21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – YÜSEM Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite akademik ve idari personeli arasından görevlendirilen en fazla dokuz üye ile Müdürden oluşur. Görevlendirilen üyelerden biri ilgili Rektör Yardımcısı olup, kurul başkanlığını bu üye yürütür. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Kurul, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapar, eğitim programları sonunda ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından iki yıl için görevlendirilir.

YÜSEM Müdürünün önerisi doğrultusunda Rektör en çok iki akademik veya idari personeli müdür yardımcılığına görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder, gerekli durumlarda oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile kurulca hazırlanan çalışma programını planlar, uygular ve denetler. Her dönem sonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.