14 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30774

YÖNETMELİK

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dış paydaş: Kamu kurumu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum veya kuruluşu,

b) İç paydaş: Tarsus Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini veya ofislerini,

c) Merkez: Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan ve yaşam boyu gereksinim duyulan eğitim ve öğretim alanları ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve/veya yayınlar yapmak; her türlü katılım/sertifika belgeli programı, kursu, akreditasyonlu programları ve diğer hizmetleri planlamak, düzenlemek veya bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ortam sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her alan ve konuda; ücretli/ücretsiz, ulusal ve uluslararası düzeyde katılım/sertifika belgeli eğitim programları, kurslar planlamak ve uygulamak, seminer, kongre, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlendirme yapmak.

b) Üniversitenin birimlerinde, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Planlanan etkinlikleri, gerekli durumlarda, diğer ilgili merkezler, ofisler ve/veya ilgili iç ve/veya dış paydaşlarla işbirliği yaparak gerçekleştirmek ve bu alanda, Üniversite olanaklarının tanıtımını da kapsayacak biçimde her türlü etkinlikte bulunmak.

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik ortamda eğitim-öğretim programı düzenlemek.

d) Üniversitenin ilgili birimi ve/veya Üniversite dışındaki herhangi bir paydaş tarafından verilecek kurs ve benzeri her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaların düzenlenmesini, ilgili birimle ve/veya paydaşla işbirliği içinde yapmak.

e) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri yanı sıra rehberlik, psikolojik ve pedagojik danışmanlık hizmetleri sunmak.

f) Merkezin iç ve dış paydaş birimleriyle işbirliği yaparak, Merkezin amacı ve kapsamına giren tüm bilimsel ve eğitsel alanlarda projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulattırmak; projelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, toplumsal ve kültürel yayın yapmak.

ğ) Rektörlük veya Merkezin yönetim organlarının belirleyeceği diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

h) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip öğretim elamanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda, Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve aldığı kararları uygulamak.

b) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri, ofisler ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez faaliyetlerini, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politikalara uygun olarak yürütmek.

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

f) Her yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara uygun şekilde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak, çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek.

c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili, kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak ulusal/uluslararası düzeyde işbirliklerinin esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

d) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirlemek.

e) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personel ile yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.