24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİP BANT MAKARA LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :


TOPLU YOLCU TAŞIMA HATLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kâhta Belediye Başkanlığından:


MÜNFERİD KAMYON VE TIR KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:


21 KALEM MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


10 ADET MUHTELİF TEZGAH SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİP BANT MAKARA LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Muhtelif Tip Bant Makara Lastiği açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :   ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

Niteliği, Türü ve Miktarı            :   Kömür nakil konveyör bant rulolarında kullanılmak üzere, teknik resim ve şartnamesindeki özelliklere göre, 3 kalemde toplam 10000 adet band makara lastiği.

b) Yapılacağı Yer                        :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim gününde.

Dos. No                                      :   OA SEAS 11/04 2011/ 9039

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                         :   SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                        :   09.02.2011 Çarşamba günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                             :   SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 65,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 65,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR5300015001 58007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.02.2011 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL. cinsinden vereceklerdir. (TL./Adet.). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi ve alternatif teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

520/1-1


TOPLU YOLCU TAŞIMA HATLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kâhta Belediye Başkanlığından:

Madde 1) Kâhta Belediye Meclisi Kasım 2010 Dönemi 05.11.2010 tarih ve 65 sayılı Meclis kararına istinaden ve başkanlık makamının 02.12.2011 tarih ve 01 nolu onay belgesine Göre mülkiyetleri Belediyemize ait şehir içi 27 nolu ofis hattından toplu yolcu taşıma hatlarından olan 10 adet hat 2886 Sayılı Devlet Kanunun 45, 46 ve 17. ve müteakip maddeleri gereği açık teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

Madde 2) Şartname ve ekleri 150,00-TL karşılığında Belediyemiz Trafik Tescil Makine Mühendisliği biriminden temin edebilir veya görülebilir.

Madde 3) İhale Belediyemiz Encümen Salonunda 24.02.2011 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47. ve müteakip maddeleri Gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4) a) Mülkiyetleri Belediyemize ait şehir içi toplu yolcu taşımacılıkta kullanılacak 10 adet hat, her bir hat için tahmin edilen bedel (KDV hariç) 85.000,00-TL (seksenbeşbin-TL)'dir.

b) Geçici teminat her bir hat için tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) olup tutar 2.550,00-TL(ikibinbeşyüzelli-TL)'dir

Madde 5) İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu,

b) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2 - Tüzel kişi olmasına halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olmasına halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöntemindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tavikli imza sirküleri,

f) İmzalanmış idari şartname,

g) Ortak girişim veya vekâleten giriliyorsa noter tastikli yetki belgesi veya vekaletnamenin ibrazı zorunludur,

h) İhale idari şartnamesindeki maddeleri muhalefet etmemek.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Madde 6) Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 7) Açık teklif mektupların en geç 24.02.2011 Perşembe günü saat 10.30'a kadar Kâhta Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmek gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatta gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

547/1-1


MÜNFERİD KAMYON VE TIR KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:

Münferid Kamyon ve TIR kiralama hizmet alımı işi, T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası               :   2011 / 8754

1-İdarenin

a) Adresi                                 :   Dere Mah. Edirne Bayırı Mevkii T.P.A.O. Küme Evleri LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası   :   0 288 417 38 90

c) Elektronik posta adresi      :   0 288 417 22 03

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)      : www.tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Münferid TIR ve Kamyon ile malzeme nakliye hizmeti.

b) Yapılacağı yer                    :   Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                           :   24 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   16/02/2011 Çarşamba günü saat: 14:00

Sözleşme konusu iş: Günün 24 saatinde Lüleburgaz’dan Petrol ve Doğal Gaz Sahalarına veya ihtiyaç duyulan yerlere, kilometrelere göre, sözleşme ve eklerinde ifade edilen şartlar ve esaslar dahilinde malzeme taşıma işidir.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yüklenicilerin ihaleye girebilmesi için, en az 2000 model 5(Beş) adet TIR aracın mülkiyetine sahip olmak ve bunu belgeleyen ruhsatların noter tasdikli fotokopilerini sunmak, bu araçların halen demirbaş olduğunu gösterir, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair, noter tespit tutanağı ile yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ibrazı zorunludur.

4.4.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesi. İş Deneyim Belgesi özel kuruluşlardan alınmış ise, ekine firmaya yapılan işlerle ilgili noter tasdikli fatura fotokopileri de eklenecektir.

Yüklenicinin devam eden işlerinden en az % 70’inin tamamlandığına dair İş Deneyim Belgesi de kabul edilir.

4.4.3. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.4.4 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yılsonu bilânçosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eş değer belgeler. İdari Şartnamedeki istenen değerleri firmanın bilançosu karşılamak zorundadır.

4.4.5.İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. İdari Şartnamedeki istenen değerleri firmanın bilançosu karşılamak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yüklenicinin çalıştıracağı sürücüler aracın niteliğine uygun sınıfta en az 3(Üç) yıllık sürücü belgesine sahip olması.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamyon, TIR veya Lowbed ile her türlü muhtelif malzemenin nakliyesini gösterir belgeler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400,00(Dörtyüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

9 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İdarenin yükleri taşıttıracağı güzergahlardaki miktarlar kendi içerisinde değişkenlik arz etmektedir. Bu sebepten ihale şartnamesindeki belirtilen güzergahlardaki fiyatlar kısa mesafeden uzun mesafeye orantılı bir şekilde artarak gitmek zorundadır. Uzun mesafeye ucuz, kısa mesafeye pahalı şekilde verilecek düzensiz fiyatlar şeklindeki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.

14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15 - Ortaklığımız ihale konusu bu iş için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

479/1-1


21 KALEM MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

İhale kayıt No                            :   2011/ 6068

İhale Dosya No                          :   24-GELİ/201-46

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       :   ( 0 252 ) 572 59 05 Faks:(0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :   gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :   Muhtelif özelliklerde 189.700. dökme ve 90.770 kg. varil halinde 19 kalem toplam

                                                       280.470 Kg. madeni yağ ve 12.000 kg.dökme 8.800kg.varil halinde 2 kalem toplam

                                                       20.800. antifriz satınalınacaktır.

b) Teslim edileceği yer               :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Eskihisar ocağı (176.770 Kg.) merkez ambarı ve madeni yağ depoları ile YLİ Müdürlüğü Milas-Yeniköy ocağındaki (124.500 Kg.) malzeme ambarı ve madeni yağ depolarıdır.

c) İşin Süresi                               :   Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren peyder pey olmak üzere bir yıl 365 takvim günüdür. Ancak Müessesenin ambar ve yağ depoları dikkate alınarak belirlenen süre içinde siparişe konu miktarların Müessesemizce teslim alınamaması hallerinde sipariş miktarları tamamlanıncaya kadar süre uzatılacaktır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                         :   17.02.2011 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78.Sok. No:3 D.4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, Alternatif teklif verilebilecektir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

504/1-1

—— • ——

10 ADET MUHTELİF TEZGAH SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzda mevcut 10 adet muhtelif tezgah satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarih

Saat

Şartname

Bedeli

MUHTELİF TEZGAH

10 Adet

03.02.2011

15.00

----

Freze tezgahı Alman (1 adet)

Torna tezgahı U.S.D Lodge (1 adet)

Torna tezgahı Alman Umu (1 adet)

 

 

 

 

Planya tezgahı Romen (1 adet)

 

 

 

 

Planya tezgahı Doğu Alman (1 adet)

 

 

 

 

Giyotin makas Çekoslavak (1 adet)

 

 

 

 

Daire testere bileme tezgahı U.S.D (1 adet)

 

 

 

 

Daire testere makinesi Burhart (1 adet)

 

 

 

 

Elektrikli Erozyon tezgahı Rus (1 adet)

 

 

 

 

Şerit testere (Ağaç) Alman (1 adet)

 

 

 

 

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sk. No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden ücreti mukabili temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

555/1-1


İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         :   2011/5942

1-İdarenin

a) Adresi                                             :   İstasyon Mah. Yırca yolu mevkii Santral Sk. No: 1 45501 SOMA/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası               :   2366131983 - 2366133100

c) Elektronik Posta Adresi                 :   ticaret@seas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                     :   www.seas.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   İşyeri hekimliği hizmet alımı (12 süreli)

b) Yapılacağı yer                                :   Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sağlık Servisi

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu SOMA/ MANİSA

b) Tarihi ve saati                                :   10.02.2011 - 15.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 55 TRY (Türk Lirası) karşılığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Muhasebe Servisine Ve Ya Soma Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.'ne ait 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 numaralı banka hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi SOMA/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

519/1-1


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 18.120.000 metre 0,05x66 metrelik Bopp’li Plastik Şeffaf Beyaz Bant % 20 artar - azalır toleranslı olarak Alım-Satım ve İhale Yönetmelimizin 18.maddesi gereğince kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 -TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı- RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.02.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 4 geçici teminat vereceklerdir.

8 - İstekliler bu ihalede malzemenin tamamına teklif verecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

384/1-1