7 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30794

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, günümüz ve gelecek açısından önemli sorunlara neden olan iklim değişikliklerinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini araştırarak, uygulamada karşılaşılacak sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak, konudan tüm faydalanıcıların yararlanabilmesi amacıyla ortak iş birlikleri kurarak gerek üreticiler gerekse bilimsel çevreler bazında eğitimler vererek farkındalık oluşturmaktır. Bu çerçevede Merkezin amaçları;

a) İklim değişikliğinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni disiplinleri ile bağlantılı çalışmalarını yürütmek,

b) İklim değişikliklerinin tarım üzerine etkileri ile ilgili her türlü laboratuvar ve arazi çalışmalarını yürütecek alt yapıyı oluşturmak,

c) İklim değişikliğine daha dirençli, az zarar gören, ekonomik önemi yüksek bitki çeşitleri ve hayvan türlerinin/ırklarının ıslahı üzerinde araştırmalar yapmak,

ç) Tarım sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmak,

d) İklim değişikliklerinin tarım üzerine etkileri konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak katkıda bulunmak,

e) Sektörün tüm bileşenleri arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmak,

f) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile iş birliği yapmak,

g) İklimsel değişikliklerin tarıma olan etkilerini azaltmaya yönelik politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

ğ) İklimsel değişikliklerden etkilenen kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İklim değişikliklerinin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla; laboratuvar, sera ve tarla koşullarında küresel ısınmanın etkisiyle artan sera gazlarının olumsuz etkileri dikkate alınarak kaliteli bitki yetiştiriciliğine yönelik uygun ortam sağlamak, bu çalışmalarda toprak organik maddesini korumak, nem rejimi ve bitki besin durumunu iyileştirmek, ayrıca yapılan çeşitli faaliyetler sonunda oluşan toprak ve su kirliliğinin önlenmesi konusunda tedbirler almak.

b) İklim değişiklikleri etkileri altında bitkisel hastalık, zararlı ve yabancı otların yayılış alanlarını tespit etmek, zarar oranlarını belirlemek ve tüm zararlılarla mücadele tekniklerini geliştirerek faydalanıcılarla paylaşmak.

c) Giderek azalan yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tarımsal alanlarda en uygun sulama sistemleri seçilerek mevcut havza yönetimini geliştirmek ve iklim değişikliklerinden etkilenen hayvan barınakları ve seralarda yeni teknolojiler kullanılarak optimizasyon çalışmaları yürütmek.

ç) Tarım sektörünün iklim değişikliklerine uyumu ve olumsuz etkilerinin azaltılması hususunda politikalar geliştirmek, bu durumdan en fazla etkilenen kesim olan çiftçilerin farkındalık kazanması için gerekli yayım faaliyetlerini yürütmek ve iklim değişikliklerinin etkilerine yönelik ekonomik analizleri gerçekleştirmek.

d) Değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için tarla bitkileri yetiştiriciliğinde hassas tarım tekniklerinin de dahil edileceği üretim yöntemlerini geliştirmek, mevcut çeşitlerin durumunun tespit edilerek dayanıklılığı, verimi ve kaliteyi artırmak amaçlı ıslah çalışmalarını yürütmek.

e) Öngörülen iklimsel değişikliklerin gıda güvenliğine potansiyel etkilerini gözden geçirmek, gıda güvenliğini sağlamak için uyumlu stratejiler geliştirmek ve gıda zincirindeki değişmeler göz önüne alınarak güvenilir gıda konusunda sektörel iş birlikleri oluşturmak.

f) İklim değişikliğinin kentsel peyzaj üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltmak, kompakt şehirleşme ve karma kullanımlı alanlar tasarlamak; sera gazı emisyonları azaltım hedefine ulaşılmasını sağlayacak çeşitli stratejiler geliştirmek; yerel yönetim ve planlama bölümleri ile birlikte arazi kullanımına yönelik çalışmalar yürütmek; kent parkları, milli parklar ve kırsal alanda ağaçlanma ile daha sürdürülebilir ve sağlıklı çevre oluşturulmasına, yeşil çatı ve yeşil duvar uygulamaları ile binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

g) İklimsel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılması stratejileri ile hayvancılık işletmelerinin ekonomik güçlerinin zayıflaması da söz konusu olabileceğinden bunlara yönelik destekleyici teknolojilerin sektöre uyumlarını sağlamak, çeşitli verimlerine olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik yetiştirme, besleme, ıslah, hastalıklara direnç, adaptasyon ve refah konularında güncel bilgi, teknik ve teknolojilerle müdahale etmek, bu alanda faaliyet gösteren işletmelere yönelik ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütmek; ayrıca hayvansal üretim yapan işletmelerde gübre yönetimini iyileştirmek ve gübreden enerji üretim potansiyelleri ile çevreye en az zarar verecek uygulamaları hayata geçirmek, işletmelerde ve çiftlik hayvanlarında su yönetimi konusunda faaliyet alanlarını iyileştirmek.

ğ) İklim değişikliklerine bağlı bahçe bitkilerinde uyanma ve çiçeklenme dönemlerinden başlayarak verim ve kaliteyi etkileyen tüm değişimlere uyum stratejilerini geliştirmek, hasat sonrası ürünün fizyolojik durumunu ve depolanma süresini iyileştirmek.

h) Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak ve mevcut üretimi koruyabilmek için koruyucu toprak işleme tekniklerini geliştirmek, üretimde hassas tarım uygulamalarının kullanılmasını sağlamak, günün ihtiyaçlarına uygun makine ve teçhizat geliştirmek, CO2 emisyonu azaltıcı etkileri nedeniyle biyoyakıt kullanımını geliştirmek.

ı) Tarım ve iklim değişikliği alanında, teorik ve uygulamalı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak; araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak, ortak proje faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür projelere destek sağlamak.

i) Tarım ve iklim değişikliği konularında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

j) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

k) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,

Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, ziraat temel alanında ve iklim değişiklikleri konusunda çalışmalar yapmış olan, Ziraat Fakültesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, 3 yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla ikisini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcılardan birisi vekâlet eder. Müdür Yardımcılarının görevi Müdür ile birlikte sona erer. Müdür, kesintisiz 6 aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her takvim yılı sonunda Merkezin faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

g) Merkez bünyesinde görev yapan personel ya da Yönetim Kurulu üyesi/üyelerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda kişilerin değiştirilmeleri konusunda Rektöre teklif sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en fazla 11 kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidirler. Müdür Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütür. Yönetim Kurulunun sekiz üyesi Müdürün önereceği tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği, bitki hastalık, yabancı ot ve zararlıları, tarım makinaları ve teknolojileri, toprak ve bitki besleme, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal sulama, hayvansal üretim, gıda bilimi ve teknolojileri alanında çalışan on altı öğretim üyesi arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir şekilde sona erince, Yönetim Kurulunun da görevi sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı Rektör tarafından görevinden alınabilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak.

b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek.

c) Merkeze verilen projelerin bilimsel yönden incelenmesini sağlayarak, yeterli bulunan projelerin başvuru sırasına göre Merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak.

ç) Merkez bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların patent ve tescil haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman, makine, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilen  personel tarafından karşılanır. Ayrıca Merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projeler doğrultusunda yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat kapsamında çalıştırılabilir.

Merkezin gelirleri

MADDE 14 – (1) Merkezin gelirleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 55 inci maddesinde belirtilmiş olan gelir kaynaklarından, Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden ve bağışlardan sağlanır.

Harcama yetkisi ve ita amirliği

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür bu yetkisini uygun gördüğü takdirde müdür yardımcılarından birine devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez; gerekli laboratuvar, arazi, sera alt yapısını ve sarf harcamalarını Rektörlük tarafından sağlanacak destek ile temin eder. Ayrıca Merkez ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara araştırma projeleri sunarak Merkezin işleyişine katkı sağlamaya çalışır. Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.