6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİTLESEL FONLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kitlesel fonlama alanında akademik ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, çeşitli organizasyonlarla proje finansmanında fon bulmaya ilişkin farkındalığı yükseltmek, ülkemizde yenilikçi ürün ya da hizmet geliştirmeye yönelik proje, etkinlik ve organizasyonlara fon bulma konusunda her türlü katkıyı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Kitlesel fonlama ve alternatif finansman kaynakları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Öğrenci ve akademisyen girişimciliği alanında uygulamalı çalışmalar yapmak.

c) Üniversitede proje geliştirme alanında faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü programları ve diğer faaliyetleri desteklemek.

ç) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip bunların hayata geçirilmesine katkıda bulunmak; gerekli hâllerde resmî ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

d) Üretilen bilgi ve elde edilen bulguları çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlar aracığıyla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların kullanımına sunmak.

e) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika programları düzenlemek; yazılı ve görsel nitelikli yayınlar yapmak.

f) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, arşiv ve kütüphane oluşturmak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara proje finansmanı ve alternatif finansman kaynakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin finans alanında araştırmaları olan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâlet, altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Merkez ile Üniversite bünyesindeki eğitim programları ve faaliyetleri arasında işbirliği gerçekleştirmek.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversite öğretim üyelerinden ilgili alanda bilimsel çalışmaları olanlar arasından, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek.

b) Merkezin etkinlik ve çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan proje grupları ve komisyonları oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri inceleyip oluşturulan görüşü Rektörlüğe sunmak.

d) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri veya Merkeze katkısı olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek dokuz üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel istihdamı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitede görevli personel arasından sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İstanbul Üniversitesi Senatosu ve İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.