9 Haziran 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30796

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez bünyesinde merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere kurulan birimlerin sorumlularını,

b) Merkez (KUYAM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkeye katma değer sağlayacak yerli ve milli teknoloji geliştirmek ve uluslararası alanda rekabetçi ürün çalışmaları yapmak.

b) Sağlık ve mühendislik alanlarında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yapmak ve disiplinler arası entegrasyonu sağlamak.

c) Multidisipliner bir araştırma ortamı oluşturmak, insan kaynakları ve varlık değerlerini etkin ve verimli kullanmak.

ç) Temel ve klinik tıp bilimleri ile mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında bilimsel araştırma projelerini hazırlamak ve yürütmek.

d) Laboratuvar ve teknolojik donanım kullanım eğitimleri vermek.

e) Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitim programlarına alt yapı sağlamak.

f) Uluslararası düzeyde araştırmacı akademisyen, uzman ve öğrenciler için bilimsel araştırma ve çalışma ortamı sağlamak.

g) Kütahya ve çevresinde sektörel sanayinin kurulması, geliştirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla inovatif araştırma ve geliştirme altyapısı kurmak ve bilimsel danışmanlık hizmeti sağlamak.

ğ) Sağlık hizmetlerinin niteliği, verimliliği ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla ürünler geliştirmek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma merkezleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ı) Genç nesillerde araştırma ve bilim kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkede sağlık bilimleri alanında milli teknolojinin geliştirilmesine yönelik olarak, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan bilim insanlarını bir araya getirerek araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ile diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek.

c) Merkezde yürütülen araştırma projeleri ve laboratuvar faaliyetleri ile ilgili konularda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara uygulamalı eğitim vermek.

ç) Öğrenci, akademisyen, sanayi temsilcileri gibi yenilikçi fikirleri bulunan araştırmacılara deney düzenekleri ve sarf malzemeler desteği sağlamak, alanında uzman kişiler tarafından sunum, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenleyerek bu kişilere destek sağlamak.

d) TÜBİTAK, HORIZON 2020, ERA, TÜBA, Kalkınma Ajansları ve benzeri ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile bilimsel proje destekleri hakkında araştırmacılara danışmanlık hizmeti sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan, proje tanımlama ve yönetim beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından bir yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde birim sorumlularından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Müdür, Merkezin bütünlüğünden sorumlu olup, tüm birimler arasında koordinasyonu da üstlenir. Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

b) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki altı üye, Merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversite öğretim üyelerinden Rektör tarafından seçilir ve bir yıl süre için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile her ay olağan olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(4) Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulamasını sağlar.

b) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gurupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.

d) Merkezin işleyişi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan birimleri kurabilir ve görev tanımlarını belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından birimler kurulabilir.

(2) Birim sorumluları; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör onayı ile bir yıl süre için görevlendirilir. Birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.