27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


KIRTASİYE MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :


REKLAM PANOLARI YAPTIRILMASI VE REKLAM PANOLARINA REKLAM ASMA HAKKININ 10 YIL SÜRELİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KESTELEK STOK SAHASINDA BULUNAN TOPLAM 65.000 TON AMBALAJLI BİGBAG VE DÖKME CEVHERİN İZMİR ALSANCAK LİMANI, BANDIRMA LİMANI STOK SAHASI VE BANDIRMA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


İSTANBUL KONGRE MERKEZİNİN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :


İNŞAAT KARŞILIĞI TESİSLER 25 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARAÇ-İŞ MAKİNASI SATILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SAC, BORU VE DİRSEK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                :  2011/05

İhale Kayıt No                         :  2011/6941

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                  :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası    :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi        :

2 - İhale konusu malzemenin   .

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Değirmen Bakım Servisinde bulunan 1 Adet 15/2 ton kapasiteli, çift kirişli gezer köprü vincinin köprü kirişleri ve başlık kirişleri kullanılmak kaydı ile kaldırma makinesi, yürütme başlıkları, elektrik panoları, elektrik tesisat kabloları, kontrol cihazı ve hol boyu elektrik besleme sistemi yenilenmesi ile mevcut vincin de-montajı işidir.

                                                    - Teknik Şartnameye göre.

b) Teslim yeri                          :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                            :  İmalat Süresi                           : 60 Takvim Günü.

                                                    Montaj + De-montaj Süresi    : 10 Takvim Günü.

3 - İhalenin                              

a) Yapılacağı yer                      :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                      :  22/02/2011 Salı Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                           :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22/02/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ZİRAAT BANKASI KİLİMLİ ŞB: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

VAKIF BANK ZONG. ŞB: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

HALK BANKASI ZONG. ŞB: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme

 Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

577/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait Muğla İli Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Gümbet mevkiinde bulunan 1 pafta, 221 ada, 14 parsel noda kayıtlı 469.-m2'lik taşınmaz üzerinde bulunan turistik tesis yeri (Bahçeli, iki katlı mutfak ve pansiyon) mevcut haliyle 2.500.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif (arttırma) usulü taşınmaz satış ihalesi;

1 - Taşınmazın Satış İhalesi 10/02/2011 Perşembe Günü Saat:14'15' de Muğla İl Özel İdaresi

İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İstekliler, ihale ile ilgili şartname ve diğer evrakları İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde her gün mesai saatleri içinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için 100,00.-TL ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır.

3 - Yer Görme Belgesi Bodrum Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünden alınacaktır.

4 - Satışı yapılacak; 1 pafta, 221 ada, 14 parsel noda kayıtlı 469.-m2'lik Turistik Tesisin (Bahçeli iki katlı mutfak, bar ve pansiyon) muhammen bedeli 2.500.000,00.-TL olup, %3 Geçici Teminatı 75.000,00.- TL' dir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin dilekçe ile birlikte hazırlayacakları dosyada;

a) Gerçek kişi ve temsile yetkili kişilerden T.C. kimlik numarasını belirten nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazışma adresi,

c) Gerçek kişilerden tasdikli İkametgah ilmühaberi,

d) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odası veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

g) İdare tarafından hazırlanan Satış şartnamesinde belirtilen şartları kabul ettiğine dair imzalı şartname,

h) Başkaları adına iştirak edenlerden kimlik, noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname,

1) Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına alınmış yukarıda belirtilen tutarda Geçici Teminat karşılığı Banka teminat mektubu veya T.C.Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası Muğla Şubelerinden birine yatırıldığını belirten Vezne alındı makbuzu,

j) İhaleye iştirak edecekler tarafından imzalanmış, İhale Edilecek olan taşınmazı gördüğüne dair, Yer görme belgesi.(Örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacaktır.)

- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu,

- Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

Belirtilen belgelerin Aslını veya Noter tasdikli suretleri ile birlikte Teklif Mektuplarını da içeren kapalı zarfını en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler geçersizdir.

6 - İstekliler ilan ve şartnameye aynen uymak zorundadır.

7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

492/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Floresan Lamba (18 W)

120.000

Adet

Teknik Şartname

15.02.2011

Floresan Lamba (36 W)

30.000

Adet

Teknik Şartname

15.02.2011

Kompakt Lamba

(Kavanozsuz, 20 W)

30.000

Adet

Teknik Şartname

15.02.2011

Yüzey Temizleme Maddesi (5 L ve 20 L,Otomat Makineler İçin)

30.000

Litre

Teknik Şartname

14.02.2011

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi

(750 mL)

100.000

Şişe

Teknik Şartname

14.02.2011

Tuvalet Kağıdı (Çift Katlı)

1.000.000

Rulo

Teknik Şartname

17.02.2011

Kağıt Havlu (Çift Katlı)

1.000.000

Rulo

Teknik Şartname

17.02.2011

Kağıt Peçete (Çift Katlı)

200.000

Paket

Teknik Şartname

17.02.2011

Yüz Havlusu (45x90 cm. 450 g/m²)

50.000

Adet

Teknik Şartname

18.02.2011

Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)

15.000

Adet

Teknik Şartname

18.02.2011

Yardımcı Yıkama Maddesi (Oksijenli Ağartıcı, Toz)

30.000

Kg.

Teknik Şartname

16.02.2011

Yardımcı Yıkama Maddesi(Protein Bazlı Leke Çözücü, Toz)

15.000

Kg.

Teknik Şartname

16.02.2011

Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L ve 20 L)

300.000

Litre

Teknik Şartname

16.02.2011

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (1 L)

40.000

Şişe

Teknik Şartname

21.02.2011

Yanmış Yağları Temizleme Maddesi (5 L)

50.000

Litre

Teknik Şartname

21.02.2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

544/1-1

—— • ——

KIRTASİYE MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden :

1- Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “59 Kalem Kırtasiye Malzemesi” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:10 Cağaloğlu / Fatih / İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4- Firmaların tekliflerini en geç 07 Şubat 2011 günü saat 11.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5- İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8- Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

665/1-1


REKLAM PANOLARI YAPTIRILMASI VE REKLAM PANOLARINA REKLAM ASMA HAKKININ 10 YIL SÜRELİ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İŞİN ADI: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ MUHTELİF YERLERE REKLAM PANOLARI (City Light Poster, Bilboard, Megalight, Megaboard) YAPTIRILMASI VE REKLAM PANOLARINA REKLAM ASMA HAKKININ 10 YIL SÜRELİ KİRAYA VERİLMESİ

2 - İşin Muhammen Bedeli: Aylık Kira Bedeli : 15.000,00TL. (OnbeşBinTL.), Yıllık Kira Bedeli : 180.000,00 TL. (YüzSeksenBinTL.) olmak üzere Toplam (10Yıl İçin): 1.800.000,00TL. (BirMilyonSekizYüzBinTL.)

3 - Başakşehir mücavir alan sınırları dahilinde muhtelif yerlere Reklam Panoları (325 adet Billboard, 10 adet Megalight, 30 Adet City Light Poster (CLP), 20 Adet Megaboard) yaptırılacak ve reklam panolarına reklam asma hakkı 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine (Kapalı Zarf Usulü Arttırma) göre ihale edilerek kiraya verilecektir.

4 - İhale 10/02/2011 saat:13:30.da Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir/ İstanbul) adresinde yapılacaktır.

5 - Şartnameler Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi No: 5 Başakşehir /İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 150,00.- TL. karşılığında temin edilebilir.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin;

a) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

b) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış İkametgâh belgesi

c) Gerçek kişi olması halinde, TC kimlik numarası yazılı Nüfus cüzdan sureti

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Teklif mektubu (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

h) Geçici teminat (2886 sayılı yasaya uygun),

ı) İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SSK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş prim ve vergi borcu olmadığına dair belge.

i) En az 3 (üç) belediye ile ihale konusu işi yaptığına dair belge.

j) Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,

l) Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

- İhale için istenilen evraklar asıl veya noter tasdikli olacaktır.

7 - İstekliler, 10 Yıllık Muhammen bedelin % 3'ü oranında 54.000,00TL. (EllidörtbinTL.) Geçici Teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler Tekliflerini Aylık Bedel olarak vereceklerdir.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 09/02/2011 saat 13.00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi Şehit Gaffar Okkan Caddesi No: 5 Başakşehir /İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

586/1-1

—— • ——

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 60,59 TL ile en çok 38.518,82 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,06 TL, en çok 3.851,88 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, 2 tekerlekli römork, motosiklet (scooter), k.kasa kamyonet vb. 28 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 04/02/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 03/02/2011. tarih ve saat 16.30'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

594/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KESTELEK STOK SAHASINDA BULUNAN TOPLAM 65.000 TON AMBALAJLI BİGBAG VE DÖKME CEVHERİN İZMİR ALSANCAK LİMANI, BANDIRMA LİMANI STOK SAHASI VE BANDIRMA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ STOK SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1- İhale Kayıt No                       :   2011/12233

2- Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                         :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No:2 06430 Sıhhıye-Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası       :   0 312 294 20 00/23 47 - 229 21 32

3- İhale konusu işin;

a) Adı                                         :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek (Kemalpaşa/Bursa) stok sahasında bulunan toplam 65.000 ton ambalajlı bigbag ve dökme cevherin İzmir Alsancak Limanı, Bandırma Limanı stok sahası ve Bandırma İşletme Müdürlüğü merkez stok sahasına nakliyesi işidir.

b) Niteliği                                   :   Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer                 :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Bor Başmühendisliği Kestelek / Mustafakemalpaşa/Bursa

d) İşin Miktarı                            :   65.000 Ton

1- 9.000 Ton ürünün (Torbalı Bigbag) Kestelek Stok Sahası’dan İzmir Alsancak Limanı’na nakliyesi.

2- 47.000 Ton ürünün (Dökme) Kestelek Stok Sahası’dan Bandırma Limanı Stok Sahası’na nakliyesi

3- 9.000 Ton ürünün (Dökme) Kestelek Stok Sahası’dan Bandırma İşletme Müdürlüğü Merkez Stok Sahası’na nakliyesi

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sok. No: 2 Sıhhıye Çankaya/ANKARA

b) Tarih ve Saati                         :   08.02.2011 – Salı günü, saat:14:00

c) Usulü                                      :   Açık ihale Usulü

5- İhale dokümanı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Korkut Reis Mah. Cihan Sokak No:2 Sıhhıye /ANKARA Tel: 312 294 20 00/23 47, adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00TL bedel karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3.Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. Mali Durum Belgesini; İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

6.11. Taşıma yetki belgesini; 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

6.12. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

6.12.1.Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren her türlü kamyon ve tır ile yapılan yük taşıma işleridir.

7. İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

8- Teklifler 08/02/2011 – Salı günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

683/1-1


İSTANBUL KONGRE MERKEZİNİN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

Şişli İlçesi, Harbiye Mah. İstanbul Kongre Merkezinin İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi İhale Edilecektir.

1) Encümen Kayıt No                :  104

2) İşin Konusu                           :  İstanbul Kongre Merkezinin İntifa Hakkı karşılığı işletilmesi işi

3) Pafta No: 93                           Ada No: 1759                       Parsel No: 78

(İhaleye konu alan 111.935 m²)

4) Muhammen Bedel                  :  Brüt Ciro’nun % 13’ü (Yıllık Asgari 1.200.000-TL) + KDV (Tahmini yıllık brüt ciro 9.230.769,23-TL+KDV)

5) Geçici Teminat                       :  36.000.-TL

İştirak Teminatı                          :  600.000.-TL

6) İşletme Süresi                         :  29 yıl 6 ay

7) İşin Yeri                                 :  İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mah.

8) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati                         :  07 Şubat 2011 Saat: 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati               :  09 Şubat 2011 Saat: 12:00  Son teklif verme saati: 12:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11) Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                      :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü

                                                      Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan – Fatih/İstanbul

12) İhale Usulü                           :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin

      görülebileceği veya satın

      alınabileceği yer                    :  İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan – Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                      Tel. 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 23

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

15) Yeterlilik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

1-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

2-) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, son bir yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3-) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri /beyannamesi,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

5-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6-) Tüzel Kişilerin veya Konsorsiyum Grubu üyelerinin kongre merkezi işletmesi, kongre organizasyonu, fuar ve sergi düzenlemesi, organizasyon yapması ve/veya organizasyon hizmetleri alanında sahip oldukları 2010 yılı toplam cirosunun en az 3.000.000.-TL (üçmilyon) veya karşılığı yabancı para birimi ( son başvuru tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır) olduğuna dair belgeler (Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olmalıdır, Vergi dairesi, yeminli mali müşavir vb.). Ortak girişim olması halinde ortakların ayrı ayrı veya birlikte istenen kriteri sağlaması yeterlidir.

7-) Tüzel Kişilerin veya Konsorsiyum Grubu üyelerinin birinin veya birkaçının Uluslararası Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) ve Uluslararası Kongreler Birliği’ne (ICCA) ve Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği (IAPCO) olmak üzere bu birliklerden en az birisine üye olduğuna veya ihaleden sonra en geç 6 (altı) ay içinde üye olacağına dair noter tasdikli taahhütname

8-) İhale ilan tarihinden itibaren geriye doğru en az 1 (bir) yıl içinde ve halen kongre sektöründe faaliyet gösterdiğine dair belge,

9-) İş Deneyim Belgesi

A) Tüzel Kişiliğin veya Konsorsiyum Grubu üyelerinin birinin veya bir kaçının ihale tarihinden itibaren geriye doğru 1 (bir) yıl içinde en az 5 (beş) kongre, fuar organizasyonu yaptığına dair belgeler. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin veya birlikte istenen kriteri sağlaması yeterlidir.

B) Bu işin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 (bir) yıllık süre içerisinde yurt içinde veya yurt dışında asgari 100.000m² ‘den az olmamak üzere, tek kompleks dahilinde Kongre Merkezi ve fuar alanı işletmiş ve/veya halen işletiyor olduğuna dair ilgili kurumlardan alınmış belge. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen kriteri sağlaması yeterlidir.

10-) Söz konusu kongre merkezi ile ilgili olarak halen yapılmış ileri tarihli rezervasyonların ihale alan işletmeci tarafından yerine getirileceğine dair taahhütname.

16-) İhaleye katılmak için istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Noter tasdikli imza sirküleri.

c) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

e) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli Vekâletname

f) İhaleye katılacak için Noter tasdikli Yetki Belgesi

g) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi – Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.)

17-) İstenen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

18-) Yeterlilik değerlendirmesi için yalnızca Tüzel Kişiler ya da Ortak Girişim Grupları başvuruda bulunabilirler. Gerçek Kişilerin Ortak Girişim Grubu üyesi olması mümkündür. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

19-) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan – Fatih/İstanbul adresine, 07 Şubat 2011 saat: 16.30 tarihine kadar yeterlilik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

20-) Yeterlilik Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

21-) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 12:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

22-) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

23-) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

615/1-1


İNŞAAT KARŞILIĞI TESİSLER 25 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: : Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu 12767 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda, kroki üzerinde “A” ile işaretlenmiş 30.000 m² bölümünde Belediyemizce hazırlanan konsept projede belirtilen akvaryum ve içerisinde yer alan diğer tesislerin, ihale teknik idari şartnamesine uygun olarak inşa edilmesi ve 25 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Yasa’nın 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (Arttırma) usulü ile ihalesidir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ:

İhale konusu işin keşif bedeli 28.000.000,00 TL’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Arttırıma esas yıllık kira bedeli 400.000.TL+KDV dir. Ayrıca idaremize Gayrisafi hâsılatın %3 +KDV'sini ödeyecektir

3 - İŞİN SÜRESİ: Kira süresi yapım süresi dahil 25 yıl olup bu süre ihale neticesi yapılacak olan sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayacaktır.

MADDE: 4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Geçici teminat

4.1.1 Geçici teminat, işin tahmin edilen keşif bedeli 28.000.0000.TL ile yıllık tahmini kira bedeli 400.000 TL’nin toplamı 28.400.000. % 3’ü olan 852.000.TL (Sekizyüzelliikibin) dir.

Kesin Teminat

4.1.2 Kesin Teminat, işin tahmini keşif bedeli 28.000.000.TL ile yıllık tahmini kira bedeli ile ihale sonucu oluşacak yıllık kira bedelinin %6 sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp kabulünün yapılmasını müteakip kesin teminatın 1.680.000 lik kısmı iade edilecektir.

Ek İşletme Teminatı

4.1.3.Ayrıca işin kabulünü müteakip, kesin teminatın projeye ilişkin kısmın iadesinden sonra iki işgünü içinde 800.000.TL (sekizyüzbinlira) işletme ek teminatı alınacaktır.

4.2. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

4.2.1. Tedavüldeki Türk Parası.

4.2.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı yasanın 27. maddesine uygun olarak düzenleşmiş teminat mektupları,(teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dâhili ve süresiz olacaktır.)

4.2.3. Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller.

4.3. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar KİRALAYAN İDARE tarafından tutulacaktır.

4.4. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz.

4.5. Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen, teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

4.6. Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan TR 40 0001 0000 3636 7159 0450 01 IBAN numaralı hesabına veya İdarenin adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin Teminatlarda ise sözleşme imzalamadan önce doğrudan doğruya idareye verilecektir.

4.7. İstekli kesin teminat mektubunu idareye sunmadan önce bir örneğini idareye yazılı olarak sunmak ve uygundur onayını almak zorundadır.

4.8. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır

4 .9.Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır.

4.10.Takip eden yıllara ilişkin kira artışı üzerinden kesin teminat tamamlattırılacaktır.

5 - İHALE YERİ VE TARİHİ: İhale 10.02.2011 Perşembe günü saat 15.30 da Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE: 6

İhaleye Girebilme Şartları

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

6.1- Kanuni ikametgâhı olması,

6.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

6.3- Noter tasdikli imza sirküleri

6.4- Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

6.5- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

6.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2011 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

6.8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.10- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (6.6.,6.7,6.8) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

6.11- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi (EK:1) ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN:

6.12- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

6.13- Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

6.14- İhale tarihinde 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin dördüncü) (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i), fıkrasının (İhale dışı bırakılmayı düzenleyen) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair, taahhütname verilmesi) (Ortak girişimlerde her ortak için ayrı ayrı)

6.15- steklinin Mali durumunu gösterir İlgili bankadan alınacak Banka referans mektubu ( Muhammen Bedelin asgari % 50 Si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğunu gösterir genel müdürlük teyit yazılı olacaktır) İsteklilerin ortak girişim olması halinde referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların referans mektuplarındaki toplam rakam esas alınır.

6.16- İsteklinin son 10 yılda, tek bir iş de veya alanda kamu veya özel sektörde halka açık en az 1000 m3 su hacmine ve en az 1000 m² kapalı alana sahip akvaryum yaptığını veya en az 2 yıl süresince işlettiğini gösterir teşvik edici belge

6.17 Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,(ortak girişim halinde tüm ortaklarca imzalanan)

MADDE: 7

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, Sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydolunur.

MADDE: 8 TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

8.1. İÇ ZARF :

Kapalı teklif usulünde Teklifler yazılı olarak yapılır Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecek. Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Şartnameler ve eklerinde belirtilen esas, usul ve şekil şartlarına uygun olmayan veya karşı şartlar taşıyan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunur

8.2. DIŞ ZARF

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 6. maddede istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

Dış zarfın üzerinde isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu (ihalenin ismi) yazılır.

MADDE 9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

9.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 10.02.2011 günü saat 15.30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Hizmet Binası -07078 Antalya ) verilecektir.

9.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

9.3. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9.4- Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

10- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri Emlak Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde görülebilir ve 5.000 TL karşılığında alınabilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

590/1-1

—— • ——

ARAÇ-İŞ MAKİNASI SATILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Şirketimize ait ekonomik ömrünü doldurmuş 9 adet araç-iş makinası EÜAŞ Malzeme Taşıt İş Makinası değerlendirme ve satış yönetmeliğine göre satışı kapalı zarf usulü açık arttırma ile yapılacaktır.

1. İdarenin;

a) Adı                                             :   Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                        :   İstasyon Mah. Yırca Yolu Mevkii No: 1 SOMA/MANİSA

c) Telefon ve Faks Numarası         :   0 236 613 19 83-4-5-6

                                                           Fax: 0 236 613 31 00- 612 84 49

d) Elektronik Posta Adresi             :   ticaret@seas.gov.tr

2. İhale konusu satışın;

a) Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı    :   1 otobüs, 4 kamyon, 1 iftaiye aracı, 1minibüs, 2 forklift toplam 9 adet resmi aracın (ekonomik ömrünü doldurmuş) kapalı zarf usulü açık arttırma ile satışı

b) Teslim Yeri                                :   SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA MANİSA

c) Teslim Tarihi/İşin Süresi            :   Sözleşme imzalanmasının ardından 5 iş günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            :   SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ihale salonu SOMA MANİSA

b) Tarihi ve Açılış Saati                  :   11/2/2011, saat 15.00

c) Dosya No                                   :   NAK SEAŞ 11/05

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile birlikte yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

4.1.1.2 Gerçek kişi veya tüzel kişi olması

4.1.2.1 Gerçek kişi ise; oda kayıt belgesi (mevcutsa)ikamet il mühaberi, kimlik fotokopisi, TC kimlik numarası, Vergi nosu

4.1.2.2.Tüzel kişi ise; imza sirküleri, şirketi temsile teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noterden vekaletname, ticaret sicil kaydı.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

Geçici teminatın mektup olması hailinde süresi ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak alınacaktır.

4.1.5. İstekli ortak girişim ise noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

4.1.6. İş bu teklif isteme şartnamesi ve eklerinin görünüp, okunduğunu teyit eden her sayfası imzalı onaylı teklif isteme şartnamesi ve ekleri.

4.1.7. Şartname aldığını gösteren belge

4.1.8. Ekonomik açıdan en yüksek teklif esasına göre değerlendirme yapılacaktır.

4.1.9 İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir. Araçlar ve makineler SEAŞ makine parkında görülebilir.

5. İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 30,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 30,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.

7. Açık arttırım sırasında yetkili bulunması zorunludur.

8. İstekliler üzerinde ihale kaldığı zaman toplam tutarın %15’ i kadar kesin teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır

10. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

11. İhale dokümanına www.euas.gov.tr veya seas.gov.tr. internet adresinden ulaşılabilir.

12. Bu ihale, teşekkülümüz “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” kapsamındadır.

591/1-1


MUHTELİF SAC, BORU VE DİRSEK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası               :   2011/5988

1 - İdarenin

a) Adı                                     :   T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :   Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası  :   0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Muhtelif Sac, Boru ve Dirsek Alımı

 

Sıra

No

Malzemenin Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

1

Küspe presesi kafes sacı 2,5 X 500 X 1390 mm

ADET

160

2

Küspe presesi kafes sacı 2,5 X 580 X 1390 mm

ADET

40

 

1 ŞT 111 NO'LU TEKNİK ŞARTNAME VE 05.085 NO'LU TEKNİK RESME GÖRE İMAL EDİLECEKTİR.

 

 

3

CrNi sac 304 kalite 1 X 1500 X 3000 mm.

KG

285

4

CrNi sac 304 kalite 3 X 2000 X 6000 mm.

KG

7.065

5

CrNi sac 304 kalite 4 X 2000 X 6000 mm.

KG

6.030

6

CrNi sac 304 kalite 6 X 2000 X 6000 mm.

KG

11.275

7

CrNi sac 304 kalite 8 X 2000 X 6000 mm.

KG

2.260

8

CrNi sac 304 kalite 10 X 2000 X 6000 mm.

KG

3.775

9

CrNi sac 304 kalite 1,5 X 1000 X 3000 mm.

KG

2.120

10

CrNi sac 304 kalite 1,5 X 1500 X 3000 mm

KG

1.600

11

CrNi sac 304 kalite 2 X 1500 X 3000 mm

KG

2.120

 

1 ŞT 6 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

12

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø323,9 X 3 X 6000 mm DIN 2463

METRE

84

13

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø219,1 X 2 X 6000 mm DIN 2463

METRE

30

14

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø168,3 X 2 X 6000 mm DIN 2463

METRE

54

15

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø139,7 X 2 X 6000 mm DIN 2463

METRE

102

16

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø114,3 X 2 X 6000 mm DIN 2463

METRE

102

17

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø48,3 X 2,9 X 6000 mm DIN 2463

METRE

72

18

CrNi dikişli boru 304 kalite Ø60,3X 2,9 X 6000 mm DIN 2463

METRE

432

 

1 ŞT 6 B NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE

 

 

19

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø323,9 X 3 mm 90º lik DIN 2605

ADET

9

20

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø219,1 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

6

21

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø168,3 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

8

22

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø139,7 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

14

23

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø114,3 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

10

24

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø76,1 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

6

25

CrNi boru dirsek 304 kalite Ø60,3 X 2 mm 90º lik DIN 2605

ADET

6

 

b) Teslim Yeri                        :   Afyon Şeker Fabrikası Makine Kısmı Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :   Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 40 (Kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   08.02.2011 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 08.02.2011 Salı günü saat 1400’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

422/1-1