22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden :

Adalet Bakanlığından :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümenin 9/12/2010 tarih 1398/4170 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30/12/2010 gün ve 2353/5945 sayılı kararı ile onaylanan 84140/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki:

Ada

Parsel

Ergazi

43350

14

Ergazi

43350

15

Ergazi

43350

16

Ergazi

43350

17

Ergazi

43350

18

Ergazi

43350

19

Ergazi

43350

20

499/1-1

—— • ——

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden :

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Metin ŞENOL hakkında şikayetinize istinaden başlatılan Ön İnceleme neticesinde İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 06/10/2010 tarih ve 2010/160 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar yazısının Ayşe ASLANYÜREK'e tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Ayşe ASLANYÜREK yukarıda belirtilen hususa ilişkin, tebligat adresinde bulunamamış olduğundan tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

426/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Gercüş Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/99 Esas sayılı dava dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

494/1-1

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Antalya’da kurulmuş olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı, Antalya Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2010 tarihinde kesinleşen, 26.03.2010 tarihli ve E:2009/268, K: 2010/114 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

539/1-1

—————

Yaşar Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/12/2010 tarihinde kesinleşen, 25/10/2010 tarih ve E: 2010/300, K: 2010/395 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

540/1-1


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 14.01.2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

     Şirketin Unvanı     

Kota Alınan Hisse Senetlerinin

       Nominal Değeri (TL)        

Tertip/Grup

Kot Numarası

Deva Holding A.Ş.

70.656,-

C

H-2011/4

Özderici Gayrimenkul

 

 

 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.

74.200.000,-

--

H-2011/5

505/1/1-1

—————

Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında Barclays Capital, Deutsche Bank ve JP Morgan kuruluşlarının liderliğinde 05.01.2011 tarihinde ihracı gerçekleştirilen % 6,000 kupon faizli, 14.01.2041 itfa tarihli 1.000.000.000,- ABD Doları (USD) nominal değerdeki tahviller, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği’nin 18. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alınmıştır.

 

Tahvil

     ISIN Kodu 

Konsorsiyum

           Lideri     

Tutar

(Nominal-USD)

İtfa Tarihi

     Faiz 

Faiz

Ödeme Sıklığı

US900123BJ84

Barclays Capital, Deutsche Bank ve JP Morgan

1.000.000.000

14.01.2041

% 6,000

Altı ayda bir (14 Temmuz ve 14 Ocak)

505/2/1-1

—————

Borsamız Yönetim Kurulu’nun 14.01.2011 tarihli toplantısında, İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 13 üncü ve 16 ncı maddeleri ile 330 sayılı İkinci Ulusal Pazar Genelgesi yer alan mevcut sayısal şartların, 2010 yılı üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmasına karar verilmiştir.

 

 

Mad. No

İlgili Düzenleme

 

 

 

Kotasyon

Yönetmeliği

13/(c)

Halka arz edilen hisse

senetlerinin piyasa

değeri-TL

Grup 1

Asgari

110.000.000

Grup 2

Asgari

55.000.000

Grup 3

Asgari

27.500.000

Kotasyon Yönetmeliği

13/(c)

Özsermaye-TL

27.500.000

17.600.000

11.000.000

Kotasyon Yönetmeliği

16/(b)

İhracın nominal tutarı-TL

1.100.000

Kotasyon Yönetmeliği

16/(d-4)

Özsermaye-TL

1.760.000

İkinci Ulusal Pazar Genelgesi

3/(b)

Hisse senetlerinin piyasa değeri ile çıkarılmış veya ödenmiş sermayeye oranı

5.500.000 TL ve (%15) veya

11.000.000 TL ve (%5)

505/3/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Bolu/Merkez

Adresi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü

Tel-Faks

(0374) 254 10 00-(0374) 253 46 39

Posta Kodu

14280

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yörem Mantı Unlu Mamüller İmalat Gıda Sanayi

Abdülhalim Cemali Şişman

Adresi

Tabaklar Mahallesi, Albay Sokak, Tolga Kent Sitesi C-1 Blok No: 12/A Bolu

 

T.C. Kimlik No.

 

13465797866

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1346 5797 866

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1759

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

506/1-1


İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/102299

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

İl/İlçe

ANKARA/Çankaya

Adresi

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak Nu.: 10 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

Tel-Faks

0 312 417 50 50

0 312 417 05 54

Posta Kodu

06110

E-Mail

tedarik@sgk.tsk.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MİLTEK Elektrik Elektronik İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Ege Serbest Bölgesi Yalçınyolu   No: 9 Ofis 142 Gaziemir/İZMİR

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6210226092

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

01-98907

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

532/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/30600

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı

İl/İlçe

SAMSUN/Merkez

Adresi

Liman/SAMSUN

Tel-Faks

0 362 445 03 33

0 362 445 12 25

Posta Kodu

 

E-Mail

karadenizondes@sgk.tsk.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koparan Hidrolik-Mustafa Ağaçkoparan

 

Adresi

Hürriyet Mahallesi Işıl Sokak No: 9 Kartal/İSTANBUL

 

T.C. Kimlik No.

58009112972

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0090006146

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Bilumum Makine ve Yedek Parçaları İmalcileri Esnaf ve Sanatkarları Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7108

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

532/2/1-1