31 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30790

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2017 tarihli ve 29998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (c), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Bölüm Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”

“m) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerince hazırlanan tez çalışmasını,

n) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

o) Üniversite (SAÜ): Sakarya Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.”

“(5) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı içerikle ders açılamaz.”

“(6) Kaldırılan zorunlu dersin yerine EABD/EASD tarafından yeni bir zorunlu ders önerilir ve EK onayından sonra kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD/EASD başkanlığı bölüm kurulunun kararı ile teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri ve Senatonun belirlediği esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az on altı ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlgili yarıyılların sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenci, EYK kararı ile doktora derecesi almaya hak kazanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders, seminer, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az on altı ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2)  Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenciye EYK kararı ile sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2017

29998