23 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27824

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden :

Adalet Bakanlığından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Bilimsel ve Teknolejik Araştırma Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden :

13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında 19.06.2010 tarihli ve 27616 sayılı Resmi Gazete ilanında, Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, Cumayeri Mahallesi, 3 pafta, 542 nolu parsel üzerindeki inşaattaki Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Fevzi KOÇ (Denetçi No: 481, Oda Sicil No: 6168) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sercan VURAL (Oda Sicil No:55737) hakkında 1 yıl süre ile uygulanmış olan “geçici durdurma” kararının iptal edilmesi ve sorumluluğu bulunan Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail KOCABAŞ (Denetçi No: 8501, Oda Sicil No: 15595) Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali Ozan KAMIŞ (Oda Sicil No:55737) ın eklenmesi ve denetim faaliyetlerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun 8. maddesi gereğince 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.12.2010 tarih ve 3727 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.530/1-1

—————

Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 22K-IId pafta, 408 ada, 104 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (c) fıkrasında;  “Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.”, (g) fıkrasında; “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.” ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafıyla, 7. Maddesinin (c) bendi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 38536 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 349 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Şirket Müdürü ve Proje Denetçisi Hayrullah KESKİN (Denetçi No: 2377, Oda Sicil No: 16016), Şirket Müdürü ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali KALE (Denetçi No: 13660, Oda Sicil No: 16635), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Selçuk SARIMEHMETOĞLU (Denetçi No: 7420, Oda Sicil No: 19818), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman SAYIN (Denetçi No: 8180, Oda Sicil No: 6886),  Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Savaş KOCABAŞ (Oda Sicil No: 63069), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Uğur TORLAK (Oda Sicil No: 68175), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Turgut DOĞAN (Oda Sicil No: 70728) ’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 07.01.2010 tarih ve 56 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

531/1-1

—————

Yeditepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 176 pafta, 621 ada, 298 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (g) fıkrasında ve mülga Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan, 448507 / 396089 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 110 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeditepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması,

Denetimini üstlenmiş oldukları söz konusu inşaatla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek, onaylı projesine aykırı imalatlar nedeniyle Yeditepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan, Proje ve Uygulama Denetçisi aynı zamanda kuruluş yetkilisi Mimar Mustafa Süleyman AKYÜZ (Denetçi No:1591, Sicil No:7340), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal KAYA (Denetçi No:1140, Sicil No:14573), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Eşref Emin GÜZEY (Denetçi No:1104, Sicil No:16581), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Recep Celal SENGÜ (Denetçi No:1664, Sicil No:6376), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ömer İMAMOĞLU (Denetçi No:2295, Sicil No:6955) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa iadesi, sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 07.01.2011 tarihli ve 57 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

568/1-1

—— • ——

Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

Asmay Doğa Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı 12/12/2006/1532 ve 03/04/2007/388 tarih ve sayılı SDG Beyannamelerine ait 11/12/2006 tarihli, 2006/D1-04145 sayılı DİİB’nin iptal dilmiş olması nedeniyle firma adına tanzim edilen 29/11/2010 tarihli 11146 sayılı ve 10/12/2010 tarihli 11566 sayılı ödeme emirleri firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince, ödeme emirlerinin, işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlanen tebliğ olunur.

545/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Bakırköy 11. İş Mahkemesinin 2008/1195 Esas sayılı dava dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun Hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

526/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3003-43                                                             Karar Tarihi: 06/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/01/2011 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 3 üncü alt bendi uyarınca bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisanslarına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının %20 olarak uygulanmaya devam edilmesine,

karar verilmiştir.

558/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/546212

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-22. Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cad. No:54 Merkez/Manisa

Tel-Faks

0(236) 231 46 49-0(236) 232 11 34

Posta Kodu

45040

E-Mail

22.sube@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cahit Erdemirel

 

Adresi

Ege Mah. Sevinç. Sok.

No:11/8 Manisa

 

T.C. Kimlik No.

35083654048

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9391/14666

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

573/1-1


Türkiye Bilimsel ve Teknolejik Araştırma Kurumundan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/90549

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Bilimsel ve Teknolejik Araştırma Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TİBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

İl/İlçe

Kocaeli/Gebze

Adresi

Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. Nu:1

Tel-Faks

262 677 20 00 – 262 641 23 09

Posta Kodu

41470

E-Mail

aydogan.sonmez@mam.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

M.Fatih Atikol Atikol Dış Ticaret

Mehmet Fatih Atikol

Adresi

Ümit Mah. 2540 Sok.

Nu:28, 06800 Ümitköy/Ankara

Ümit Mah. 2540 Sok. Nu:28, 06800 Ümitköy/Ankara

T.C. Kimlik No.

67744064132

67744064132

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1020025256

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

84880

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

569/1-1


İçişleri Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mersin İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Mersin/Merkez

Adresi

Akkent Mah. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No: 662 Yenişehir/Mersin

Tel-Faks

0 324 341 10 23-0 324 341 10 21

Posta Kodu

 

E-Mail

ozelidare@mersin.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özkan Özdemir

 

Adresi

Bahçe Mah. 4606 Sokak No: 8/1 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

14168256698

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

548/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/521382

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Denizli İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Denizli/Merkez

Adresi

Çaybaşı Mah. 1581 Sokak No: 4 Denizli

Tel-Faks

0 258 264 99 54

Posta Kodu

20100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Var-Al İnşaat Turizm Nakliye Temizlik Yakıt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Yaşar Varan

Adresi

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varal Apt. K: 1 No: 1 Bingöl

Cumhuriyet Cad. No: 132 Genç/Bingöl

T.C. Kimlik No.

 

34555053594

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9220564324

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

306

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

549/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3023                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Osmangazi EDAŞ’ın aşağıdaki GD06.2 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

557/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3022                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Trakya EDAŞ’ın aşağıdaki GD06.2 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

559/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3021                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Göksu EDAŞ’ın aşağıdaki GD06.2 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

560/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3020                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Toroslar EDAŞ’ın aşağıdaki GD06.2 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

561/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3019                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Osmangazi EDAŞ’ın aşağıdaki GD01 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                             562/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3018                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Fırat EDAŞ’ın aşağıdaki GD01 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

563/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3017                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Çoruh EDAŞ’ın aşağıdaki GD01 Tablosunun onaylanmasına,,

karar verilmiştir.

 

564/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3016                                                                                                                                                                   Karar Tarihi: 12/01/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2011 tarihli toplantısında, Aras EDAŞ’ın aşağıdaki GD01 Tablosunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

 

 

565/1-1