24 Haziran 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30811

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim, öğrencilerin kayıtları, sınav, pratik ve klinik uygulamalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kabul ve kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim elemanını,

ç) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlayacağı şekilde yapılandırılmış derslerden oluşan eğitim modülünü,

e) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem koordinatörü: Diş hekimliği eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında, değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere danışmanlık verilmesinden sorumlu Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesini,

g) Dönem notu: Her kurul dışı ders, ders kurulu ve klinik uygulamalardan 100 üzerinden alınan notun ilgili AKTS’leri ile çarpımları toplamının o dönemdeki toplam AKTS' ye bölünmesi ile elde edilen sayıyı,

ğ) Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu: Başkan, başkan yardımcısı, dönem koordinatörleri ile gerektiğinde katılabilecek yeni koordinatörlerden oluşan Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

h) Ek sınav: Azami süre sonunda ilişiği kesilmeyen ancak diploma almaya hak kazanamayan öğrencilere tanınan sınav hakkını,

ı) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı haftalık ders saatine sahip olan ve Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

i) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

k) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

l) Genel Koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını,

m) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

n) Klinik uygulama (staj): Dönem IV ve V'de klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik anabilim dallarında rotasyon şeklinde yapılan eğitim modüllerini,

o) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, ders kurulları dışında kalan dersleri,

ö) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

r) Pratik uygulama: Dönem I, II, III’te yaptırılan uygulamalı dersleri,

s) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

ş) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,

t) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

u) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

ü) Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Öğrenci Koordinatörlüğünü,

v) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Tanımı, Program Kontenjanı,

Üniversiteye Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Program tanımı

MADDE 5 – (1) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak, beş yıllık diş hekimliği programını yürüten Fakülte, mezunlarını diş hekimi olarak mezun eder.

Program kontenjanı

MADDE 6 – (1) Fakülteye alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.

Üniversiteye öğrenci kabulü ve kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülteye ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim ve hareketlilik programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler YÖK ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenip ilan edilen süre içerisinde, istenen belgelerle, şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Türkçe düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler, istenen diğer koşulları sağlasalar bile Fakültede öğrenime başlayamaz.

(4) Disiplin cezasıyla diğer yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içerisinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Fakültede eğitim-öğretim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretimi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe giren akademik takvimde belirtilen süreler içinde Üniversite Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl yeni kayıt olacak ve öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, Fakültenin akademik takviminde belirtilen süre içinde öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğretim ücretlerini belirlenen süre içinde ödemeyen öğrenciler, kaydını askıya almış öğrenci statüsüne girer, kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Bu öğrencilerin, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) İzin alan öğrencinin izinli olduğu dönem/dönemlere ait öğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, YÖK tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Yatay geçişler, dönemlik ders esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

(3) Yatay geçiş hakkını kazanmış olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru yapması gerekir. Eşdeğer dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde bulunduğu bir komisyonun önerisi ile Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır.

Değişim ve hareketlilik programları

MADDE 10 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar veya program uyarınca öğrenci değişim ve hareketlilik programları uygulanabilir. Bu anlaşmalar ile programların içerik ve kurallarına bağlı olmak şartıyla öğrenciler yurt dışında eğitime gönderilebilir veya kabul edilebilir. Değişim ve hareketlilik programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrenciler, değişim ve hareketlilik programlarına bağlı kalınmaksızın, Üniversite veya Fakülte tarafından imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, tüzel kişilik sahibi tüm resmi veya özel eğitim ve araştırma merkezleri ile işletmelere Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmak şartıyla klinik uygulama yapmak üzere gönderilebilir.

(3) Değişim ve hareketlilik programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

(4) Değişim ve hareketlilik programları ile klinik uygulamalarla ilgili diğer esaslar, Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hükümleri uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Danışmanlık

MADDE 11 – (1) Diş hekimliği programındaki her öğrenci için ilgili dönem koordinatörü ve yardımcıları dönem süresince danışmanlık görevini yürütür. Danışmanlık, genel koordinatör, dönem koordinatörü ve yardımcılarının uygun gördüğü durumlarda ya da öğrenciden gelen talep üzerine gerçekleştirilir.

(2) İlgili dönem koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu üyeleri ile diş hekimliği fakültesi öğretim üyelerinden, Dekanın onayıyla öğrenciye danışmanlık yapmalarını isteyebilir.

Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer hususlar

MADDE 12 – (1) Fakültede verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğretim dili, eğitim ve öğretim şekli, devam zorunluluğu, ders kurulları, klinik uygulamalar ve diğer dersler, pratik uygulamalar ve telafi, ders muafiyeti, derslerin işlenişi, sınavlar ve başarı notu, dönem notu ortalamalarının hesabı, mezuniyet başarı dereceleri, başarısızlık durumları, ön koşul ve dönem tekrarı ile ilgili hususlar Üniversite tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma İle İlgili Esaslar

Mazeret

MADDE 13 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Senato tarafından belirlenen esas ve usullere uygun olarak kurul dışı dersler için rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde raporunu Fakülte Dekanlığına teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Öğrenci, ancak rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

(3) Mazeret hakkının Fakülte Yönetim Kurulunca kabulüne ilişkin esaslar Fakülte tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) İzin ile ilgili mevzuat, 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Kayıtsız öğrenci statüsü

MADDE 15 – (1) Kaydını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğrenci, öğrencilik haklarını kaybeder, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yarıyıl kayıtları ile ilgili diğer hususlarda Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınır.

Kayıt sildirme

MADDE 16 – (1) Kayıt sildirme ile ilgili işlemler, Lokman Hekim Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Diploma ve diploma eki

MADDE 17 – (1) Diş hekimi diploması ve diploma eki, beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara verilir. Diplomaya unvan yazılmaz.

Onur/yüksek onur öğrenciliği

MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından her dönem sonunda ilan edilir.

(3) Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere Fakülte Dekanlığına gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.

Mezuniyet derecesi

MADDE 19 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, ders kurullarından bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler esas alınır.

Azami süre

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları akademik yılbaşından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, diş hekimliği eğitim ve öğrenimini azami sekiz senede tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde klinik uygulaması bulunmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ancak ilişikleri de kesilmez. Bu durumda 15 inci maddenin birinci fıkrasının hükümleri uygulanır. Üst üste dört yıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı neticesinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda 1 inci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik uygulamalardan, Fakülte Dekanlığınca belirlenen dönemde açılan ek sınavlara girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız klinik uygulama sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

İlişik kesme

MADDE 21 – (1) 20 nci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.