30 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27831

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Sayı:2010/779-2010/1411 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamis ve Vatfa oğlu 12.04.1973 Hatay Reyhanlı d.lu Hatay/Reyhanlı Karasüleymanlı nüfusuna kayıtlı olup ve halen KKTC Lefkoşa adresinde oturan ZEKERİYA EROL hakkında Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın almak suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 29/11/2010 tarih ve 20010/779 esas, 2010/1411 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5237 s. TCK nun 62/1 maddesi uyarınca 5 ay hapis cezası ve 5237 s. TCK nun 52 maddesi uyarınca 80 TL adli para cezası, 5 ay hapis cezasının 5737 s. TCK nun 51. Maddesi uyarınca ertelenmesine karar verildiği

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

208

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

DOSYA NO : 2010/33

KARAR NO : 2010/310

Eşyayı,gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu; Mehmed ve Hamde 'den olma, 08.06.1967 Kyosevo.lu. halen Sipey Mabala Osıl No:l-Kırcaali-Bulgaristan adresinde oturur AHMED MEHMED SHEVKED hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereği nakil aracının kaçak eşyanın ve suçun işlenmesine kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasına engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli bir tertibat bulunması sebebiyle K 8859 AC plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE, dair verilen hüküm sanık AHMED MEHMED SHEVKED'e tüm aramalara ve yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren- 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup,

İlan olunur.

514


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden :

Esas Sayısı     : 2007/79

Karar Sayısı    : 2008/1670 Müt.

Karar Günü    : 11.05.2009

ÖZET             : Sanık Mulla ve Emine Oğlu, 1975 D.lu, Kahramanmaraş, Pazarcık, Kazılkapanlı Ky.Nf.Kyt.lı Hacı Mehmet GÖKSÜNBÜL’ün 02.01.1997-02.06.2003 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 1 Yıl 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 1 Yıl 15 Gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 1 Yıl 15 Gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9856

—————

Esas Sayısı     : 2007/70

Karar Sayısı    : 2008/1889 Müt.

Karar Günü    : 01.07.2009

ÖZET             : Sanık Faris ve Saliha Oğlu, 1971 D.lu, Tekirdağ, Çorlu, Seymen Ky.Nf.Kyt.lı Seyfettin YILDIZ’ın işlemiş olduğu zimmet suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 131/1, T.C.K.nun 80 ve 62’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, yine sanığın işlemiş olduğu memuriyet nüfuzunu suistimal suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 115/2 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay 25 gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, yine sanığın işlemiş olduğu erleri kanuna muhalif olarak hizmetçiliğe vermek suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 114/3 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın işlemiş olduğu zimmet suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 131/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine sanığın işlemiş olduğu memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 144 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9855

—————

Esas Sayısı     : 2006/2232

Karar Sayısı    : 2008/1605 Müt.

Karar Günü    : 01.07.2009

ÖZET             : Sanık Hanifi ve Atiye Oğlu, 1983 D.lu, Gaziantep, Nizip, Fevkani Mh.Nf.Kyt.lı Can KIZILTAŞ’ın 03.08.2006-14.09.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9854

—————

Esas Sayısı     : 2006/1594

Karar Sayısı    : 2008/1622 Müt.

Karar Günü    : 11.05.2009

ÖZET             : Sanık Ali ve Nuriye Oğlu, 1985 D.lu, Gaziantep, Yavuzeli, Sarılar Ky.Nf.Kyt.lı Ercan GÜRBÜZ’ün 02.04.2006-24.05.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9853

—————

Esas Sayısı     : 2006/1488; 2008/536

Karar Sayısı    : 2010/478 Müt.

Karar Günü    : 16.06.2010

ÖZET             : Sanık Abdulcebbar ve Şanaz Oğlu, 1985 D.lu, Muş, Merkez, Yukarısızma Ky.Nf.Kyt.lı Turan YALOVA hakkındaki 2’nci Kor.K.lığı As.Mah.nin 13.12.2006 tarih ve 2006/1488 Esas, 2006/1204 Müt. Karar sayılı şartla tahliye kararının geri alınmasına, 25.03.2007-03.04.2007 tarihleri arasındaki sürenin aynen çektirilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9852

—————

Esas Sayısı     : 2006/1287

Karar Sayısı    : 2008/1633 Müt.

Karar Günü    : 20.05.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Fatma Oğlu, 1979 D.lu, Adıyaman, Gerger, Sutepe Mh.Nf.Kyt.lı Yahya KARATAŞ’ın işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1, T.C.K.nun 29 ve 62’nci maddeleri uyarınca 1 Ay 7 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 1 ay 7 gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 1 ay 7 gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9851

—————

Esas Sayısı     : 2006/1083

Karar Sayısı    : 2008/1596 Müt.

Karar Günü    : 20.03.2009

ÖZET             : Sanık Menderes ve Kıymet Oğlu, 1985 D.lu, Mersin, Mut, Kale Mh.Nf.Kyt.lı Mehmet CANSU’nun 12.01.2006-31.01.2006 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a, 73 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 5 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 5 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9850

—————

Esas Sayısı     : 2006/1027

Karar Sayısı    : 2008/1600 Müt.

Karar Günü    : 25.06.2009

ÖZET             : Sanık Yusuf ve Fatma Oğlu, 1985 D.lu, Malatya, Kuluncak, İlisuluk Ky.Nf.Kyt.lı Zahir AKDAŞ’ın 21.05.2006 tarihinde işlemiş olduğu askeri eşyayı hususi menfaatinde kullanmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 130/1, 130/2 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 2 Ay 27 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 2 ay 27 gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 2 ay 27 gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9849

—————

Esas Sayısı     : 2006/923

Karar Sayısı    : 2008/1645 Müt.

Karar Günü    : 11.05.2009

ÖZET             : Sanık Muharrem ve Yeter Oğlu, 1983 D.lu, Ankara, Altındağ, Fatih Mh.Nf.Kyt.lı Erdoğan ÇANKAL’ın 08.10.2004-04.12.2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9848

—————

Esas Sayısı     : 2006/887

Karar Sayısı    : 2008/1642 Müt.

Karar Günü    : 05.06.2009

ÖZET             : Sanık Reşit ve Şehide Oğlu, 1985 D.lu, Diyarbakır, Eğil, Meşedağ Ky.Nf.Kyt.lı Abdulvahap BARAN’ın 20.11.2005 tarihinde işlemiş olduğu kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan eylemine uyan T.C.K.nun 191/1 ve 62’nci maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 10 ay hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 10 ay hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9847

—————

Esas Sayısı     : 2006/806

Karar Sayısı    : 2009/910 Müt.

Karar Günü    : 04.11.2009

ÖZET             : Sanık Medeni ve Zübeyde Oğlu, 1985 D.lu, Batman, Sason, Tekevler Mh.Nf.Kyt.lı Behçet BARIŞ’ın 28.05.2005-09.06.2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu yoklama kaçağı suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 63/1-A ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 3 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, yine sanığın 09.09.2005-11.09.2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu yoldan savuşmak suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 63/1-B ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 25 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 3 ay 10 gün ve 25 gün hapis cezalarının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 3 ay 10 gün ve 25 gün hapis cezalarının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9846

—————

Esas Sayısı     : 2006/746

Karar Sayısı    : 2008/1636 Müt.

Karar Günü    : 12.05.2009

ÖZET             : Sanık Mehmet ve Naciye Oğlu, 1979 D.lu, Mardin, Midyat, Şenköy Ky.Nf.Kyt.lı Fırat GÜN’ün 28.05.2005-09.08.2005 tarihleri arasında işlemiş olduğu izin tecavüzü suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 12 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan 12 ay 15 gün hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin 12 ay 15 gün hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

9845