29 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27830

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PARAFUDR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARAFUDR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz ihtiyacı 250 adet 360 kV ,10 kA Hat Boşaltma Sınıfı :3 Silikon Mahfazalı Parafudrun, alımı işi Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (İstisnalar) g bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/13574

Dosya Referansı                             :   2011-İŞD/2

1- Teşekkülün

a) Adresi                                         :   İnönü Bulvarı No : 27, Kat:15 Bahçelievler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel : (312) 2038503 Fax : (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   guven.bilgen@teias.gov.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   360 kV, 10 kA Hat Boşaltma Sınıfı : 3 Silikon Mahfazalı Parafudr, 250 adet

b) Teslim edileceği yer                   :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gölbaşı Ankara Ambarı

c) İşin süresi                                   :   Sözleşme imza tarihinden itibaren 1.parti 100 adet parafudr en geç 180 gün, 2.parti 150 adet parafudr en geç 300 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27, Kat:15, Oda No:89 Bahçelievler 06490 /ANKARA

b) Tarihi ve Saati                            :   24.02.2011 Saat :14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi:

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) İdari Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.

g) Teknik Şartnamede istenen diğer belgeler ve test raporları.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

l) İhale Dokümanında ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler.

m) Yurt İçi veya Yurt Dışı Fiyat Formu

n) Teslimat Programı Formu

4.2. Üretim ve imalat kapasitesini belirlemeye yönelik belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu.

b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu ile yetkili satıcılık belgesi.

c) İsteklinin veya imalatçının sahip olduğu teknik personel ve üretim kapasitesine ait belgeler.

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6) İhale, İdari ve Teknik Şartnamelerdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7) İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat:15 Oda No:26 Bahçelievler/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 50,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap TR880001500158007281639948 numaralı TL hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8) Bu ihalede kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9) Teklifler, 24.02.2011 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat:15 Oda No: 33 Bahçelievler 06490 Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

12) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13) İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

703/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Trabzon İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.053,20 TL ile en çok 66.859,27 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 205,32 TL, en çok 6.685,93 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, vb. 35 adet araç açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası /TRABZON adresindeki ihale salonunda 15.02.2011 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14.02.2011 tarih ve saat 16.30'a kadar Liman İçi Gümrük Hizmet Binası/TRABZON adresindeki Trabzon Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Trabzon İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Trabzon İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

595/1-1