22 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27823

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:


PİSTON VE SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


SÜRE UZATIMI İLANI

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden:


TEMİZLİK İLAÇLAMA VE KALORİFER YAKTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizde bir yıl içerisinde peyderpey üretilecek olan artar azalır 2.000 ton basılı evrakın 81 ile nakliyesi ve dağıtımı “ Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

İşin Cinsi

Tahmini

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

İşletmemizce üretilecek olan basılı evrakların bir yıl süreyle Türkiye’deki 81 ile nakliyesi ve dağıtımı işi.

2.000 Ton.

Şartname ve eklerine göre

08.02.2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale evrakını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır

6 - İstekliler 81 ilin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Yükleme ve boşaltma, müşteri dairelerce istenilen yere istif işi (Depo Teslimi) dahil Ton/Km./TL. üzerinden, İstanbul hariç diğer iller için tek fiyat verilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu hizmet alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

482/1-1


PİSTON VE SİLİNDİR GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :   Piston ve silindir gömleği alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/6377

Dosya no                                :   1125007

1 - İDARENİN                      :

a) Adres                                  :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak

                                                   No: 2      67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                   Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Piston ve silindir gömleği ( 4 kalem )

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :   İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3) İHALENİN                        :

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   02.02.2011 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1......

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10,00TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 02.02.2011 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İlan olunur.

515/1-1


MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile satın alınacaktır:

 

Malzemenin Grubu

Miktar (Adet)

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

GRUP 3: BÜRO MAKİNE VE ALETLERİ

 

 

 

Hesap Makinesi Tip:2 (12 rakam)

3.750

Teknik Şartname

02.02.2011

Zımba makinesi Tip:3 (büyük boy)

19.800

Teknik Şartname

01.02.2011

Zımba makinesi Tip:1 (küçük boy)

15.000

Teknik Şartname

01.02.2011

Zımba makinesi Tip:2 (orta boy)

30.000

Teknik Şartname

01.02.2011

Tel raptiye makinesi Tip:4 (cep tipi)

9.900

Teknik Şartname

01.02.2011

Tel raptiye makinesi Tip:2 (otomatik tip)

39.900

Teknik Şartname

01.02.2011

Tel raptiye makinesi Tip :5 (arşiv tipi)

6.000

Teknik Şartname

01.02.2011

Tel raptiye sökücü, Sınıf :1

30.000

Teknik Şartname

01.02.2011

Numaratör otomatik (tarihsiz) Sınıf:1,Tip:1, Cins:1

200

Teknik Şartname

04.02.2011

Numaratör otomatik (tarihli) Sınıf:1, Tip:1 Cins:2

250

Teknik Şartname

04.02.2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarihlerde, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine (kağıt makasları için numunesine) uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesi gereğince iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemeden; hesap makinesi Tip:2 (12 rakam), numaratör otomatik (tarihsiz) Sınıf:1 Tip:1 Cins: 1 ve numaratör otomatik (tarihli) Sınıf:1, Tip:1 Cins :2 için belirtilen miktarın tamamı için teklif vereceklerdir. Diğer malzemelerin ise tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi teklifte’de bulunabileceklerdir. Ancak teklif edilen miktarın, tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şattır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

541/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIMI İLANI

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

1. 06.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazete ile 08.01.2011 tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan Bankamız ihtiyacı WAN Şifreleme Cihazları ile buna ilişkin yazılımlar satın alınması ihalesi için son teklif verme tarihi 08.02.2011 günü saat 14.00 olarak revize edilmiştir.

2. Bankamız ihtiyacı “WAN Şifreleme Cihazları ile Buna İlişkin Yazılımlar” İdari Şartname, ekinde yer alan Teknik Şartname ve diğer eklerde belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

3. İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır

4. Konu ile ilgili şartname (BSMV dâhil) 2.000.-TL karşılığında Satınalma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Varlık Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı      No: 10 Yenimahalle / ANKARA adresinden temin edilebilir.

5. Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 08.02.2011 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

6. Bankamız 4734 (Yapım işleri ayrık) sayılı yasaya bağlı değildir.

7. İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0.312.584 53 60 numaralı telefondan, teknik konularda 0.312.289 11 66 numaralı telefondan alınabilir.

475/2/2


TEMİZLİK VE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden:

16 işçi ile temizlik ve ilaçlama hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                         :   2011/6069

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Mithatpaşa Caddesi no : 931 Güzelyalı /izmir

b) Telefon ve faks numarası               :   2322471164 - 2322470122

c) Elektronik Posta Adresi                 :   izmir_malz@ptt.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         :   ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                :   PİD Başmüdürlüğü ve 8 Dağıtım Müdürlüğü ile yeni açılaçak Dağıtım Müdürlükleri

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 1036 (binotuzaltı (31.12.2013 de bitecek)) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Mithatpaşa Caddesi no: 931 kat: 6 Güzelyalı - İZMİR

b) Tarihi ve saati                                :   10.02.2011 - 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

8 adet Sanayi tipi elektrik süpürgesi

1 adet yer silma ve cila makinası

1 adet halı yıkama makinası

1 adet yer yıkama robotu

1 adet çamaşır yıkama makinası

16 adet paspas arabası takımı

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İsteklinin kaliteyi sağlamaya yönelik olarak ihale konusu iş veya benzer işlere ait TSE veya TSEK belgesi gibi belgelerden yada Uluslar arası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan Ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalardan birisini vermek zorundadır. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Deney-Analiz-Kalibrasyon Laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon işbirliği karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon işbirliği karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgeleri sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede Hastane, Okul, Sosyal Tesisler, Fabrika, Bina, Büro gibi iç mekan temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malzeme Müdürlüğü 4 kat adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

517/1-1

—————

TEMİZLİK İLAÇLAMA VE KALORİFER YAKTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden:

İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 34 İŞÇİ İLE TEMİZLİK İLAÇLAMA VE KALORİFER YAKTIRILASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:                        2011/6758

1-İdarenin

a) Adresi                                             :   Mithatpaşa Caddesi no: 930 Güzelyalı -İZMİR

b) Telefon ve faks numarası               :   2322471164 - 2322470122

c) Elektronik Posta Adresi                 :   izmir_malz@ptt.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         :   ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                :   İzmir PTT Başmüdürlüğü ve baglı 23 PTT Merkez Müdürlüğü

c) İşin süresi                                       :   İşe başlama tarihinden itibaren 1036 (BİNOTUZALTI (31.12.2013 'E KADAR)) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Mithatpaşa Caddesi no: 931 kat: 6 Güzelyalı - İZMİR

b) Tarihi ve saati                                :   21.02.2011 - 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %9’undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

23 adet Sanayi tipi elektrik süpürgesi

8 adet yer silma ve cila makinası

1 adet halı yıkama makinası

1 adet yer yıkama robotu

1 adet çamaşır yıkama makinası

34 adet paspas arabası takımı

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İsteklinin kaliteyi sağlamaya yönelik olarak ihale konusu iş veya benzer işlere ait TSE veya TSEK belgesi gibi belgelerden yada Uluslar arası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan Ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalardan birisini vermek zorundadır. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Deney-Analiz-Kalibrasyon Laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon işbirliği karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon işbirliği karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin İSO 9001:2008 belgeleri sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede Hastane, Okul, Sosyal Tesisler, Fabrika, Bina, Büro gibi iç mekan temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malzeme Müdürlüğü 4 kat adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

518/1-1


MUHTELİF MAL ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                             :   0274 614 10 07

c) Faks No                                  :   0274 614 59 94 – 95

d) Elektronik Posta Adresi         :   glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1-Yer altı tahkimat ön sarma pistonu

İKN:2010/560785

211-GLİ/2010-1008

1 KALEMDE 50 ADET

GLİ. Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarı

120 TAKVİM GÜNÜ

2-Veri toplama sistemi ve ekipmanları

İKN:2011/5393

512-GLİ/2011-20

1 KALEMDE 250 ADET,

2 PAKET

GLİ. Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarı

90 TAKVİM GÜNÜ

3-Muhtelif döküm malzemesi

İKN:2010/567641

231-GLİ/2010-1027

47 KALEMDE 916 ADET

GLİ. Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarı

180 TAKVİM GÜNÜ

4- Çift kademe ve tek kademe lavvar elekleri

İKN:2010/1049

231-GLİ/2010-1049

2 KALEMDE 4 ÜNİTE

GLİ. Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarı

120 TAKVİM GÜNÜ

5-Lastik ve hidrolik hortum

İKN:2010/553316

111-GLİ/2010-980

26 KALEMDE 7494 METRE

GLİ. Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarı

60 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın;

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1- Yer altı tahkimat ön sarma pistonu

03.02.2011 PERŞEMBE

14.00

14.00

30,00 TL

2- Veri toplama sistemi ve ekipmanları

03.02.2011 PERŞEMBE

15.00

15.00

30,00 TL

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

3- Muhtelif döküm malzemesi

04.02.2011 CUMA

14.00

14.00

30,00 TL

4- Çift kademe ve tek kademe lavvar elekleri

04.02.2011 CUMA

15.00

15.00

30,00 TL

5- Lastik ve hidrolik hortum

07.02.2011 PAZARTESİ

14.00

14.00

30,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                         :   Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                             :   İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                       :   Birim Sipariş Mektubu ve Birim Fiyat Sözleşme

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini ;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını , yukarıda konu karşılığında belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satınalınacağı Yer:

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA,

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile Veri toplama sistemi ve ekipmanları ihalesi için 30 gün, diğer ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Yeraltı tahkimat ön sarma pistonu ile Veri toplama sistemi ve ekipmanları ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

14 - Kurumumuz,ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları :

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005

T.İŞ BANKASI : TR950006400000146220365846

İlgilenenlere duyurulur.

521/1-1