9 Haziran 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30796

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2017 tarihli ve 29971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan “Cumhuriyet” ibareleri “Sivas Cumhuriyet” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başhekim Yardımcıları: Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekten Başhekime karşı sorumlu olan üst yöneticileri,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2017

29971