6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ VE

VERİ BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İhtisas Grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faaliyet gösterecek personeli,

b) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan zekasının, laboratuvar ortamında yazılım ve donanım birliktelikleri ile imalat/hizmet sektörlerinde farklı yaklaşımlar oluşturacak modelleri veya teknolojileri tasarlamak.

b) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konuları ile ilgili üniversitelerin merkez, enstitü, bölüm ve ana bilim dalları ile iş birliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konuları ile ilgili akademik anlamda bilimsel birliktelikler oluşturmak ve devam eden çalışmalara katılmak.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yapay zeka teknolojileri ve veri bilimi konuları ile ilgili olarak ders ve seminer çalışmalarını koordine etmek.

ç) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini koordine etmek.

d) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayınlar yapmak, bilimsel kongrelere/sempozyumlara katılmak veya düzenlemek ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

e) Yapay zeka sistemleri ve veri bilimi ile ilgili farklı bilimsel disiplinlerde yapılmış çalışmaların, geliştirilen yaklaşımların ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin takip edilebilmesi için belgelendirme çalışmalarını organize etmek.

f) Başta Sivas olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren mal ve hizmet üreten işletmelerde yapay zeka ve veri bilimi teknikleri ile çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak, Üniversite ve bu işletmeler arasında iş birliklerini tesis edecek organizasyonları düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zeka sistemleriyle ve veri bilimi konuları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay zeka ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri düzenlemek, yapay zekanın temel bilim kuramlarını oluşturan makine öğrenmesi, derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda temel araştırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar yürütmek.

b) İnsan ve makinelerdeki zekanın temelinde yatan hesaplamalı ilkeleri anlamak, problemleri çözmek üzere bilgisayar tabanlı sistemlerin inşasında metotlar geliştirerek farklı akademik disiplinler arası araştırmalar yapmak, ihtisas grupları oluşturmak.

c) Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemleri, yazılımları ve hesaplama altyapılarını tasarlamak, kurmak ve işletmek, bu amaçla yapay zeka ve veri bilimi alanında uzmanlıklar geliştirmek.

ç) Yapay zeka ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknolojileri geliştirme veya takip etme amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş birlikleri oluşturmak, özellikle uluslararası iş birliklerinden elde edilen kazanımlar ile uluslararası seviyede rekabeti ve dışa bağımlılığı azaltacak yöntem ve uygulamalar geliştirmek.

d) Yapay zeka ve veri bilimi alanında yokluğu hissedilen nitelikli beyin gücünü oluşturacak insanların yetiştirilmesi için gerekli eğitimlere ait ders müfredatları geliştirmek.

e) Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yaygın katılımları sağlamak.

f) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zeka ve veri bilimi konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

g) Lisans ve lisansüstü düzeyde yapay zeka sistemleri ve veri bilimi teknikleri ile yapılacak çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek, akademik yayınlar üretmek, öğrencileri konu ile ilgili projelere dahil etmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Teknoloji Fakültesi (Yazılım Mühendisliği Bölümü) ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü) öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Merkez Müdürü yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi bitince müdür yardımcılarının da görevi biter.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemlerini hazırlamak.

e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) İhtisas gruplarını belirleyerek Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkez Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ile ayda en az bir kere üye tamsayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Başkan Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözülmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.

d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) Akademik, teknik ve idari kadrolarda görev yapacak olanları onaylamak.

f) Merkezin ihtisas grupları sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.

g) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmaktır.

Merkez ihtisas grupları ve yapıları

MADDE 13 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevleri, Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezde görevlendirilecek teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve iş birliği

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapar.

(2) Merkez, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapar.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yürütür.

(4) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya kurulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların mülkiyet yönetim esasları ise Merkez Yönetim Kurulu kararları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak mutabakatlara göre belirlenir.

(5) Merkezin faaliyetlerinde Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniversitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir.

(6) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapılır.

(7) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düzeyinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.