21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Ufuk Üniversitesinden :

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden :

Çevre ve Orman Bakanlığından :

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No: 2652                                                                   Karar Tarihi: 15/07/2010

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/07/2010 tarihli toplantısında; 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Ek 2 nci maddesi ile 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 – Depolama lisansı sahibi Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Ege Gaz Anonim Şirketi (EGEGAZ) internet sayfaları aracılığı ile 31/12/2010 tarihine kadar tahsis edeceği kapasiteleri 26 Temmuz 2010 tarihine kadar duyurur. Terminalden hizmet almak isteyen başvuru sahiplerinin, 9 Ağustos 2010 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. EGEGAZ ve BOTAŞ 18 Ağustos 2010 itibarı ile kapasite rezervasyonlarını kesinleştirerek başvuru sahiplerine bildirir. EGEGAZ ve BOTAŞ tarafından talepleri kabul edilen başvuru sahiplerinin, 27 Ağustos 2010 tarihine kadar kesin teminat mektubunu getirmeleri ve ardından THS/STHS’yi imzalamaları zorunludur.

Madde 2 – EGEGAZ ve BOTAŞ 1 Eylül 2010 tarihinde, rezerve kapasite ile rezerve edilmemiş kapasite olması halinde söz konusu kapasiteyi kendi internet sayfalarında ilan eder. EGEGAZ’a yapılacak başvurular EGEGAZ tarafından değerlendirilerek talebin karşılanması, kısmi karşılanması veya karşılanamaması hakkında 5 iş günü içerisinde başvuru sahibine yazılı cevap verilir. BOTAŞ’a kapasite rezervasyon başvuruları 13 Eylül 2010 tarihine kadar sunulur ve başvurular BOTAŞ tarafından değerlendirilerek talebin karşılanması, kısmi karşılanması veya karşılanamaması hakkında 5 iş günü içerisinde başvuru sahibine yazılı cevap verilir.

Madde 3 – Terminalden hizmet almak üzere yapılacak başvuru takvimine ilişkin işbu Kararın 1 inci ve 2 inci maddelerinde yer alan hususlar haricindeki diğer tüm hususlarda 03/06/2010 tarih ve 2586/2 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları” ile 03/06/2010 tarih ve 2586/1 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren “Ege Gaz Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları”nın ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Geçici Madde – Depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin KUE kapsamında hazırlanan tarifeleri yürürlüğe girene kadar, 24/12/2009 tarihli ve 2359 sayılı Kurul Kararıyla belirlenen ve halihazırda yürürlükte olan depolama tarifesi kıyasen uygulanmaya devam edilir

Madde 4 – Bu Karar 31/12/2010 tarihine kadar uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5664/1-1

—— • ——

Ufuk Üniversitesinden :

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Bölümü/ Anabilim Dalı/

Kadro Ünvanı

Adedi

Açıklama

Tıp

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Siyasi Tarih Alanında

Tıp

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanı olmak

Eğitim

İngilizce Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

Amerikan Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora yapmış olmak.

 

5628/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından :

- Pursaklar İlçesi 95322 ada 5-6 parsellerde yapılan parsel sınırı ve yapı nizamı değişikliğine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

- Pursaklar İlçesi Saray Mahmudiye Mahallesi 375 ve 376 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

5640/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından :

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI :   MS. Mim. Taah. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. (Yapı Müteahhidi)

ADRESİ         :   Bilinmiyor.

İmarın 28010 ada 2 parseli üzerinde bulunan dairede meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 25.09.2010 gün ve 76/3880-3881 sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, Belediye Encümeninin 25.02.2010 gün ve 763 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 25.02.2010 gün ve 763 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5212/1-1


Sağlık Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/27304 (Konya Ereğli Devlet Hast.)

2009/40933 (Niğde Dr D. Bakan Kadın ve Çocuk Hast.)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

-Konya Ereğli Devlet Hastanesi Baştabipliği

-Niğde  Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

 

Konya/Ereğli

 

 

Niğde/Merkez

Adresi

-Atakent Mah. Tek Söğüt Mevkii No: 15 Ereğli-Konya

-Fertek Yolu Üzeri Kumluca Mevkii-Niğde

Tel-Faks

(0332)-7131133-7121808

(0388)-2210963-2211063

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sentör Sağlık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ali Özer

Adresi

Meram Yeni Yol Cad. No: 189 Meram/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

52435319608

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Mevlana V.D./7610424227

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 29496

Oda Sicil No: 41726

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5606/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/2072

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Org. Nafiz Gürman Cad. Koca Mustafa Paşa

Tel-Faks

(0212)-6320063-6320066

Posta Kodu

34310

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Deneyim İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Yenimahalle Teyyareci Safik Sok.

No: 42/2 Bakırköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bakırköy V.D./2910794621

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 693153

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5607/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/56434

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum Pasinler İsmail Hakkı Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Erzurum/Pasinler

Adresi

Kurtuluş Mah. Değirmenler Mevkii

Tel-Faks

(0442)-6613001-6612126

Posta Kodu

25300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turan Saraç-Saraç Diş Deposu

 

Adresi

Kahraman Maraş Cad. Ticaret Mektep Sok. Güven Apt. No: 6 Kat: 3 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

48847753062

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Karadeniz V.D./7440149476

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Elektrik ve Radyocular Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 61/68968

Oda Sicil No: 923

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5608/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/39143

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Çatalca

Adresi

Ferhatpaşa Mah. İstanbul Cad.

No: 143

Tel-Faks

(0212)-7891792-7892371

Posta Kodu

34540

E-Mail

istanbuldhs6@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alin Grup Turizm Organizasyon İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ayten İnandım

Adresi

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Dergah Sok. No: 3 Ataşehir/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

25007064992

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ümraniye V.D./0530490615

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 703433

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5609/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/42179

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

Şemsi Denizer Cad. E-5 Karayolu Üzeri Cevizli Mevkii

Tel-Faks

(0216)-4413900-3521578

Posta Kodu

 

E-Mail

satinalma@sbkeah.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yasin Medikal Tıbbi Malzeme ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Mehmet Dikilidaş

Adresi

Karabük Cad. Pırıltı Sok. No: 24 Akıncıoğlu İş Merk. No: 2/B Kartal/İStanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

30439516438

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kartal V.D./9380324992

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 524546

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5611/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/170887

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

İl/İlçe

Manisa/Turgutlu

Adresi

Acarlar Mah. Şehitbekçi Ali Karakuzu Sok. No: 11/A

Tel-Faks

(0236)-3149390-3149311

Posta Kodu

45400

E-Mail

turgutlu.adsm@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özel Yalı Diş Protez Laboratuar Hizmetleri Limited Şirketi

Mehmet Dikilidaş

Adresi

Yıldız Mahallesi 440 Sok. No: 5/1 Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kemeraltı V.D./6850504386

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 139591

Oda Sicil No: 126366

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5612/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/67688

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Tıbbiye Cad. No: 1

Tel-Faks

(0216)-4144502

Posta Kodu

34668

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

TMT Tıbbi Medikal Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Vali Hüseyin Öğütçen Cad. No: 39/B Balçova/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Balçova V.D./8450297978

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 128516

Oda Sicil No: 115462

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5613/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/161054

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

H. Ömer Sabancı Cad.

Tel-Faks

0322 226 09 85-0322 226 09 88

Posta Kodu

01150

E-Mail

anhsatinalma@adananumune.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güçlü Medikal Diognastik Sistem Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Haydar Sezgin

Adresi

Sümer Mah. 100 Sokak Özanlar Apt. No: 5 Asmakat Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

15419941554

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ziyapaşa V.D./412 032 2098

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 57860

Oda Sicil No: 27-54921

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5614/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/187092

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Isparta/Merkez

Adresi

Çelebiler Mah.

Tel-Faks

(0246)-2116712-2116713

Posta Kodu

32100

E-Mail

ısparta@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Kara-Gülen Medikal

 

Adresi

Kültür Mah. Yeni Çakırlar Yolu 3821 Sok. Dilara Apt. No: 1/9 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

67138263196

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Üçkapılar V.D./67138263196

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 60422

Oda Sicil No: 62676

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5615/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/142678

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Kocaeli/İzmit

Adresi

Kemalpaşa Mah. İnönü Cad.

No: 74 İzmit/Kocaeli

Tel-Faks

0262 321 10 36/0262 324 68 80

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Acil Giyim Konfeksiyon Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Anadolu Bulvarı 2. Cad. ATB İş Merkezi 1. Blok No: 240 Macunköy/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0050382736

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

184675

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5610/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/136621

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Dikmen Caddesi No:89 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0 312 412 24 29-0 312 428 81 62

Posta Kodu

6100

E-Mail

2nolusatinalma@egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karaduman Örme San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Kocaoğlan Mah. Kenan Evren Bulvarı No:123 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şehit Kamil Vergi Dairesi-5090057407

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14/17817

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5666/1-1


Çevre ve Orman Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/60779

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankırı/Merkez

Adresi

A.H.R.Mah. Nilüfer Sok. No:10-Çankırı

Tel-Faks

0 376 213 10 67 – 213 16 70

Posta Kodu

18200

E-Mail

cankiriisi@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uğur Ceylan

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. Zafer İşhanı Ka:4/110-Çankırı

 

T.C. Kimlik No.

179 237 797 46

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

208 038 9038

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5660/1-1

 


Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/75246

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Sinop İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Atatürk Caddesi Özel İdare Özakman İşhanı Sinop

Tel-Faks

0368 2651010-0368 2613196

Posta Kodu

57000

E-Mail

halkim57@yesilirmakedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akel-San Elektrik Taahhüt İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Ahmet Mithat Efendi Sokak 52/6 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

230039491

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

117015

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

( )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5633/1-1