3 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30763

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibareleri “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın çalışmaları konusunda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kadın çalışmalarına toplumsal duyarlılık kazandırmak için stratejiler geliştirip uygulamaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak.

b) İnsan hakları ilkelerine uygun şekilde kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak.

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak.

ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksinimleri doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak.

d) Merkezin amaçları arasında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak.

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, bu amaçla düzenlenen çalışmalara katkı sağlamak.

f) İlgili mevzuat doğrultusunda yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak.

g) Kadınların eğitimi konusunda diğer akademik kurumlar, ilgili bakanlıklar, resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları düzeltmeye çalışmak.

h) Sosyal destek sağlamak.

ı) Kadınların ve kız çocuklarının, yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik etkin araştırmalar yapmak ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

i) Kadın ve ailenin dünyada ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik alanlardaki kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

j) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı sorun ve engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve kadınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

k) Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2015

29526