24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Sayıştay Başkanlığından:

Asya Katılım Bankası

Nurol Yatırım Bankası

TAIB Yatırım Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Boş bulunan 8 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna sınavla “Müfettiş Yardımcısı” alınacaktır.

1- Sınava Katılma Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,

b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

c) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından "KPSSP61" puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,

d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

f) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

g) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

h) 01/01/2010 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak.

ı) KPSS sınavında “KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış adaylar arasından açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday (160 kişi) söz konusu puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak Bakanlıkça “Giriş Sınavına” çağrılır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılır.

2- İstenen Belgeler ve Sınava Başvuru

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların;

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının “Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok 06100 Ulus/ANKARA” adresinden ya da Bakanlığımızın (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden temin edilebilecekleri “Aday Formu”,

b)  KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı örneği,

c) İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

ile birlikte 26 Nisan -14 Mayıs 2010 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Başvuran adaylar arasından sınava katılma şartlarını taşıyanlara “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belgeler, adayların “Aday Formunda” belirttikleri sınav yazışma adreslerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca postayla gönderilecektir. Söz konusu belgede, sınavın yapılacağı yer ve tarih belirtilecek olup sınava girmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

3- Sınav Şekli ve Konuları

a) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

b) Yazılı sınav 08 ve 09 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara'da yapılacak, kazananlar kendilerine bildirilecek tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

c) Yazılı sınav, ekonomi, hukuk, maliye, muhasebe, yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi) ve kompozisyon konularından yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

d) Sözlü sınavda adayların, ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması şarttır.

4- Geniş Bilgi Alınabilecek Yerler

Daha geniş bilgiye, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından ya da Bakanlığımızın (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden ulaşılabilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası

A Blok 06100 Ulus/ANKARA

Tel: (312) 309 90 35-36-38-39-40

1943/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bursa’da kurulmuş olan Ali Osman Sönmez Vakfı, Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/3/2010 tarihinde kesinleşen, 30/7/2009 tarih ve E:2007/75, K:2009/324 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3040/1-1

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nce Cemalettin Saraçyakupoğlu hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu; adı geçenin "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklifi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18.03.2010 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2010/14 sayılı karar ile Kamu Görevinden Çıkarma Cezası cezası” ile cezalandırılmasına

Ancak, Cemalettin Saraçyakupoğlu'nun üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18.03.2010 tarihli toplantısında alınan 2010/14 sayılı kararla; Cemalettin Saraçyakupoğlu'nun Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-3 maddesi uyarınca Kamu Görevinden Çıkarma Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

3045/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 15.04.2010 tarihli toplantısında Akbank T.A.Ş.’nin Borsamız kotunda bulunan 3.000.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerine ek olarak ihraç ettiği 1.000.000.000,-TL nominal değerli hisse senetlerinin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca H-2010/19 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

3039/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle ilçesi 5909 ada 3 parselde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3060/1-1

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

17.04.2010 tarihli ve 27555 sayılı Resmi Gazete’nin 41 inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararındaki ihalelere katılmaktan yasaklanan şirketin unvanı ve ihaleyi yapan idarenin adresi eksik yayımlanmıştır. “Ozan İnşaat Sanayi ve Ticaret Taahhüt” olarak yayımlanan şirketin unvanı “Ozan İnşaat Sanayi ve Ticaret Taahhüt Limited Şirketi” olarak, ihaleyi yapan idarenin adresi de, “Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi No: 58 – Malatya” olarak düzeltilmiştir.

3096/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı muhasebe birimlerinin hizalarında belirtilen yıllara ilişkin hesaplarının incelenmesi sırasında mevzuata aykırı ve noksan görülen işlemler hakkında, 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

Muhasebe Biriminin Adı

Hesabın Yılı

Adı ve Soyadı

Unvanı

Görevi

Ankara M.E.B Devlet Kitapları D.S.S

2005

İbrahim GENCAL

Tahakkuk Memuru

Ankara M.E.B Devlet Kitapları D.S.S. Müdür Yardımcısı

Amasya Suluova Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2006

Ahmet OTÇU

Harcama Yetkilisi

Amasya Suluova Belediyesi Belediye Başkan Vekili

Bursa Nilüfer Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2006

Fecri ER

Harcama Yetkilisi

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı Memuru

Aksaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2007

M. Emin Özkan

Gerçekleştirme Gör.

Aksaray Üniversitesi Fakülte Sekreteri

Aksaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2007

N.Erol OLCAY

Harcama Yetkilisi

Aksaray Üniversitesi Fakülte Sekreter V.

Aksaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2007

Yaşar TARIM

Gerçekleştirme Gör.

Aksaray Üniversitesi Elektrik Teknisyeni

Van Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2007

Hasan GÜR

Gerçekleştirme Gör.

Van Gürpınar İlçe Özel İdaresinde V. H. K.İ.

Van Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2007

Mustafa SEVER

Gerçekleştirme Gör.

Van Edremit İlçe Özel İdaresi Müdürü

Van Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2007

Sadrettin ÖZMEN

Diğer Sorumlu

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Röleve ve Anıtlar Müdür V.

Adana Çukurova Malmüdürlüğü

2008

Mahmut TAŞĞIN

Harcama Yetkilisi

Adana Çukurova Hacı Hatice Turgut Lisesi Okul Müdürü

Adana Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS

2008

Malik ÜZELAKÇİL

Gerçekleştirme Gör.

Adana Çukurova Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü

Ankara Çankaya Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Kenan YALÇINER

Gerçekleştirme Gör.

Ankara Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Memuru

Aydın Çine Vergi Dairesi Müdürlüğü

2008

Sedat KURT

Muhasebe Yetkilisi

Aydın Çine Vergi Dairesi Müdürü

Başbakanlık Merkez Saymanlığı

2008

Asım USANMAZ

Harcama Yetkilisi

Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdür Müdür Yardımcısı Vekili

Çorum Osmancık Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

E. Serdar Kurşun

Harcama Yetkilisi

Çorum Osmancık Belediyesi Belediye Başkanı

Çorum Osmancık Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

İsmail DELİBAŞ

Gerçekleştirme Gör.

Çorum Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürü

Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

Muhittin KALKAN

Gerçekleştirme Gör.

Diyarbakır Çınar İlçe Özel İdare Müdürü

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2008

M. Ali GARİP

Gerçekleştirme Gör.

Iğdır Sosyal Hiz. İl Müdür Yardımcısı

İstanbul Sağlık Kurumları 20 Nolu D.S.S.

2008

Ahmet KOCA

Diğer Sorumlu

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elektrik Mühendisi

İstanbul Sağlık Kurumları 20 Nolu D.S.S.

2008

Ali ŞAHİN

Harcama Yetkilisi

Ankara Sağlık Bakanlığı İnşaat Dairesi Başkanı

İstanbul Sağlık Kurumları 20 Nolu D.S.S.

2008

Cemil DOĞAN

Diğer Sorumlu

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elektrik Mühendisi

İstanbul Sağlık Kurumları 20 Nolu D.S.S.

2008

İ. Engin DOLGUN

Diğer Sorumlu

Ankara Sağlık Bakanlığı İnşaat Dairesi Başkanlığı Elektrik Mühendisi

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Arzu DOĞAN

Gerçekleştirme Gör.

İzmir Kemalpaşa Belediyesi İşçisi

Kocaeli Körfez Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Necati KAYGINOK

Harcama Yetkilisi

Kocaeli Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı

Manisa Soma Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Zekeriya ÖZCAN

Diğer Sorumlu

Manisa Soma Belediyesi Meclis Üyesi

Osmaniye Sağlık Kurumları D.S.S.

2008

Eşref AYGÜN

Harcama Yetkilisi

Osmaniye Kadın Doğum-Çocuk Hastalıkları Hast. Başhekimi

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İşyurdu Saymanlığı

2008

Metin AKKAYA

Harcama Yetkilisi

Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü

Samsun Atakum Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Sinan BEKTAŞ

Harcama Yetkilisi

Samsun Atakum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Md. Yrd.

Samsun Atakum Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Zekai MURZİOĞLU

Harcama Yetkilisi

Samsun Atakum Belediye Memuru

Şanlıurfa Harran Malmüdürlüğü

2008

Muhsin AYAZ

Gerçekleştirme Gör.

Şanlıurfa Harran Milli Eğitim Şube Müdür V.

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Adil ÖZBAY

Harcama Yetkilisi

Siverek Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müd. Vekili

Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü

2008

Servet DİKİLİTAŞ

Diğer Sorumlu

Siverek Belediye Başkanlığı İnşaat Mühendisi

Yalova Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi D.S.S.

2008

Hüseyin TAMCAN

Gerçekleştirme Gör.

Yalova Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2008

Ümit ERDEN

Harcama Yetkilisi

Yıldız Teknik Üniversitesi Fakülte Genel Sekreteri

3083/1-1


ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR


NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR


TAIB YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR