13 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30773

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, staj ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü içeren krediyi,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) Dekan: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

e) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

f) Eğitim-Öğretim Komisyonu: Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,

g) Fakülte: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

j) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

m) Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP): 5. Eğitim-öğretim yılının 10. yarıyılında uygulanan programını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödenmesi gerekir.

(2) Belirtilen süreler içinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt yaptıramaz. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencinin, sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz, öğrenci belgesi ve askerlik ile ilgili öğrenci durum belgesi verilmez.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversite ilk kayıt için; öğrenci olma hakkını kazanan adaydan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği, adli sicil belgesi ve askerlik durumuna ilişkin beyanı istenir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya e-kayıt yolu ile başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını yasal temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. Belirlenen süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 7 – (1) Her öğrenciye Dekanlık tarafından bir danışman öğretim elemanı görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ekletme sildirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, eğitim-öğretim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır (VEHİP hariç). Ara sınavlar bu sürenin dışındadır.

 (3) YÖK’ün onayı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar verilebilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl (on yarıyıl)’dır. Onuncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, ilgili bölüm kurulunun önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişikliklerin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim planı en az 300 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri kapsar.

(3) Eğitim-öğretim planı haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60 AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar (VEHİP hariç).

(4) Eğitim-öğretim planı, zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, bitirme ödevi, staj, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir. Uygulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planlarında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planlarında açıkça belirtilir.

(6) Yarıyıllara ait haftalık ders programı Dekanlık tarafından ilan edilir.

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek, Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer.

Dersler

MADDE 13 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS kredisi, yirmi beş ilâ otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir. AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Fakültede verilen dersler şunlardır:

a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için kayıt olup, başarılı olması gereken ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planında belirtilen sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması gereken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine Senatoca karar verilir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı dil dersleri ile Senato tarafından belirlenen dersleri ifade eder.

Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programı (VEHİP)

MADDE 14 – (1) VEHİP eğitimi, 10. yarıyılda en az 16 hafta uygulanan, Veteriner Hekimlik mesleği ile ilgili almış oldukları teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimdir. VEHİP ile ilgili hususlar Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Staj

MADDE 15 – (1) Sekizinci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakültenin eğitim-öğretim planında ders ve sınav dönemlerinin dışında, Üniversite içinde, başka bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında yapılan zorunlu eğitim şeklidir. Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az yirmi iş günü olacak şekilde staj yaptırılır.

(2) Staj başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler stajı tekrarlamak ve başarılı olmak zorundadırlar. Staj, aynı zamanda eğitim-öğretim programında AKTS olarak kredilendirilir. Yaz stajının değerlendirme notu dokuzuncu yarıyılda staj dersi adı altında yer alır.

 (3) Stajla ilgili hususlar Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Ders kayıt

MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken derslerini akademik danışmanı ile birlikte belirlerler.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıtlı oldukları yarıyıla/yıla ait zorunlu dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen dersler öğrencilerin ders kaydından silinir.

(3) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.

(5) Ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenim süresini aşmamış kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.

(6) Öğrencinin talebi olmadığı halde danışmanı tarafından yapılan hatalı ders silme veya ekleme durumunda, danışmanın hatalı olduğunu belirten dilekçesine istinaden eğitim- öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar Fakülte Yönetim Kurulunca ders ekleme veya silme işlemi yapılmasına karar verilebilir.

(7) Öğrenci, eğitim-öğretim planında her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencinin, ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dâhilinde üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla fazla sayıda seçmeli dersleri almasına, bu seçmeli dersleri diğer yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırmasına veya birden fazla seçmeli dersi birleştirerek tek bir seçmeli derse saydırmasına Fakülte Kurulunca karar verilir. Seçmeli derslerin saydırılması için eşit veya fazla AKTS kredili olması gerekir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri

MADDE 17 – (1) Öğrencinin öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, sonra alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavına girebilecek ve mezun olabilecek durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman onayı ile Dekanlığa dilekçe ile başvurarak, devam şartını sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ikinci sınıfın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıllardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dâhil 45 AKTS kredilik ders alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı ile Dekanlığa dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması gereken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı, Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum Dekanlık tarafından öğrencilere ekle-sil günleri başlangıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci, ekle-sil günleri içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde, öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine onay veremezler. Dekanlık eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli dersi/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz.

(8) Dikey geçiş, yatay geçiş, özel öğrenci, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet durumu olan öğrenciler hariç, akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde ders alma işlemi yapılamaz.

(9) Muafiyet, intibak veya müfredat değişikliği durumları hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders silme işlemi yapılamaz.

(10) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Bu derslerin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve laboratuvar/uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadırlar. Teorik-laboratuvar/uygulamalı derslerde ise teorik bölümünün %70’ine, laboratuvar/uygulama bölümünün % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu kapsamdaki derslerin uygulamasından devam alamayan öğrenciler teorik bölümünden de devamsız olarak değerlendirilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlara giren öğrencinin notu iptal edilir.

 (2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine getirilmiş ise, Fakülte Yönetim Kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından, yarıyıl sonu sınavları öncesinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu sürelerde devam şartı aranmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dâhil edilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptine işletir. Bu şekilde alınan zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, adı ve koduyla transkriptine işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre uygulanır ve değerlendirilir.

(2) Sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınav dışındaki diğer sınavlar ve oranlarında değişiklik yapılacaksa dersi veren öğretim elemanları tarafından ilgili yarıyılın ilk dört haftası içinde Dekanlığa bildirilerek Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur.

(3) VEHİP’de yer alan derslerin sınav türü, uygulaması ve değerlendirmesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

(4) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve muafiyet sınavından oluşur.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenciler hariç, eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu bir dersten başarısız olanlar, o dersten başarılı oluncaya kadar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyeti

MADDE 22 – (1) Ders muafiyeti işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Yatay geçişler

MADDE 23 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları, Fakülte Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş yapma talebinde bulunan öğrencinin ders intibakları yapılırken, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki transkripti dikkate alınır.

(4) Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu intibak kararlarını yatay geçiş son başvuru tarihinden itibaren beş öğretim günü içerisinde alır ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Fakülte Yönetim Kurulunda intibakları kabul edilen öğrenciler ders intibaklarına, intibakların kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç öğretim günü içinde Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Dikey geçişler

MADDE 24 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Fakülteye kayıt ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Dikey geçiş ile gelen ve intibak için başvuran öğrencilerin intibakları, Fakülte Dikey-Yatay Geçiş Komisyonu tarafından yapılır ve Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunda intibakları kabul edilen dikey geçişli öğrenciler ders intibaklarına, intibakların kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç öğretim günü içinde Dekanlığa yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler ve Diplomalar

Mazeretler

MADDE 25 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Yönetim Kurulunca karar verilir. Kayıt dondurma mazeretinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber ilgili yarıyılın başlamasından itibaren otuzuncu gün sonrasına kadar Dekanlığa öğrenci tarafından bildirilmesi gerekir. Beklenmedik durumlar, ani bir hastalık, sağlık sorununun sürekli olması durumunda sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporları kayıt dondurma başvuru süresinin dışında tutulur. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin; sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınlarının vefat etmiş olması.

e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi belgelerle ispatlaması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 26 – (1) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler mazeret haklarından faydalanabilir.

(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık raporu ile izin kullananların aynı usulle öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

(3) Öğrenci, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla normal öğrenim süresinin yarısı kadar izin kullanabilir ve kayıt dondurabilir. İzin, normal öğrenim süresi içinde kullanılabilir ve izin süresi azami öğrenim süresine dâhil değildir.

Diplomalar

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan en az 300 AKTS kredilik dersleri almış ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (ilk dört yarıyılında) öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Hekim diploması ve istekleri halinde diploma eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomaların şekli Rektörlük tarafından, üzerinde yer alacak bilgiler ise Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(6) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede yayımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.

Yüksek onur ve onur belgeleri

MADDE 28 – (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Aksaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 10/8/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler 30 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.