11 Haziran 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30798

YÖNETMELİK

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan her bir anabilim dalını,

b) Başhekim: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

c) Başhemşire: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşiresini,

ç) Dekan: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

e) Fakülte: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Hastane Müdürü: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,

g) Merkez (Hastane): Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Mütevelli Heyet Başkanı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

ı) Öğretim üyesi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesini,

i) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,

j) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,

l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya uzmanlık) eğitim-öğretim programlarının yürütülebilmesi için yapılması gerekli klinik uygulama derslerine ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve diğer tüm hastalara dünya standartlarında, hasta ve hekim haklarına saygılı şekilde, kaliteli ve modern bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmetini çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda sunmak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

ç) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili işbirliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idarî personeli ile sağlık ve yardımcı sağlık personelini ve öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen; Rektörlük bilgisi dâhilinde saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilen, toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

b) Topluma ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki yetersiz bilgi ve davranışlarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerini ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmek ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri materyalleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

g) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ğ) Uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve bilimsel mütalaada bulunmak.

ı) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği ve anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

i) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

j) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başhekim.

b) Yönetim Kurulu.

c) Hastane Müdürü.

Başhekim

MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile üç yıllık süre için görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir.

(2) Başhekim görevi başında olmadığı zaman Başhekim yardımcısı vekâlet eder.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

c) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve sağlık teknolojisi alanındaki yeniliklerin Merkezde uygulanmasına öncülük etmek.

d) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, uygun görülen düzenleme ve çalışmaları yapmak, planlanan dönemlerde Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

g) Fakültenin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve pratiklerini geliştirmek. Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak amacıyla Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

ğ) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel ve etik esaslara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.

h) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başhekim yardımcısı

MADDE 10 – (1) Başhekim yardımcısı, Fakülte öğretim üyeleri arasından Başhekimin önerisi üzerine Rektör tarafından Başhekimin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir.

Başhekim yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekim yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeleri yapmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan hizmetlerin performansını izlemek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık ve idari personellerin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Başhekim, Hastane Müdürü, Başhemşire ile Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Başhekim başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Başhekimin olmadığı zaman Başhekim yardımcısı başkanlığa vekâlet eder. Başhekim, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başhekimin oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, kurul ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Yönetim organlarına bağlı birimler veya çalışma grubu ve komiteler tarafından hazırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

ç) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rektörlüğe sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü, sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Dekanın önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Hastane Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde belirleyeceği bir idari personel kendisine vekâlet eder.

Hastane Müdürünün görevleri

MADDE 15 – (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili önerilerini sunmak.

c) Merkez birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkânlarını oluşturmak.

ç) Merkezin çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü ihtiyacın tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başhemşire ve görevleri

MADDE 16 – (1) Başhemşire, lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi almış ve hemşirelik hizmet deneyimi olan adaylar arasından, Dekanın önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Başhemşire görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde belirleyeceği bir hemşire kendisine vekâlet eder.

 (2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer yardımcı personeller, başhemşirenin sorumluluğunda olup; sağlık ve bakım hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Enfeksiyon kontrolü ile ilgili konularda Merkez yönetim organlarının aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 17 – (1) Merkezde bulunan merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, yataklı servis, dental radyoloji birimi, öğretim elemanı hasta tedavi ünitleri, lisans ve lisansüstü öğrenci klinikleri ve laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Başhekime karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, kurul ve ünite kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.