27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirliler Odaları Birliğinden :

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından :

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından :

Sağlık Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

Milli Savunma Bakanlığından :

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Tarık KOÇYİĞİT hakkındaki 13.06.2010 tarihli 15.02.2010 tarihinde kesinleşen, Esas No: 2001/1294, Karar No: 2006/512 sayılı kararı ile teslim tesellüm tutanağının 1,5 ve 7. sırasında yer alan kaçak eşyaların 4926 sayılı yasa’nın 4/son maddesinden bir önceki fıkra gereğince MÜSADERESİNE, teslim tesellüm tutanağının 2,3,4 ve 6 sırasında yer alan kaçak olmayan eşyaların sanığa İADESİNE karar verilmiş olup; adı geçenin mahkeme kararındaki adresine yapılan tebligatımız şahsın tanınmadığı gerekçesi ile iade edilmiş olup; işbu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 31. Maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliğinin 85. Maddesi gereğince, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde eşyaların teslim alınması gerekmekte olup; aksi takdirde 4458 sayılı Yasanın 177. Maddesine göre işlem yapılacağı hususu tebliğen ilan olunur.

585/1-1

—————

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Savaş ŞAFAKTEPE hakkındaki 26.05.2010 tarihli 28.06.2010 tarihinde kesinleşen, Esas No: 2008/641, Karar No: 2010/399 sayılı kararı ile teslim tesellüm tutanağının 4, 6, 8, 9 sırasında kayıtlı 7 adet muhtelif marka gümrük kaçağı güneş gözlüğünün MÜSADERESİNE, Kaçak olmayan diğer eşyaların sanığa İADESİNE karar verilmiş olup; adı geçenin mahkeme kararındaki adresine yapılan tebligatımız şahsın tanınmadığı gerekçesi ile iade edilmiş olup; işbu tebligatın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 31. Maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı olarak çıkarılan Gümrük Yönetmeliğinin 85. Maddesi gereğince, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde eşyaların teslim alınması gerekmekte olup; aksi takdirde 4458 sayılı Yasanın 177. Maddesine göre işlem yapılacağı hususu tebliğen ilan olunur.

584/1-1

—— • ——

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Profesör ve Doçent Alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adayları, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. Duyurulur.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM

KADRO UNVANI/ADET

Profesör

Doçent

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

1

İÇ HASTALIKLARI

1

 

ÜROLOJİ

 

1

FİZYOLOJİ

 

1

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

2

HALK SAĞLIĞI

1

 

AİLE HEKİMLİĞİ

1

 

FEN FAKÜLTESİ

EKOLOJİ

 

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REH.VE PSİKOLOJİK DAN.

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

 

2

593/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirliler Odaları Birliğinden :

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre , Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’ da yapılacaktır.

2011/1.Dönem YMM Sınav Tarihi                                : 19-28 Mart 2011

İlk kez katılacaklar için, son başvuru tarihi                    : 14 Şubat 2011

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi      : 1 Mart 2011

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar;

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

Konularında yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası(Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onaylı belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından onaylanacak),

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini yada müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

12) Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders başına 90,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 900,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için 1 adet (4.5x6) boyutunda renkli fotoğraf, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve başarısız olduğu sınav konularından sınava gireceğini belirtir dilekçe(dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.) ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA”adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınav Başvuru dosyası odalardan sağlanabilir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

661/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından :

Bakanlığımız Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliğince 05/07/2010 tarihinde 2010/78685 İhale Kayıt Numarasıyla yapılan "175 Kalem Münferit Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" ihalesi sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlüğünü yerine getirmediği idarece tespit edilen; TATAROĞLU INT-TAT İthalat İhracat Pazarlama ve Turizm Anonim Şirketi (Adres: Şehit Adem Yavuz Sokak 17/7 Kızılay/Ankara, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 96732, Oda Sicil No: 27/6032, Vergi Dai./No:Mithatpaşa V.D./8310018353),ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Barlas TATAROĞLU (T.C. Kimlik No: 14852856616)’na

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 04/10/2010 tarih 27719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 6 (altı) ay süreyle anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 14.İdare Mahkemesi'nin 08.12.2010 tarih E.2010/2053 sayılı "...dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması..." kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 06.01.2011 tarihli ve 192 sayılı Onay'ı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

617/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden :

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 27.01.2011 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

Ada                         Parsel

24016                     1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13

611/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından :

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NA ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın kuruluşunu düzenleyen 3238 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 3. bendi kapsamında özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sınavla

-“Kalite Test ve Sertifikasyon Uzmanı” olarak çalıştırılmak üzere;

- 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi,

- 1 Makina Mühendisi,

- 1 Uçak Mühendisi/Havacılık ve Uzay Mühendisi

- “Proje Mühendisi” olarak çalıştırılmak üzere;

- 1 Endüstri Mühendisi,

- 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi,

- 1 Makina Mühendisi,

- 1 Uçak Mühendisi/Havacılık ve Uzay Mühendisi,

- 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi

toplam 10 (on) sözleşmeli personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından Mühendislik Fakültelerinin Uçak, Havacılık ve Uzay, Makina, Elektrik-Elektronik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2. 27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSSP (1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Alanlarında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS)/ Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) Sınavı’ndan 75 (yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

5. Daha önce Müsteşarlık tarafından açılan sınavların sözlü aşamasına en fazla bir kez katılmış olmak.

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

- Yüksek öğrenim belgesinin, yurtdışında eğitim görenler için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

- İş tecrübesine ilişkin olarak, çalıştığı işyerinden alınacak hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının aslı veya onaylı örneği,

- Askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı örneği (erkek adaylar için),

- Özgeçmişleri,

- KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

- Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

- Son 6 ay içinde alınmış adli sicil belgesi

- Müsteşarlıktan temin edilip doldurulacak “İş Başvurusu Formu” (istenildiği takdirde “www.ssm.gov.tr” adresinden de sağlanabilir).

(Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca tasdik edilebilecektir)

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 21 Şubat 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

d) Başvuran adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, her öğrenim dalı için atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılacaktır.

e) Giriş Sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılırlar. Ön Görüşme ve Sözlü sınav tarihleri, Giriş Sınavına çağırılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr) ilan edilecektir.

f) Her bir öğrenim dalı için belirlenen kontenjan kadar adayın başvurmaması veya sözlü sınavda başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar diğer bölümlerden en yüksek puana sahip adaylar ile doldurulabilecektir.

3. DEĞERLENDİRME VE ATANMA

a) Sınav sonuçları Savunma Sanayii Müsteşarlığında ve Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır.

b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı’nın vize iznini müteakip işe başlayacaklardır.

c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.

d) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 4119014 numaralı telefonundan sağlanabilir.

699/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/109485

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya Ankara

Adresi

Mühendislik Merkez Binası Kat: 1 No: 112 İnönü Bulvarı Ankara

Tel-Faks

312 210 38 45

Posta Kodu

6531

E-Mail

imidb@metu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uğur Ticaret - Şahin Uğraş

 

Adresi

Ankara Otobüs San. Sitesi 1. Cad.   No: 16/60 Gimat/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

11341061018

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

06/215505

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

675/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/32305 (Bursa Karacabey Devlet Hast.)

2010/53105 (Balıkesir Bandırma Dev. Hast.)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliği

Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

 

Bursa/Karacabey

 

Balıkesir/Bandırma

Adresi

Tavşanlı Mah. 56 Sokak No: 4 Karacabey/Bursa

Gönen Yolu No: 75 Bandırma/Balıkesir

Tel-Faks

(0224)-6761092 (Karacabey Dev. Hast.)

(0266)-7380022 (Bandırma Dev. Hast.)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DİA MAR Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Panorama Sok. Değirmen Apt. No: 37 İdealtepe-Maltepe/İstanbul

Rıfkı Tongsir Cad. Dik Sok. No: 15/5 İdealtepe-Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Küçükyalı V.D./2950359557

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 540079

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

616/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/167983

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Akdeniz/Mersin

Adresi

Kuvayi Milliye Cad. No: 132

Tel-Faks

(0324)-3363950/3360258

Posta Kodu

33050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aktif Çare Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hükümet Cad. 1103 Sok. Hocaoğlu İşhanı No: 92 Gebze/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İlyasbey V.D./042 005 9247

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gebze Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 10176

Oda Sicil No: 14609

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

618/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/104336

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No: 89 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 45-0 312 428 81 62

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Urkay Urfalıoğlu Tekstil Nakış San. ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Yukarı Dudullu Modoko Altı San. Sok. No: 44 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8940005961

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

272557

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

664/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/2770

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Nalçacı Cad. Belediye Sarayı

Tel-Faks

0332 221 61 00-0332 221 63 22

Posta Kodu

42060

E-Mail

koski@koski.gov.tr.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bekir Şahin

 

Adresi

Aydıntepe Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 71 Kat: 3 D:6 Tuzla

 

T.C. Kimlik No.

397 906 906 10

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

790 010 8086

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

674944

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

619/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/108086

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Malatya

Adresi

İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218

Tel-Faks

0422 377 13 91-0422 377 13 92

Posta Kodu

44080

E-Mail

www.eshot.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Ekber Ekici

ÜÇA Aliekber Aliberk Atakan Motor Motosiklet Otomotiv Turizm Gıda İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

 

Şifa Mahallesi Eski Otogar No: 3 Malatya

T.C. Kimlik No.

54364312750

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

904 032 3095

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

13789

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

620/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/54174

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire İşleri Başkanlığı- Trafik Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Güngören

Adresi

M.Nezih Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62

Tel-Faks

0 212 449 49 70-0 212 449 49 75

Posta Kodu

34010

E-Mail

www.ibb.gov.tr - trafik@ibb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kisan Trafik İşaretleri San. ve Tic. A.Ş.

Ak İnşaat Yatırım Ltd. Şti.

Adresi

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 1/A Kurtköy-Pendik/ İstanbul

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 2/B Kurtköy-Pendik/ İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Pendik Vergi Dairesi - 859 018 6153

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

447202

513937

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

621/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/54016

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire İşleri Başkanlığı- Trafik Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Güngören

Adresi

M.Nezih Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62

Tel-Faks

0 212 449 49 70-0 212 449 49 75

Posta Kodu

34010

E-Mail

www.ibb.gov.tr - trafik@ibb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kisan Trafik İşaretleri San. ve Tic. A.Ş.

Ak İnşaat Yatırım Ltd. Şti.

Adresi

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 1/A Kurtköy-Pendik/ İstanbul

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 2/B Kurtköy-Pendik/ İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Pendik Vergi Dairesi - 859 018 6153

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

447202

513937

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

622/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/501301

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya-Merkez

Adresi

Zafer Meydanı

Tel-Faks

0274 223 60 12/145

Faks 0274 223 66 51

Posta Kodu

43100

E-Mail

ihale@kütahya.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ortaş İnşaat Turizm Tekstil Deri ve Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Asım Gündüz Cad. Durak Sok. No: 1/1 43100 Merkez/Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6470042696

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3465/5073

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

623/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/54021

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire İşleri Başkanlığı- Trafik Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Güngören

Adresi

M.Nezih Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62

Tel-Faks

0 212 449 49 70-0 212 449 49 75

Posta Kodu

34010

E-Mail

www.ibb.gov.tr - trafik@ibb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kisan Trafik İşaretleri San. ve Tic. A.Ş.

Ak İnşaat Yatırım Ltd. Şti.

Adresi

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 1/A Kurtköy-Pendik/ İstanbul

Eski Ankara Yolu Mustafa Karuşağı San. Sit. No: 2/B Kurtköy-Pendik/ İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Pendik Vergi Dairesi - 859 018 6153

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

447202

513937

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

624/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/108235

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1

Tel-Faks

0232 293 14 29

Posta Kodu

35250

E-Mail

sinyalizasyon@izmir.bel.tr.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ulukar Elektronik Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

 

Adresi

Şeyhli Mah. Ankara Cad. Hilal Sok. No: 6 Pendik/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Boğaziçi Kurumlar V.D.

88 900 200 79

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

309672

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

625/1-1

—————

 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/117115

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ESHOT Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Buca

Adresi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İzmir

Tel-Faks

0232 493 50 00

Faks: 0232 282 21 90

Posta Kodu

35140

E-Mail

www.eshot.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Oto Hüseyinler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

2830 Sok. No: 36 1. San. Sit. İzmir

 

T.C. Kimlik No.

46333392610

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ege Vergi Dairesi 649 007 0476

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu-Merkez

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Merkez-76772

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

626/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/514658

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

 

Tel-Faks

0 266 713 38 30 – 0 266 713 37 74

Posta Kodu

10200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

POYRAZ Gıda İnş. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti. Balıkesir Şubesi

POYRAZ Gıda İnş. Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti.

Adresi

600 Evler Mah. Yeni San. Sit. Bimder Yapı Koop Nu: 19 Bandırma/Balıkesir

Cami Mah. Karabehlül Cad. Nu: 1 Silvan/Diyarbakır

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

733 006 1141

733 006 1141

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Balıkesir Tic. Od.

Diyarbakır Tic. Sic. Me.

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11711/MERKEZ-11711

13064

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/504602

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı

İl/İlçe

Malatya

Adresi

 

Tel-Faks

0 422 336 20 41 – 0 422 336 20 43

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DOĞUŞ Grup Med Medikal Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Varlık Mah. Yüzücü Sok. Nu: 6/2 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

309 033 9334

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

276966-59/6909

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/121283

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

13’üncü İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Fatih Mahallesi Tümtaş Karşısı

Tel-Faks

0 272 216 57 00 – 0 272 216 56 96

Posta Kodu

 

E-Mail

ihalekoms_13@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dilek Karagönen

 

Adresi

Şehit Tuğgeneral Halit Çakır Cad. Karaman Mah. Karaman İş Merkezi Nu: 9 Kat: 3/38 Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

15448410120

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

154 484 101 20

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Afyonkarahisar Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8609/Afyonkarahisar/Merkez-9720

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/129956

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Edirne

Adresi

Londra Asfaltı

Tel-Faks

0 284 214 04 94 – 0 284 214 59 29

Posta Kodu

22100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ercan Bakır

 

Adresi

Çamlık Cad. Nu.: 3/A Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

17327536532

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

132 061 0028

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

552371

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/116614

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

 

Tel-Faks

0 266 713 38 30 – 0 266 713 37 74

Posta Kodu

10200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

TURHANLAR Otom. İnş. Gıda Nak. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.

Arzu Turhan

Adresi

Gez Mah. Uzun Sok. Günaydın Apt. Altı Nu: 25 Erzurum

Gez Mah. Uzun Sok. Günaydın Apt. Altı Nu: 25 Erzurum

T.C. Kimlik No.

 

10343247802

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

871 050 5921

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14193-20023

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71817

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Şişli

Adresi

 

Tel-Faks

0 216 712 22 69 – 0 216 712 22 73

Posta Kodu

34960

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Murat Sertoğlu

 

Adresi

Petrol İş Mahallesi Sinan Sokak      Nu.: 1/A Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

11372507714

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

764 006 8265

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

736964

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/32090

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ/Çerkezköy

Adresi

 

Tel-Faks

0 282 726 65 22 – 0 282 726 65 22

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MİGO İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Murat Ekerbiçer

Adresi

Muhittin Mah. Atatürk Bulvarı Aydın Apt. Nu: 7/2 Çorlu/Tekirdağ

Muhittin Mah. Atatürk Bulvarı Aydın Apt. Nu: 7/2 Çorlu/Tekirdağ

T.C. Kimlik No.

 

44335027424

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

621 045 4743

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çorlu Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11456-011152

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/37427

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

 

Tel-Faks

0 312 243 11 90 – 0 312 244 95 99

Posta Kodu

06930

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

EFEMED Sağlık Ürünl. Pazl. Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Ekinli

Adresi

Fidanlık Mah. Adkale Sok. Nu: 14/7 Kızılay/Ankara

Fidanlık Mah. Adkale Sok. Nu: 14/7 Kızılay/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

10564174604

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

325 032 2571

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

171492-59/3813

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

628/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/39806

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

3’üncü Ordu Komutanlığı

İl/İlçe

Erzincan

Adresi

 

Tel-Faks

0 446 223 58 30 - 0 446 223 65 84

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahin Yılmaz

 

Adresi

Eski Çevre Yolu Üzere Dede Korkut Cad. Nu: 110 Erzincan

 

T.C. Kimlik No.

12491125094

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

976 003 6860

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzincan Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7854

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )