16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30776

YÖNETMELİK

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI

ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MESLEKÎ YETERLİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığına” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Uzmanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanları” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ve 257 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Başkan: Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanını,

b) Genel Kurul: Meslekî Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

c) Giriş Sınavı: Meslekî Yeterlilik Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

ç) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

d) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,

e) Kararname: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ğ) Tez: Meslekî Yeterlilik Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları tezi,

h) Uzman: Meslekî Yeterlilik Uzmanını,

ı) Uzman Yardımcısı: Meslekî Yeterlilik Uzman Yardımcısını,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Yeterlik Sınavı: Meslekî Yeterlilik Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavını,

k) Yönetim Kurulu: Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve diğer kanunlarla” ibaresi “Kanun, Kararname ve diğer kanunlarla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2007

26727

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

12/3/2016

29651