14 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30774

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MESLEKİ HAZIRLIK

SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.