26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No          :   2006/73

Karar No        :   2009/419

Davacı            :   K.H.

Müşteki          :   HÜSEYİN ÇOLAKEL, Zeki ve Esma oğlu, 29/03/1972 Doğ. Birlik Mh. 879 Sk. No: 17 D: 2 Esenler/İSTANBUL

Sanık               :   EROL ÇOLAKEL, Zeki ve Esma oğlu, 10/09/1976 Pınarlı doğumlu, Giresun, Çamoluk, Pınarlı Köyü Nf. K. Tuna Mah. Bağcılar Cad. Kardeşler Kıraathanesi Esenler/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 27484737192

Suç                  :   Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma

Suç Tarihi       :   29/09/2005

Suç Yeri          :   Esenler (Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünün 03/03/2006 tarih 2005/S-2830 sayılı yazıları)

Karar Tarihi    :   16/12/2009

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Erol Çolakel hakkında mahkememizden açılan kamu davasının yapılan duruşmaları sonucunda verilen karar gereğince,

Sanık Erol ÇOLAKEL hakkında yağma suçundan TCK 148/1, 53 maddelerinden cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da, sanığın kardeşi olan müşteki Hüseyin ÇOLAKEL'e karşı eylemi yağma olmayıp kasten yaralama suçu olduğu anlaşıldığından sanık Erol ÇOLAKEL'in kardeşi Hüseyin ÇOLAKEL'i bıçakla vurarak yaralamaktan fiil ve eylemine uyan 5237 sayılı TCK.86/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak takdiren 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın eylemi bıçakla işlediği ve müştekinin kardeşi olduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK.86/3-a-e maddesi uyarınca sanığın cezası 1/2 oranında artırılarak sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri değerlendirilerek 5237 sayılı TCK.62 uyarınca cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 5237 sayılı TCK.53 maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan haklarından koşullu salıverilme tarihine, diğer bentlerde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanığın sabıkasız oluşu, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alındığında ileride yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaat oluştuğundan CMK.231/5 maddesi gereğince sanık hakkında belirlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.231/8 maddesi gereğince HERHANGİ BİR HÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN SANIĞIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

CMK 231/10 maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı ve davanın düşmesi kararı verileceği hususu SANIĞA İHTARINA,

CMK.231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkememizce verilen hükmün açıklanacağı hususu SANIĞA İHTARINA,

CMK.231/13 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bunlara mahsus bir SİSTEME KAYDEDİLMESİNE,

Aşağıda dökümü yapılan (35.00 TL ) yargılama giderinin sanıktan ALINMASINA,

Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar, sanığın yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanığın açık adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık EROL ÇOLAKEL'e TEBLİĞİNE,

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanığa tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

1081


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

Esas No.    : 2007/259

Karar No    : 2009/56

Serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrükte bırakmak ve örgüte üye olma suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Kostadınov oğlu, 1957 doğ.lu M.Trading Maritsa No: 95-Plovdıv-Bulgaristan adresinde oturur. IVAN KOSTADINOV GEORGIEV hakkında mahkememizce sanığın 5237 sayılı TCK. 220/2, 5607 sayılı yasanın 3/1, 4/1, 5607 sayılı yasanın 13.maddesi delaleti ile 5237 sayılı TCK.nun 54/2. madde fıkrası gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE, Beraat sebebiyle yasal olanak bulunmayan ve fiilen el konulmayan X 4035 AB plakalı aracın müsaderesine yer olmadığına, beraat sebebiyle yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

1285

—————

Esas No     : 2009/137

Karar No    : 2009/248

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Kasımov ve Tenzile oğlu, 24.02.1965 Dalgı Prıp D.lu. Debelets Kasabası, Opalçenska No: 4, A - Girişi - Veliko Tarnovo -Bulgaristan adresinde oturur SALIM KASIMOV MUSTAFOV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ilan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

1283