12 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30772

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1983 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÜSEM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite adına örgün veya elektronik olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında; eğitim programları, kurs, seminer, danışmanlık hizmeti, ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek tüm bu amaçlar doğrultusunda Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve Üniversite adına sertifikalandırma yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenlemek.

ç) ISO standartları çerçevesinde kalite eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslara uyumlu olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun personel belgelendirme sertifikasyonu için sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere sınav merkezi hizmeti vererek sabit ve gezici sınav organizasyonlarını yapmak.

e) Belgelendirme için gerekli olan eğitimleri düzenlemek ve bu eğitimler için sertifika veya katılım belgesi vermek.

f) Meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemek için kurum, kuruluş ve kişilerle ortak ulusal veya uluslararası projeler hazırlamak, başvurusunu yapmak ve süreçleri yönetmek.

g) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alanlarda Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.

Eğitim-öğretim kurs programları

MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda yönetmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla 7 kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; olağan olarak her ay, ayrıca gerekli görülen durumlarda Müdürün daveti üzerine, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ve katılımcı alım koşullarını belirlemek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek ve Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek ve uygulamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı; yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün önereceği birer öğretim elemanının Rektörün onayıyla belirlenmesiyle oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine senede en az iki defa toplanır.

(4) Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/5/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.