12 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30772

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2018 tarihli ve 30417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) ÇAP’a başvurabilmek için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) ÇAP’a kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde herhangi bir disiplin cezası almaları durumunda, disiplin cezası aldıkları yarıyıl sonu itibarıyla ikinci anadal programından ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ÇAP öğrencisinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce almış olduğu disiplin cezasından dolayı ikinci anadal programından kaydı silinmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/5/2018

30417