29 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27830

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Ankara Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No   : 2007/84

Karar No : 2008/47

Resmi Belgede sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.03.2008 tarihli kararı ile sanık CENGİZ ÖZÖCAL hakkında;

1. 5237 sayılı TCK nun 204/1.maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası verildiği,

2. 5237 sayılı TCK nun 158/1-d-e maddesi gereğince 10 ay hapis cezası verildiği;

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2010/5847-6328 sayılı ilamı ile Kasım Töngel'in öncelikle kolluk vasıtasıyla adresinin araştırılması ve adresinin belirlenememesi halinde ise Tebligat Kanununun 28. maddesine göre ilanen tebligat yapılması üzerine dosyanın iade edildiği, Cumhuriyet Caddesi N. 10 D. 3 Bakırköy adresinin testipi için Bakırköy Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazıya verilen cevapta Kasım Töngel'in adresinde bulunmadığına ilişkin muhtarlık yokluk belgesinin gönderildiği görülmüştür.

1. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilam Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2. Hüküm fıkrasının Kasım Töngel'e ilan tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

677

—— • ——

Ankara Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No   : 2010/284

Karar No : 2010/236

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık HAYDAR BABAYİĞİT hakkında mahkememizin 20.07.2010 tarih ve 2010/284 esas ve 2010/236 karar sayılı kararı ile resmi evrakta sahtecilik suçundan 765 Sayılı TCK.nun 342/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS CEZASI ile mahkumiyetine karar verildiği,

İşbu kararın sanığın gıyabında verildiği belirlenen adreslerinde tebliğ kararın kendisine tebliğ edilemediğinden sanık hakkındaki gerekçeli kararın,

Ömer ve Döndü'den olma, 1952 D.lu, Çorum ili Sungurlu ilçesi Yukarıbeşpınar Nüf. kayıtlı HAYDAR BABAYİĞİT'e

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete ile ilanen tebliğine,

Aynı kanunun 31 maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren de bir hafta içinde temyiz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına,

İlanın bir nüshasının mahkeme divanhanesine asılmasına,

Karar verilmiştir.

İlan olunur.

679