29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :


YARI ASILI ÇEKİLİR TİP KULAKLI PULLUK SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER SATILACAKTIR

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :


KUYU KAFES İHRAÇ VİNCİ MEKANİK FREN BALATASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :


UÇAK VE UÇAK BAKIM HANGAR MAHALLİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :


13 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE SOSYAL TESİS İLE AQUAPARK YAPIMI VE 28 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beykoz Belediye Başkanlığından :


1 ADET PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden :


1 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET EMÜLSİYON FAZ AYIRMA TANKI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden :


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI SAYISAL ISDN VE ANALOG ABONELİ PURE IP TELEFON SANTRALİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK, GÜVENLİK EKİPMANLARI VE YAZILIMLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :


BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE “50.000 ADET BASİT” VE “20.000 ADET İŞLEM İMZALAMALI” OLMAK ÜZERE TOPLAM 70.000 ADET OTP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :


ALT YAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :


YOL, AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çeşme Malmüdürlüğünden :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :

Termik Santral Genel ihtiyacı olan 2 Kalem Mobil Marka Madeni Yağ temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2010/506876

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 252 558 02 90 - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi     :   ---

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   40 Varil (Yaklaşık 7200 Kg.). Mobil DTE 24, 60 Varil (Yaklaşık 10800 Kg.) Mobil DTE Oil Medium temini ve teslimi işi.

b) Teslim Yeri                        :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :   İstekli Firmalar tekliflerinde belirteceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :   14.10.2010 14:00

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 14.10.2010, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7484/1-1

—— • ——

YARI ASILI ÇEKİLİR TİP KULAKLI PULLUK SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :

- Genel Müdürlüğümüze bağlı; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı on (10) adet yarı asılı çekilir tip kulaklı pulluk satın alınacaktır.

- Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 200 TL karşılığı temin edilebilir.

- İhale kapalı zarf usulü il yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

- Telif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 14/10/2010 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

- İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

- Geciken teklifler dikkate alınmaz.

- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA

Tel : (0312) 417 00 47

Fax: (0312) 425 59 55

7485/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER SATILACAKTIR

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden :

1 - Grup Müdürlüğümüz Isparta Merkez ambarında bulunan Toplam 17 kalem İhtiyaç fazlası (Ölü stok) malzeme TEİAŞ Satış Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince piyasaya “Açık Satış Usulü (Kapalı Zarf)” ile satılacaktır.

2 - Bu işe ait Satış Şartnamesi aşağıda belirtilen adresten 20,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - Konya Yolu Üzeri 3 km/ISPARTA

Tlf : 0 246 2241166 Fax : 0 246 2241401

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin satış şartnamesi dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14/10/2010 günü saat 10.00’a kadar TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine teslim edeceklerdir.

4 - İhale aynı gün saat 10.00’da TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

6 - Teklifler birim fiyat üzerinden satışı yapılacak malzemenin tamamı için verilecek olup, verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat vereceklerdir.

Malzeme Listesi:

1 -       1 Adet TELEFON SANTRALİ- ASELSAN TBX 250 MODEL 168 ABONELİK

2 -       3 Adet AKIM TRAFOSU 36 kV 30+30 VA 50-100/5-5 A20 KA KURU DAHİLİ

3 -       1 Adet GERİLİM TRAFOSU 34,5 /0,1 kV 30 VA YAĞLI HARİCİ

4 -       3 Adet GERİLİM TRAFOSU 0,5 kV 60 VA KURU DAHİLİ TİP

5 -       1 Adet ENFRARUJ TERMOMETRE- SEYYAR MİKRON 44

6 -       2 Adet HAT RADARI- TEK GÖZLÜ GENMİŞ AÇILI KLASİK KAMUFLAJLI SİYAH-BEYAZ

7 -       4 Adet TOPRAK MEGERİ 500,5000 V.

8 -       1 Adet SF6 GAZ ANALİZ CİHAZI

9 -       1 Adet KESİCİ AÇMA- KAPAMA ZAMAN AÖLÇME CİHAZI

10 -     128 Adet ELEKTRİK SAYACI TRİFAZE AKTİF 3 TELLİ 110 V 5 A.

11 -     120 Adet ELEKTRİK SAYACI TRİFAZE REAKTİF 3 TELLİ 110 V 5 A.

12 -     3 Adet MESAFE KORUMA RÖLESİ MEKANİK 110 125 V DC TİP: LZ3

13 -     2 Adet PALANGA 3 DİLLİ MAKARA KENDİR HALAT TİPİ ÇAP: 60 MM 250 KG

14 -     2000 Metre ÇELİK HALAT SİYAH ÇOK OPERASYONLU ÇAP:3/16TEL MUKAVM 140 KG/MM²

15 -     6400 Metre ÇELİK HALAT SİYAH ÇOK OPERASYONLU ÇAP:3/16TEL MUKAVM 150 KG/MM²

16 -     118 Adet TEL ÇEKME MAKARASI-477 MCM AMÜMİNYUM

17 -     13 Adet SF6 GAZ TÜPÜ (BOŞ)

7392/1-1


KUYU KAFES İHRAÇ VİNCİ MEKANİK FREN BALATASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından :

İşin adı : Kuyu Kafes İhraç vinci mekanik fren balatası alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2010

Dosya No                               :   1027085

1- İdarenin

a) Adresi                                 :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                   Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :

2- İhale konusu malın :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Kuyu kafes ihraç Vinci mekanik fren balatası: 32 ad.= 4 Takım

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :   İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   19.10.2010-15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler en geç 19.10.2010 Salı günü saat 15.00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İlan olunur.

7445/1-1

—— • ——

UÇAK VE UÇAK BAKIM HANGAR MAHALLİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) :

1. Atatürk Havalimanı batı 4 apron alanında bulunan 5 nolu 1500’m2’lik hangar mahalli uçak hangarı ve uçak bakım hangarı olarak kullanılmak üzere KDV hariç aylık m2’si 12.96,-TL (Oniki Türk Lirası doksanaltı kuruş) muhammen kira bedeli üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilerek 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2. Kiralık mahalle ait sözleşme ve ihaleye katılma şartları DHMİ Genel Müdürlüğü Hasılat Dairesi Başkanlığı veya Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden (KDV hariç) 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye iştirak edecekler 30.000.-TL (Otuzbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 15/10/2010 saat 14.00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Atatürk Hava Limanı Başmüdürlüğü evrağına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Sözkonusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

6. İhale 15/10/2010 günü saat 14.30’da DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

7. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta yada kısmen yapmakta serbesttir.

 KONYA YOLU 06330 ETİLER/ANKARA

TEL: (312) 212 39 70 FAX: (312) 212 54 22

7371/1-1


13 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden :

13 kalem Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/508279

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası           :   212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                             :   www.ankara.edu.tr

2-İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı               :   Cihaz Alımı, 13 kalem

 

13 KALEM CİHAZ

Sıra

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Ölçü

Birimi

Özelliği

1

Hücre Sayım Cihazı

4

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

2

Jel Görüntüleme Sistemi

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

3

Hotplate/Stirrer

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

4

Vorteks

10

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

5

Güç Kaynağı

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

6

Kesintisiz Güç Kaynağı

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

7

Mikrosantrifüj

4

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

8

Jel Elektroforez Sistemi

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

9

pH Metre

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

10

Hassas Terazi

2

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

11

Sıvı Azot Saklama Tankı

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

12

Sıvı Azot Besleme Tankı

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

13

Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı

1

Adet

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

 

b) Teslim edileceği yer                   :   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   14/10/2010 Cuma Saat: 15:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin, ISO 13485 belgesi olmalıdır. (Hücre Sayım Cihazı, Jel Görüntüleme Sistemi, Hotplate/Stirrer, Vorteks, Güç Kaynağı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Mikrosantrifüj, Jel Elektroforez Sistemi, pH Metre, Hassas Terazi, Sıvı Azot Saklama Tankı, Sıvı Azot Besleme Tankı, Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı)

4.3.2. İsteklilerin GMP/GLP ile ilgili sertifikaları olmalıdır.(Hücre Sayım Cihazı, Jel Görüntüleme Sistemi, Hotplate/Stirrer, Vorteks, Güç Kaynağı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Mikrosantrifüj, Jel Elektroforez Sistemi, pH Metre, Hassas Terazi, Sıvı Azot Saklama Tankı, Sıvı Azot Besleme Tankı, Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı)

4.3.3. İsteklilerin TSE teknik servis yeterlilik belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi olmalıdır. (Hotplate/Stirrer, Vorteks, Mikrosantrifüj)

4.3.4. İstekliler ISO 9001 kalite belgesi vermelidir. (Hotplate/Stirrer, Vorteks, Mikrosantrifüj, pH Metre, Hassas Terazi, Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı)

4.3.5. İstekliler TÜRKAK belgesi vermelidir. (Hotplate/Stirrer, Vorteks)

4.3.6. İstekli 17025 kalibrasyon yapma yetkisine sahip olmalıdır. (Hassas Terazi)

4.3.7. İsteklinin CE teyit belgesi bulunmalıdır. (Sıvı Azot Geçici Saklama Tankı)

4.3.8. İstekliler teklif ettiği cihazın Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir temsilcilik belgesi vermelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7- İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 100,00 TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 14/10/2010 Cuma saat 15:30’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7428/1-1


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE SOSYAL TESİS İLE AQUAPARK YAPIMI VE 28 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beykoz Belediye Başkanlığından :

İstanbul İli, Beykoz Belediyesi, Göztepe Mahallesinde Yap-İşlet-Devret Modeliyle Sosyal Tesis ile Aquapark Yapımı ve 28 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi İhale Edilecektir.

1) Encümen Kayıt No                :   2010/310

2) İşin Konusu                           :   Göztepe Mahallesi, Göksu Evleri Çamlık Caddesi bitiminde bulunan alanın Yap-İşlet-Devret Modeli ile Sosyal Tesis ile Aquapark yapımı ve 28 yıl süreyle işletilmesi (kiralanması) işi ihale edilecektir.

3) Muhammen Bedel                  :   Takribi Yatırım Maliyeti 11.305.000.- TL + KDV

4) Yıllık Asgari muhammen

     kira bedeli                              :   Toplam= 113.100.- TL (ihalede artırım muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır.)

5)Geçici Teminat:                       :   339.150.- TL (Takribi yatırım maliyetinin %3’ü)

6) Yapım ve İşletme Süresi

a) Yapım Süresi                          :   24 ay

b) İşletme Süresi                         :   28 yıl

7) İşin Yapılma Yeri                   :   İstanbul İli, Beykoz İlçesi

8) Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                        :   08/10/2010 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati               :   12/10/2010 11:30                 Son teklif verme saati: 11:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer:       :   Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Beykoz/İstanbul

11) Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                      :   Beykoz Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Kat:2 Beykoz – İstanbul

12) İhale Usulü                           :   2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. ve 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin görülebileceği

      veya satın alınabileceği yer   :   İhale Şartnamesi 1.000.- TL bedelle Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Kat:2 Beykoz / İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                       Tel. 0216 444 66 61 Fax: 0216 331 05 23

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Yeterlilik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgâh belgesi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

H) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 1.130.500.- TL’den az olamaz.)

J) İhale dosyası (şartname ve ekleri) satın alındığına dair belge.

K) İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin, firmalarının, ortaklarının veya ortak oldukları başkaca firmaların Aquapark işletilmesi hususunda en az beş yıllık deneyim sahibi olduklarını gösterir belge,

2) İhaleye katılmak için istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

c) Noter tasdikli imza sirküleri.

d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,

e) Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun)

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin bu safhada noter tasdikli olması gerekmez)

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 10:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

17) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, yukarıda belirtilen yer ve tarihe kadar yeterlilik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7500/1-1


1 ADET PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden :

1 Adet Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2010/510875

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :   Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası           :   (318) 357 27 16

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   bap@kku.edu.tr

2 - İhale konusu malın                   

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1 Adet Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı

b) Teslim yeri                                 :   Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :   Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   07/10/2010 Tarihinde, saat: 10:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.4 Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstenilmeyecektir.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

4.3.1.1 İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

4.3.1.2 Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)

4.3.1.3 Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1 Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir.

4.3.2.2 Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.3.2.3 Teklif edilen malın marka ve modeli beyanı ile menşei ülkesi belirtilecektir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin istenen belgeler,

4.3.3.1. İstekli firma TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.3.2. İstekli firma Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.4 Teklif edilen cihaz için TSE, ISO, TSEK veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinden en az birinin verilmesi gereklidir.

4.3.5 Cihazın kurulumu ve eğitimini yapacak personelin eğitici belgesi verilmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)

7. İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampusü Ankara Yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

8. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler  07/10/2010 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi kampusü, Ankara Yolu 7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14. İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7482/1-1


1 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :   1) 2010/509142

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Kurupelit Kampüsü /SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası               :   Tel:0 (362) 312 19 19 /7090-7092

                                                               Faks:0( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                  :   pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :   - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   1- Temel Triboloji Eğitim Modülü 1 adet

b) Teslim yeri                                     :   1- Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                                   :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 (kırkbeş) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin (ihalenin)

a) Yapılacağı yer                                 :   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit/SAMSUN

b) Tarihi ve saati                                :   1- 07/10/2010 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. (İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleriyle tasdik edeceklerdir.)

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler;

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvurular ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satın Alma Bürosu Kurupelit/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyat teklifi verme aşamasında) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7450/1-1

—— • ——

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 PIELSTICK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   : 2010/506522

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası             : 0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 : malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 800 Adet Piston

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 08/11/2010 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer-Loko Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7439/1-1

—— • ——

1 ADET EMÜLSİYON FAZ AYIRMA TANKI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden :

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Emülsiyon Faz Ayırma Tankı Teknik Resim ve Şartname doğrultusunda kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F.İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontun (0272-6125667) numaralı faksa gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 13.10.2010 çarşamba günü saat 14.00’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu ihale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

7483/1-1


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI SAYISAL ISDN VE ANALOG ABONELİ PURE IP TELEFON SANTRALİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Sayısal ISDN ve Analog aboneli Pure IP Telefon Santrali ve Ekipmanları, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine göre, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.10.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7490/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK, GÜVENLİK EKİPMANLARI VE YAZILIMLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar Network, Güvenlik Ekipmanları ve Yazılımların ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan Network, Güvenlik Ekipmanları ve Muhtelif Yazılımlar Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Network, Güvenlik Ekipmanları ve Muhtelif Yazılımlar Teknik Şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.10.2010 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan Network, Güvenlik Ekipmanları ve Muhtelif Yazılımlar Teknik Şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7493/1-1

—— • ——

BANKAMIZ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE “50.000 ADET BASİT” VE “20.000 ADET İŞLEM İMZALAMALI” OLMAK ÜZERE TOPLAM 70.000 ADET OTP CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından :

Bankamız ihtiyacını karşılamak üzere “ ‘50.000 adet Basit’ ve ‘20.000 adet İşlem İmzalamalı’ Olmak Üzere Toplam 70.000 Adet OTP Cihazı ” İdari Şartname, ekinde yer alan Teknik Şartname ve diğer eklerde belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Ankara’da Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Yenimahalle Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasında 200.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 13.10.2010 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

▪ Bankamız 4734 (Yapım işleri ayrık) sayılı yasaya bağlı değildir.

İdari konularda tamamlayıcı bilgi 0312- 584 53 79 no’lu, teknik konularda tamamlayıcı bilgi  0312-289 11 66 no’lu telefonlardan alınabilir.

7491/2-1


ALT YAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adana-Seyhan Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Hurmalı Mah. Kurtuluş Cad. No : 23 Büyüknacar İşhanı Kat : 3 Seyhan / ADANA

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   KSS’ ye ait yol, açık çalışma sahası, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve AG-OG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Seyhan / ADANA

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   20.12.2010 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   1.732.900.- TL

f) Geçici Teminatı                      :   121.303.- TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   19.10.2010 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Adana-Seyhan KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hurmalı Mah. Kurtuluş Cad. No : 23 Büyüknacar İşhanı Kat : 3 Seyhan / ADANA adreslerinde görülebilir veya 300.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7486/2-1


YOL, AÇIK ÇALIŞMA SAHASI, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL

ALTYAPI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Kahta (Özkahta) Küçük Sanayi Sitesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin

Adresi                                         :   Yavuz Selim Mahallesi M. Kemal Caddesi 73/A   Kahta/ADIYAMAN

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Yol, açık çalışma sahası, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, AG-YG elektrik şebekesi ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                        :   Kahta/ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                    :   Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                               :   20.12.2010 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 B.F. ile)   :   5.387.500.-  TL

f) Geçici Teminatı                      :   377.125.- TL

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No.154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :   21.10.2010  - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge.   (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8.Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Kahta (Özkahta) KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yavuz Selim Mahallesi M.Kemal Caddesi 73/A Kahta/ADIYAMAN  adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7481/2-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çeşme Malmüdürlüğünden :

S.No

Taşınmaz No

Mah/Köy

Mevkii

Sokağı

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1.

35140102483

Dalyan Mahallesi

Taşlık

 

21HIII

6809

1

5.184,00

Tam

Arsa

Tercihli Turizm ve Konut Alanı

Boş

1.300.000,00

260.000,00

19/10/2010

9:00

 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saat’de 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 120 Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Çeşme Malmüdürlüğü toplantı odasında yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2010 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin l/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir

6- Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Malmüdürlüğüne (Milli Emlak Servisi) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler. www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

7475/1-1