax:serbest

KENTSEL SERVİS

Tam

823,713.10   

24711.39

09:45

45.md

5

SARAY

98145

2

5425.01

Arsa

E:1.40 Hmin: 12 kat

KONUT

Tam

488,250.90   

14647.53

09:50

45.md

6

SARAY

98167

1

4800

Arsa

E:1.40 Hmin: 12 kat

KONUT

Tam

456,000.00   

13680.00

09:55

45.md

7

SARAY

98169

2

932.99

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

67,175.28   

2015.26

10:00

45.md

8

SARAY

98169

8

600

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

43,200.00   

1296.00

10:05

45.md

9

SARAY

98180

9

876.75

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

50,851.50   

1525.55

10:10

45.md

10

SARAY

98185

1

835

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

51,770.00   

1553.10

10:15

45.md

11

SARAY

98188

15

500

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

29,000.00   

870.00

10:20

45.md

12

SARAY

98188

3

702

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

43,524.00   

1305.72

10:25

45.md

13

SARAY

98188

4

885.44

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

54,897.28   

1646.92

10:30

45.md

14

SARAY

98223

1

1333.81

Arsa

E:0.50 Hmax: 6.50

KONUT

Tam

86,697.65   

2600.93

10:35

45.md

15

SARAY

98228

3

609.4

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

53,017.80   

1590.53

10:40

45.md

16

SARAY

98229

12

597.39

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

43,012.08   

1290.36

10:45

45.md

17

SARAY

98390

1

1000

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

45,000.00   

1350.00

10:50

45.md

18

SARAY

98390

2

571

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

25,695.00   

770.85

10:55

45.md

19

SARAY

98390

3

500

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

22,500.00    

675.00

11:00

45.md

20

SARAY

98390

4

500

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

22,500.00   

675.00

11:05

45.md

21

SARAY

98393

5

903

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

40,635.00   

1219.05

11:10

45.md

22

SARAY

98396

10

559.5

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

25,177.50   

755.33

11:15

45.md

23

SARAY

98401

7

587

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

26,415.00   

792.45

11:20

45.md

24

SARAY

98402

2

600

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

27,000.00   

810.00

11:25

45.md

25

SARAY

98402

4

799.41

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

35,973.45   

1079.20

11:30

45.md

26

SARAY

98402

5

761

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

34,245.00   

1027.35

11:35

45.md

27

SARAY

98402

9

1622

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

72,990.00   

2189.70

11:40

45.md

28

SARAY

98414

3

950.13

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

55,107.54   

1653.23

11:45

45.md

29

SARAY

98419

5

6500

Arsa

E:1.00 Hmax: 8 kat

KONUT

Tam

468,000.00   

14040.00

11:50

45.md

30

SARAY

98510

2

1492

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

129,804.00   

3894.12

11:55

45.md

31

SARAY

98512

2

861.66

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

56,007.90   

1680.24

12:00

45.md

32

SARAY

98513

5

595.13

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

38,683.45   

1160.50

12:05

45.md

33

SARAY

98517

2

1815.95

Arsa

E:0.80 Hmax: 2 kat

KONUT

Tam

157,987.65   

4739.63

12:10

45.md

34

GİÇİK

298

2

888

Arsa

A-3 E:0.30/0.90

KONUT

Tam

35,520.00   

1065.60

12:15

45.md

35

GİÇİK

303

1

882

Arsa

A-3 E:0.30/0.90

KONUT

Tam

35,280.00   

1058.40

12:20

45.md

36

GİÇİK

321

3

1024

Arsa

A-3 E:0.30/0.90

KONUT

Tam

40,960.00   

1228.80

12:25

45.md

37

SARAY

98123

3

13390.52

Arsa

E:1.40 Hmin: 12 kat

KONUT

Tam

1,499,738.24   

44992.15

12:30

36.md

38

SARAY

98151

2

19284.67

Arsa

E:1.40 Hmin: 12 kat

KONUT

Tam

1,851,328.32   

55539.85

12:35

36.md

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. ve 45. maddeleri uyarınca 10/02/2011 tarihinde Belediye Cad. No: 3 Pursaklar/ANKARA adresinde bulunan Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası 4. Kat Belediye Toplantı Salonunda Pursaklar Belediyesi Encümeni huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde açık ve kapalı teklif ihale şeklinde ihale edilecektir.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

İhaleye katılacak istekliler; Gerçek kişilerde; ikametgah ilmuhabereleri ile nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerde ise noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri gerekmektedir. Ayrıca istekliler satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları geçici teminat tutarlarını veya banka teminat mektuplarını Pursaklar Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü’ne makbuz karşılığında ihale günü en geç saat 9:30’a kadar  teslim edeceklerdir. (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, limitçi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir).

3. Satılacak taşınmazlar 5615 sayılı kanun gereği KDV’den muaftır.

4. Satış ihalesi peşin olarak ödenecektir.

5. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görülebilir. (Belediye Caddesi No: 3  Pursaklar/ANKARA)

6. Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülecek karara bağlanan ihale kararları İta onayına takiben geçerlilik kazanacaktır. İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

729/1-1