6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2013 tarihli ve 28646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Üniversite:” ibaresi “Üniversite (KHAS):” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Yaz öğretiminde 5 inci maddede yer alan amaçlara uygun olarak birim yönetim kurullarınca ders açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirlenir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve akademik takvimde yer alır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Ders kayıt işlemi; öğrencinin sistem üzerinde açılmış olan derslerden seçeceği ders(ler)e kayıt olması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır.”

“(3) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt döneminde, tabi oldukları eğitim ve öğretim, bu Yönetmelik hükümleri ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yaz öğretiminde alacakları derslere kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Derse kayıt ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci 15 KHAS kredi veya 20 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla üç ders alabilir.

b) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir.

c) Yaz öğretiminde, başarısız durumdaki öğrenciler için 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen sınırlama uygulanmaz.

ç) Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen ders ekleme döneminde açılan derslere bu maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kayıt olabilir veya ders ekleme yapabilir.

d) Öğrenciler, kayıt oldukları ve onay işlemleri tamamlanan dersleri bırakamazlar. Ders değişikliği talepleri Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir.

e) Öğrenciler, yaz öğretim döneminde kayıt olunan derslerden çekilemezler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde derslere devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yaz öğretiminde sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan mazeret sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavından oluşur.”

“(3) Yaz öğretimi sonunda, mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış ancak ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalmış olan ve yalnızca bir dersten başarısız bulunan azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, bu dersten girecekleri tek ders sınavı veya not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarılabilecek durumda olmaları koşuluyla, tek ders sınav hakkı ve başarısız dersi bulunmayanlar için not yükseltme sınav hakkı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir.” ibaresi “Akademik Takvimde belirtilen tarihlerden itibaren diplomaları verilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Üniversiteye Giriş Üstün Başarı veya Başarı Bursu” ibareleri “Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16/A – (1) Herhangi bir nedenle yaz öğretiminde açılmayan derslerin ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile başka bir üniversitede açılan yaz öğretimi programından alınıp alınamayacağı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Dersin alınabilmesi için öğretim dilinin Üniversitemizdeki dersin öğretim dili ile aynı olması gerekir.

b) Ders alınabilmesi için içeriğinin en az %80 oranında aynı olması gerekir.

c) Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz.

ç) Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi olmadan bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler alınamaz.

d) Bir öğrencinin öğrenimi boyunca Kadir Has Üniversitesi karşılığı kredisi en fazla 15 KHAS kredi veya 20 AKTS olan maksimum 3 dersi başka üniversitelerden alabilir ancak öğrencinin bulunduğu yarıyıldan daha üst yarıyıllara ait bir dersi/dersleri başka üniversiteden alamaz.

e) Seçimlik derslerle ilgili olarak Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca başarılı olunamayan veya açılmayan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınmasının mümkün olması nedeniyle Üniversitede açılmış herhangi bir muadil seçimlik dersin bulunması durumunda bu ders alınmadan Üniversite dışından ders alınması talep edilemez.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2013

28646

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2014

29149 (Mükerrer)

2-

24/11/2015

29542

3-

20/4/2017

30044

4-

14/4/2018

30391