11 Haziran 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30798

YÖNETMELİK

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, psikoloji bilimi ile ilgili uygulamalar, araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuatı kapsamında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere ve öğrencilere danışmanlık ve psikoterapi hizmeti vermek.

b) Özel eğitime ihtiyaç duyan engelliler ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

c) Psikoloji biliminin alt alanlarında yurt içinde ve dışında araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmaları desteklemek, proje hazırlamak ve danışmanlık yapmak.

ç) Psikoloji biliminin alt alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Psikoloji biliminin alt alanlarında uygulama ve araştırma altyapılarını oluşturmak.

e) Lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere uzman denetimi altında uygulama yapma imkânı vermek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.

g) Psikoloji bilim alanındaki gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu Kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumlu olmak.

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumlu olmak.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlamak.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkezde bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür yardımcısı, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip olan Üniversite çalışanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak üzere sunulan teklifleri karara bağlamak.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, en az beşi Üniversite içinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az bir kez ve gerekli durumlarda da Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye ve verimliliği artırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.