24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


32 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


53 KALEM TARIM İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MOBİL DTE OİL MEDİUM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 1.000.000 Ton Kömürün Parça, Fındık ve Toz Kömür Stok Sahalarına Taşınması ve Boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                             :   E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89  45500  Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi  :   elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği Türü Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih

ve Saati

Süre

Müessesemize ait Dereköy  Lavvar Tesisi Ürün Silolarından +18 mm, 10-18 mm ve 0,5-10 mm olmak üzere 500.000 Ton Kömürün , Miks ve 0,1-0,5 mm 500.000 Ton olmak üzere Toplam 1.000.000 Ton Kömürün Taşınması ve Boşaltılması  hizmet alımı işi

2010/44961

2010/ 654

11.05.2010

14.00

250 gün

 

b)-Yapılacağı yer                :   TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA) ‘dır.

c)-İşin süresi                       :   İşin süresi 250 takvim günüdür.

d)-İhale usulü                     :   Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer   :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/Manisa

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanı ise 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2.Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

3031/1-1


32 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 32 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00,-TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (49.153,67,-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 10.05.2010 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

3069/1-1

—————

53 KALEM TARIM İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 53 kalem Tarım İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00,-TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (21.975,11,-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 10.05.2010 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

3070/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı valflerin (Türbin sisteminin) teknik şartname esaslarında ve teknik resim ölçülerine uygun olarak temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :   2010/46251

1 - İdarenin                                 :

a) Adresi                                     :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :   ticaret@yatagan.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :   www.yatagan.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

S.

No

Malzemenin Adı ve Cinsi

Miktar

(Adet)

1

Yüksek Basınç Isıtıcılarına ait Yoğuşum Suyu Reglaj valfi DN 150, PN 27 KG/CM2, 260˚C, 450x407, kaynak ağızlı.

4

2

Yüksek Basınç Isıtıcıları Emniyet Valfi DN 50-DN 80, PN 200-320 KG/CM2, 260˚C, Flanşlı.

4

3

Yüksek Basınç Isıtıcılarına ait 3 yollu valf DN 250, PN 240 KG/CM2, 260˚C, 800x1950, kaynak ağızlı.

1

4

Yüksek Basınç Isıtıcıları Giriş Çek valfi 3 yollu DN250, PN 200-320 KG/CM2, 260˚C, 475x952, kaynak ağızlı.

1

5

Kazan Besleme Pompası Püskürtme Suyu Hattı Çek Valfi DN 50, PN 110-PN 250, 200˚C, L=350 mm ,kaynak ağızlı.

5

6

Yüksek Basınç Isıtıcıları 3 yollu kumanda suyu selenoid valfi DN 32, PN 16-PN 25 KG/CM2, 70˚C, L=230 mm, flanşlı.

10

7

Kazan Besleme Tankı Basınç Dengeleme Suyu selenoid valfi DN 50, PN 16-PN 25, 70˚C, L=230 mm, flanşlı.

4

 

b) Teslim yeri                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :   Sözleşmeyi müteakip 180 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                                

a) Yapılacağı yer                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :   13.05.2010 saat 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 200,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR64 0001 0003 0531 1960 1050 01.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir.İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 13.05.2010 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2995/1-1

—————

MOBİL DTE OİL MEDİUM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Mobil DTE oil medium madeni yağ “veya muadili” alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                       :   2010/46216

1 - İdarenin                                     :

a) Adresi                                         :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası           :   0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   ticaret@yatagan.gov.tr

2 - İhale konusu malın                   

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   1 - MOBİL DTE OİL MEDİUM MADENİ YAĞ “VEYA MUADİLİ”: 10.000 Kg

b) Teslim yeri                                 :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) haftadır.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :   YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                            :   13.05.2010 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR-64 0001 0003 0531 1960 1050 01 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 13.05.2010 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2994/1-1


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığından:

                                                                                                            İkraz No  : 4767-TU

                                                                                                            ID No      : SEP- 1a/09-NCB

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (Dünya Bankası), Orta Öğretim Projesi’nin (OÖP) finansmanında kullanılmak üzere kredi almıştır. Söz konusu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Alanının donatılması amacıyla Ankara Çankaya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi için ekipman alınması amacıyla kullanılması öngörülmüştür. Bu ilan kapsamındaki ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve klavuzlarına göre Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding) seklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı; uygun teklif sahiplerini, aşağıda belirtilen ihale kapsamında bulunan materyallerin tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları mühürlü tekliflerini kendisine sunmak üzere davet etmektedir. Söz konusu materyaller;

 

SIRA NO

ALET VE DONANIMIN ADI

TOPLAM ADET

1

GPS (UYDUDAN KONUM ÖLÇME)

1

2

TOTAL STATİON (ELEKTRONİK TAKAOMETRE)

2

3

ELEKTRONİK NİVO

1

4

LAZER METRE (ELEKTRONİK MESAFE ÖLÇER)

1

5

ELEKTRONİK PLANİMETRE

1

6

PROJEKSİYON (YANSITICI)

2

7

PLOTTER (ÇİZİCİ)

1

8

HARİTA ÇİZİM PROGRAMI

32

 

Teklif sahiplerinin, bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan tüm kalemleri değerlendirilmiş en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Hiçbir Teklif Sahibinin, tüm kalemler için geçerli teklifi olmaması durumunda ise, alıcı kalem bazlı değerlendirme ve sözleşmeler yapma hakkına sahiptir.

Yeterlilik Gerekleri:

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2007-2008-2009) teklif fiyatından az olmaması gerekmektedir. [Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya Vergi Dairesi onaylı olacaktır ve hesaplamalar yapılırken ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan Avro (€) para birimi cinsine çevrilecektir.]

iii. Teklif sahibi Kamu İhale Kurumu'nun ve Dünya Bankası'nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iv. Teklif Sahibi, son üç (3) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya hakemlik ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibi aleyhine kesinleşmiş kararlar, yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

v. Teklif sahibinin, son üç (3) yılda (2007-2008-2009) en az teklif fiyatına eşdeğer miktarda bir sözleşme tedarikini başarıyla tamamladığını göstermesi gerekmektedir.

vi. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (i), (iii) ve (iv) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir.

Teklif ile birlikte sunulacak diğer evraklar:

vii. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi,

viii. Teklif Formunu imzalayanın Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri,

ix. Teklif sahibinin, son üç (3) yıldır müşterisi olan belli başlı kamu/özel kurum ve kişilerin isim ve adresleri,

x. Teklif edilen malzeme ve ekipmanın teknik şartnamede istenilen özelliklerle karşılaştırılmalı tablosu,

xi. Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler,

xii. Teklif edilen indirimler ve alternatifli teklifler, teklif değerlendirmelerinde dikkate alınmayacaktır.

4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilirler ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Beşevler Kampusü C Blok 4. Kat Oda No: 417 06500 Beşevler/Ankara

Tel          : +90 (312) 212 0349 - 212 3870 / 4141

Faks        : +90 (312) 212 9304 - 212 5058

E-posta   : sep-procurement@meb.gov.tr

Web        : http://projeler.meb.gov.tr

 

5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası, Ankara Şubesindeki 350121008-6 (IBAN Kod: TR10 0000 1001 0000 0350 1210 08) numaralı hesabına banka transferi yoluyla veya Saymanlık veznesine (Tunus Caddesi No: 33 Kızılay, ANKARA) yatırarak satın alabilirler. Bu ücret hiçbir surette geri ödenmez.

6. Teklifler en geç 02 Haziran 2010 tarihinde saat 14.00’e kadar teklif bedelinin en az %2’si tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

7. Teklifler 02 Haziran 2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusü C Blok Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı 06500 Beşevler/Ankara adresinde saat 14.00’te katılmak isteyen teklif sahibi firmaların temsilcileri huzurunda açılacaktır.

3036/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA No: 2001/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 02/01/2009 tarih ve 2009/6 sayılı kararı ile oluşturulan “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

- Plato Veri Dağıtım Hizmetleri. A.Ş.

Adres: Huzur Mah. İmam Çeşme Cad. Gürel İş Merkezi No:14/1-2 Seyrantapa/Şişli/ İstanbul

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 02/01/2009 tarih ve 2009/6 sayılı kararı ile oluşturulan Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan menkuller, internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 1.596.000-(Birmilyonbeşyüzdoksanaltıbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan IBAN : TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 159.600- (Yüzellidokuzbinaltıyüz) ABD Doları teminatın “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 07/06/2010 tarihinde saat 17.00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 08/06/2010 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN : TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki IBAN : TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile 1.000- (Bin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 03/05/2010 - 03/06/2010 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 11/06/2010 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

 “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 03/06/2010 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Plato Veri Dağıtım Hizmetleri

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No:143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 18 65

0 212 340 20 57

Fax: 0 212 288 49 63

3057/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 107,05 TL ile en çok 64.652,73 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15 TL, en çok 6.470 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 46 grup elektronik malzeme,hırdavat eşyası,mensucat,araba parçaları,züccaciye eşyası vb.eşya; açık artırma suretiyle, Dicle İşletme Şube Müdürlüğü Açık Artırma Salonu-Diyarbakır adresindeki ihale salonunda 04/05/2010 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 03/05/2010 tarih ve saat 16.30'a kadar Kayapınar Köyü Peyazkörkuyu Mevkii adresindeki Dicle İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Dicle İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Dicle İşletme Şube Müdürlüğü (0) (412) (257 43 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

2982/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’nin; hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, 3.000 m3/gün kapasiteli I. Kademe arıtma tesisinde yapımı öngörülen tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                   :  Vatan Mah. 301 Cad. No: 1/1 P.K. 23 ISPARTA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :  Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihayi kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 3.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                   :  ISPARTA

c) İşe başlama tarihi              :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                         :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                   :  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. No. 154 Ana Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Salonu ANKARA

b) Tarihi ve saati                   :  13.05.2010 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur ve damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 10 yıl deneyimli )

 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 2.000.000.-TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler ( sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) İşletme ve bakım giderleri ile kimyasal katkı maddeleri ve elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasında veya Isparta-Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Vatan Mah. 301 Cad. No : 1/1 P.K. 23 ISPARTA adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. 154 nolu Ana Hizmet Binası 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2811/2-2