29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNCA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNA BİR ASIL VE BİR YEDEK ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN

07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25. maddesi ile, Anayasaya eklenen Geçici 19. maddesinin (ç) bendi uyarınca, 19 Ekim 2010 Salı günü saat 14:00'te Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir asıl ve bir yedek üye seçimi yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Ekim 2010 Perşembe günü saat 14:00'te yapılacaktır.

En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye olarak seçilirler.

Aranan Nitelikler:

Yalnızca Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu üyeleri asıl ve yedek üyelik için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Usulü:

1 - Başvuru Akademi Başkanlığına verilecek veya postayla gönderilecek dilekçe ile yapılır.

2 - Başvuran kişiye bu dilekçenin alındığını gösteren bir yazı verilir veya gönderilir.

3 - Başvuru süresi Resmi Gazete’de ve Akademinin http://www.taa.gov.tr adlı web sitesinde ilan edilen tarihten itibaren yedi gündür (Son Başvuru: 6 Ekim 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar).

4 - Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun alındığı tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru Adresi:

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Ahlatlıbel Kampüsü. İncek Bulvarı,

06095, Çankaya, ANKARA

Tel      : (+90 312) 489 81 80

Fax      : (+90 312) 489 81 01

7474/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L K A R A R I

Karar No: 2776                                                                       Karar Tarihi: 21/09/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2010 tarihli toplantısında, Elektrik dağıtım sektörünün 2011-2015 yıllarını kapsayan ikinci uygulama dönemi için geçerli olacak:

­ Alternatif Maliyet Oranının; % 10,49 (reel ve vergi öncesi)

­ Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamaları İçin İtfa Süresinin; 10 yıl

olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

7487/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Tarsus’da kurulmuş olan Çukurova Kültür Sanat Eğitim ve Turizm Vakfı, Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesinin 5/7/2010 tarihinde kesinleşen, 4/11/2008 tarihli ve E:2005/60, K:2008/375 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7492/1-1


İstanbul Sağlık Müdürlüğünden :

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli, Başhekim Doç.Dr.Kadriye ÖNEŞ,Başhekim Yard.Uz.Dr.Mustafa YELKOVAN, Başhekim Yard. (Eski) Uz.Dr.Hüseyin Aydoğan AKBAŞ (Haseki EAH), Uz.Dr.Şule ELBİRLİK, Uz.Dr.Belgin ERHAN, Uz.Dr.Ayşenur BARDAK,Uz.Dr.Berrin GÜNDÜZ, Uz.Dr. Nurdan PAKER, Doç.Dr.Berna ÇELİK, Uz.Dr.Derya Nazlı SOY BUĞDAYCI, Uz.Dr.Alkan ÖZTÜRK, Uz.Dr.Müjde PALANCI, Uz.Dr.Zeynep OTLU, Uz.Dr.Aynur ŞAHİN, Uz.Dr.Murat ÖZENİR, Uz.Dr.Sibel HORASANLI, Uz.Dr.Duygu Binak FİDAN, Uz.Dr.Ebru YILMAZ YALÇINKAYA, Uz.Dr.Nuri KARAMAN, Uz.Dr.Tezgül SEZER, Uz.Dr.Aynur METİN TERZİBAŞIOĞLU, Uz.Dr.Hatice Ece KARACA, Hastane Müdürü Esengül ARI SÖZEN, Müd.Yard.Mehmet BOYLU, Müd.Yard. Erdem ÇAYLI,TKK Yetkilisi Gülnaz KARAKOÇ,TKK Yetkilisi Halim ATLI, Hemşire Hatice YEŞİLYURT, Hemşire Hatice KORE ve Hemşire Iraz FERLENGEZ haklarında 4483 Sayılı Kanuna göre verilen 27/05/2010 tarih ve 2010/99 sayılı “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” dair karar, Müşteki İbrahim EKİCİ'nin adres bilgilerine ulaşılamadığından, Tebligatı yapılamamış olup,7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.,31.maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7468/1-1

—————

Sefer AMİRİ isimli şahsın Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu 07/09/2009 tarihli şikayet dilekçesine istinaden Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri Uz.Dr.Müferet ERGÜVEN ve Doç.Dr.Melek ÇELİK haklarında 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 03/12/2009 tarih ve Karar No:2009/224 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar şikayetçi Sefer AMİRİ'nin tebligat adresinde bulunamamış olduğundan Tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat kanununun 28. , 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7471/1-1

—————

Müşteki Ayşe Gülperi TENGER'in Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada kendisine yanlış ilaçlar verildiği ve doktorların görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğuna ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 18/02/2010 tarih ve Sor.No:2010/21383 sayılı yazısı ve eklerine istinaden, yapılan ön inceleme sonucunda Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uz.Dr.Meltem Efe SEVİM hakkında, İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanuna göre verilen "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair 05/05/2010 tarih, 2010/89 sayılı kararın, hakkında şikayetçi Ayşe Gülperi TENGER'e tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Ayşe Gülperi TENGER yukarıda belirtilen hususa ilişkin, Tebligat adresinde bulunamamış olduğundan Tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

7470/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, halen Üniversitemizde öğretim üyesi olarak görev yapanlar ile İngilizce koşulunu daha önce sağlamış öğretim görevlileri dışında diğer adayların:

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve aşağıda belirtilen sınavlardan gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

SINAV

MİNİMUM PUAN

KPDS/ÜDS

85

TOEFL-IBT

102

TOEFL-PBT VE TWE

610 ve 5

IELTS

7.5

ODTÜ YDYO-İYS

80

 

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Alan:

Prof.

Doç.

Y. Doç.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapım Yönetimi, Risk Analizi, Mühendislik Ekonomisi

1

-

-

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Havacılık ve Uzay Yapıları

1

-

-

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletme ve Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

1

-

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Çoklu Ortam Veri Tabanı Sistemleri

1

-

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Modelleme ve Simülasyon ve Dağıtık Veri Tabanları

-

2

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Rassal Süreçler, Markov Karar Süreçleri, Envanter Teorisi ve Gelir Yönetimi

-

2

-

Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölümü

Rezervuar-Üretim Mühendisliği

-

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Sosyal Psikoloji ve Örgüt

-

1

-

İktisat Bölümü

Gelişme ve Uluslararası İktisat

-

1

-

İktisat Bölümü

İktisat Politikası

-

1

-

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İstatistik Bölümü

İstatistik Teorisi, Çok Değişkenli Dağılımlarda Uyum İyiliği Testleri

-

1

-

İstatistik Bölümü

Uygulamalı İstatistik, Erken Uyarı Sistemlerinde Veri Madenciliği ve Uygulamaları

-

1

-

Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi, Siyasal ve Toplumsal Kurumlar, Tarih Metodolojisi

-

1

-

Matematik Bölümü

Cebir ve Sayılar Teorisi, Cebrik Gruplar ve Model Teorisi

-

1

-

Matematik Bölümü

Cebir ve Sayılar Teorisi, Eliptik Eğriler

-

-

1

Fizik Bölümü

Deneysel Yüksek Enerji Fiziği

-

-

1

Biyoloji Bölümü

Moleküler İmmünoloji

-

-

1

 

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Kuramı ve Felsefesi, Sayısal Tasarım Kuramı

1

-

-

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Tasarım ve Eleştirisi, Mimari Çevre Değerlendirmesi

1

-

-

Mimarlık Bölümü

Mimari Tasarım, Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi, Enerji Uyumlu Yapılar

-

1

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Tasarım, Fiziksel Planlama, Kampus Planlaması

1

-

-

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Planlama Kuramları, Katılımcı Planlama

-

1

-

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

-

1

-

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi

-

2

-

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi

-

1

-

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor

-

1

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitimi

1

-

-

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Mikro ve Nano Teknoloji

-

-

1

7453/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından :

Borsa Yönetim Kurulu’nun 22.09.2010 ve 23.09.2010 tarihli toplantılarında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

Şirketin Unvanı

Kota Alınan Hisse Senetlerinin

Nominal Değeri (TL)

Tertip/Grup

Kot Numarası

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

110.000.000,-

A-C

H-2010/65

Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

10.420.616,95-

B

H-2010/66

7466/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 23.09.2010 tarihli toplantısında; Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. (Şirket)’nin ihraç ettiği ve Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda kota alınmaksızın işlem gören tahvillerinin 20.09.2010 tarihi itibariyle itfa edilerek anapara ve faizlerinin tamamen ödendiği anlaşıldığından, Şirket’in tahvillerinin 22.07.2010 tarih ve 340 sayılı “Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası’nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar” Genelgesi’nin “Tahvil ve Bono Piyasası’ndan Çıkarma” başlıklı V. maddesi ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 27 ve 24/n maddeleri çerçevesinde, kot dışı pazar kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.

7466/2/1-1