14 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30774

YÖNETMELİK

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ İLERİ VE AKILLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesi bünyesinde kurulan İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İmalat teknolojileri ile ilgili yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme altyapısı oluşturmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.

b) Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda imalat teknolojileri alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

c) Merkezin araştırma altyapısı ve imkânlarının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını sağlamak.

ç) Özel sektör firmaları, kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülmesini koordine etmek, başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde ortak olarak yer almak.

d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda teknoloji geliştirmek, ulusal/uluslararası teknoloji transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, işbirlikleri yapmak ve araştırmacı değişimleri gerçekleştirmek.

f) Üniversitenin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ileri ve akıllı imalat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli işgücünün geliştirilmesine katkı sağlamak.

g) Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için özel sektör çalışanlarına yönelik kurs, seminer ve katılım belgeli/sertifikalı eğitimler vermek.

ğ) Ülkenin, ileri ve akıllı imalat teknolojilerinde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel yayınlar çıkarmak ve araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu bilgilendirici tanıtım etkinliklerinde bulunmak veya bu tür etkinliklere katkı sağlamak.

ı) İhtiyaç duyulması halinde kurulacak çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturularak Merkezin faaliyetlerinin başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak.

i) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda, Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve aldığı kararları uygulamak.

b) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler planlamak ve yürütmek.

c) Merkezin araştırma birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile birlikte, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görev yapacak araştırmacı ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, faaliyetleri yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

e) Merkez faaliyetlerini, Yönetim Kurulunun belirlediği strateji ve politikalara uygun olarak yürütmek.

f) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yılda en az bir defa veya Rektörün gerek gördüğü zamanlarda Rektörlüğe rapor vermek.

g) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

ğ) Merkezin ulusal/uluslararası proje süreçlerini yürütmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak.

h) Merkezin olanakları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.

ı) Kurulması halinde, araştırma birimlerine, ilgili araştırma biriminin çalışma alanında çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri arasından, birim sorumlusu görevlendirilmesini sağlamak.

i) Her yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

(2) Müdür, Merkez ve bağlı araştırma birimlerinin araştırma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında, Merkezde gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ile kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınarak raporlanmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim üyesini Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim üyeleri arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az üç kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara uygun şekilde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak, çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemek.

c) Merkezin çalışma alanı ile ilgili, kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak ulusal/uluslararası düzeyde işbirliklerinin esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek ve insan kaynağı planlamasını yapmak.

d) Gerekli görülmesi halinde Merkezin faaliyetlerini iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere araştırma birimi kurulmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş ve ekipmanlar, Merkezin ilgili biriminde kullanılmak üzere demirbaş listesine kaydedilir.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 14 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.