9 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30769

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAU-PUAM) görevlerine, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAU-PUAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Nöropsikolojik değerlendirme: Nöropsikolojik testler kullanarak bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerindeki kayıpları ortaya koymaya yarayan değerlendirmeyi,

e) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Psikolojik destek ve nöropsikolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyan Üniversite öğrencileri, Üniversite çalışanları ve yakınları ile ekonomik olarak dezavantajlı olan bireylere psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme hizmetini sunmak.

 b) Psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme hizmetleri verecek olan Üniversitenin Psikoloji Bölümü bünyesindeki klinik psikoloji ve bilişsel nöropsikoloji yüksek lisans öğrencilerinin eğitimlerinin bir parçası olan uygulama ve süpervizyon ihtiyacını karşılamak.

c) Üniversitenin Psikoloji Bölümü bünyesindeki araştırma birimi ve laboratuvarlarında eşgüdüm içinde temel bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak; klinik psikoloji ve nöropsikoloji alanına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj olanağı sunmak ve bu alanlarda topluma yönelik eğitim ve seminerler vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik desteğe ve nöropsikolojik değerlendirmeye ihtiyaç duyan Üniversite öğrencileri, Üniversite çalışanları ve yakınları ile ekonomik olarak dezavantajlı olan bireylere psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme hizmetini sunmak.

b) Psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme hizmeti verecek olan yüksek lisans öğrencilerine süpervizyon eğitimleri vermek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

d) Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlamak ve yayımlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

f) Üniversitedeki öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

g) Merkezin faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde yayımlar yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan alanında uzman Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, alanında uzman Üniversite çalışanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen programları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün önereceği altı aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün önereceği iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yapar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede öngörülen amaçlar çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda 6 ncı  maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulunca görevlendirilen sekiz üye ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre, Yönetim Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez ilgili mevzuatlarda öngörülen koşullara uyarak sertifika programları açabilir.

(2) Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato veya Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.