21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Konya Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı içerisindeki güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz öğretimini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Birim: Konya Teknik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ve fakülteleri,

d) Bitirme ödevi/bitirme tasarım projesi: Öğrencinin mezun olmadan önce mesleki düzeye ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı programdan alması zorunlu olan ödevi/projeyi,

e) Bölüm kurulu: Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerini, birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarını,

f) Çift ana dal: Başarı şartını ve diğer şartları sağlayan öğrencinin Konya Teknik Üniversitesi içindeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

g) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanının önerisi üzerine, ilgili müdür/dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ğ) Ders kredisi: Haftalık teorik bir ders saati veya iki saat uygulama/laboratuvar çalışmasının yükünü,

h) Dikey geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun meslek yüksekokulundan mezun olmuş öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, lisans diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

ı) Fakülte: Konya Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) İlgili kurul: İlgili birimin kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: İlgili birimin yönetim kurulunu,

k) Katkı payı: Birinci öğretim öğrencilerinin, yetkili makamlarca belirlenen ve her yarıyıl ödemesi gereken ücreti,

l) Meslek yüksekokulu: Konya Teknik Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

m) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin, yetkili makamlarca belirlenen ve her yarıyıl ödemesi gereken ücreti,

n) Ön şartlı ders: Derse kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başarılması şartı aranılan dersi,

o) Rektörlük: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: Konya Teknik Üniversitesi Senatosunu,

p) Uygulamalı ders: İlgili bölüm kurulu kararı ile eğitim-öğretim planında belirtilen proje, seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması, staj, stüdyo ve benzeri dersleri,

r) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

s) Yan dal: Bir programa kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması şartıyla, Üniversite içinde başka bir program kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini sağlayan programı,

ş) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim dönemindeki güz veya bahar yarıyılını,

t) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun önlisans/lisans programına kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

u) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri,

ü) Yaz öğretimi: Bir akademik yılın devamı olan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz. Senatonun gerekli gördüğü durumlarda yaz öğretimi açılabilir.

(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme sistemi uygulanır.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi Mayıs ayı sonuna kadar Senatoca belirlenir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payları/öğrenim ücretleri dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen bir öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olan fakat Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciye o yarıyılda ödemiş olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(4) Mezuniyeti için tek dersi ve/veya stajı kalan öğrenci bir sonraki akademik yılın başına kadar bu çalışmalarını tamamlamalıdır. Aksi takdirde öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payını/öğrenim ücretini ödemesi gerekir.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Birimlere kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okullardan mezun olmuş olmak ve önlisans/lisans öğrenimiyle ilgili, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmiş olmak, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatın aradığı şartları taşımak.

b) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

c) Önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün önlisans programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak.

ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün lisans programında veya kontenjan sınırlaması olan açık öğretim veya uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamak.

d) Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday bizzat başvurarak veya e-devlet kapısından kayıt yapabilir. Adayın kesin kayıt için istenen belgelerin asıllarını veya asıllarını ibraz etmek şartı ile onaylı örneğini teslim etmesi gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın ilgili resmi kurumdan veya e-devletten aldığı belgeyi de teslim etmesi gerekir. Mazereti sebebiyle bizzat başvuramayan aday, noter vekâletnamesine haiz vekili veya kanunî temsilcisi aracılığı ile kayıt yaptırabilir. Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan, yalan beyanda bulunan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(3) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapan öğrenci, Üniversitenin internet sitesinde duyurulan tarihlerde duyuruda belirtilen belgeleri getirmesi ve diğer şartları sağlaması halinde ders kaydı yapabilir. Aksi takdirde ders kaydı yapılamaz.

(4) Yurt dışından öğrenci kabulünde Senato kararları uygulanır.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme işlemi, derse kayıt ve katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesini içerir. Öğrenci her yarıyıl Senato tarafından belirlenen süre içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek ve ders kaydını yapmak zorundadır. Kayıt yenileme ve derse kayıt öğrencinin sorumluluğundadır. Geçerli mazereti sebebi ile süresi içinde kaydını yenileyemeyen öğrencinin kaydının yenilenmesine, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması kaydıyla, ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme, derse kayıt ve mazeretli kayıt yenileme ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci pasif öğrenci olarak tanımlanır. Bu öğrenci o yarıyıl içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, mevzuatta belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(4) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü değildir ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresine dahil edilmez.

Kimlik kartı

MADDE 8 – (1) Kesin kaydını yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğunu belirten fotoğraflı bir kimlik kartı Rektörlük tarafından verilir.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili birime sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 9 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile bir program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim planları, uygulama ve stajlar

MADDE 10 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim planı, teorik ve/veya uygulamalı derslerin yer aldığı listedir. Ön şartlı dersler ve eğitim-öğretim planındaki değişikliklerden kaynaklanan ders intibakları, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdaki toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, her yarıyıl 30 olmak üzere, önlisans programları için 120 ve lisans programları için 240’tır.

(4) Birimlerin/programların staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi ile Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 11 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci yarıyıl başında öncelikle en alt sınıftan başlamak üzere alt sınıflardan hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. AKTS kredi sınırlamasını aşmamak kaydıyla bulunduğu yarıyıldan da ders alabilir. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verebilirler.

b) Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ancak devam zorunluluğu olan derslerin, devam şartını sağlayamayacak kadar çakışmaması gerekir.

c) Öğrenci not yükseltmek için bazı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda en son alınan not geçerlidir. Bu dersler AKTS kredi sınırlamasına dahil edilir.

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3,00 olan öğrenci bir üst yıldan da ders alabilir. Bu öğrencinin aldığı derslerin bir akademik yıl içerisinde AKTS kredileri toplamı 90’ı geçemez. Yaz öğretiminde alınan derslerden ilk defa alınanlar bu AKTS kredi sınırlamasına dahil edilir. Fakat yaz öğretiminde alınan derslerden başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınan dersler bu AKTS kredi sınırlamasına dahil edilmez. Bu öğrencinin intibak işlemi ilgili birimin intibak yönergesine göre gerçekleştirilir. Bu konu ile ilgili diğer esaslar Senatoca belirlenir.

d) Öğrenci, ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenimine devam eder. Ancak kayıt donduran bir öğrenci öğrenimine kaldığı yarıyıldan devam eder, bir üst yıldan ders alamaz.

e) Programdan kaldırılan ve yerine ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz. Ancak mezun olabilmesi için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere başka ders alır.

f) Öğrenci, sadece kaydolduğu derslere devam eder ve bu derslerin sınavlarına girer. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

g) Bazı dersler uzaktan öğretim metodu ile verilebilir. Uzaktan öğretim esasları Senatoca belirlenir.

ğ) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar. Ancak öğrenci sayısı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim dersleri birleştirilerek yapılan dersleri alan öğrenciler ile lisans ve mühendislik tamamlama öğrencileri, diploma denklik öğrencileri ve çift ana dal/yan dal öğrencileri için bu kural uygulanmaz.

h) Öğrenci, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ders kredileri (veya AKTS kredileri) ve ders içerikleri uygun olmak kaydı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimine başka üniversitelerde devam edebilir. Ayrıca öğrenci, eğitim-öğretim planlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersler ile Üniversitenin herhangi bir programından içeriği ve ulusal kredisi (veya AKTS kredisi) uyan dersleri alabilir. Lisans öğrencisi önlisans programından ders alamaz.

Derslere devam

MADDE 12 – (1) Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci sisteme devamsız olarak girilir ve o dersin genel sınavına/bütünleme sınavına giremez.

(2) Öğrenci, uygulamalı olmayan derslerde bir defa devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaz. Fakat ilgili dersin ara sınavlarına girmek, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ise tekrar devam şartını ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Hangi derslerin uygulamalı ders olduğu ilgili bölüm kurulu tarafından eğitim-öğretim planında belirtilir.

(3) Öğrencinin derse devamının denetimi ilgili müdürlükçe/dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Devamsız öğrencinin durumu genel sınavların başlama tarihinden önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

MADDE 13 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret ara sınavı, genel sınav, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavı ve ek sınavdır.

a) Ara sınav: Eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan sınavdır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birimlerce tespit ve ilân edilir.

b) Mazeret ara sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için düzenlenen sınavdır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, ilgili birimce tespit ve ilân edilen gün, saat ve yerde kullanırlar. Mazeret ara sınavları için ikinci bir mazeret ara sınav hakkı verilmez.

c) Genel sınav: Eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan ve dönem boyunca işlenen bütün konular ile yapılan çalışmaları kapsayan sınavdır. Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Genel sınava, derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerinden ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenci girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde başarı notu en fazla DC olan öğrenciler girebilir.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci dilekçe ile başvurması halinde bütünleme/yaz öğretimi sınav takviminin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz. Tek ders sınavına aşağıdaki öğrenciler giremez:

1) Dersi daha önce hiç almayan öğrenciler.

2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler.

3) Dersin devamını daha önce almakla birlikte dersin uygulamasından başarısız olduğu için dersin devamını yeniden almak zorunda olan öğrenciler.

4) Bitirme ödevi/bitirme tasarım projesi niteliğindeki derslerden başarısız olan öğrenciler.

e) Muafiyet sınavı: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil derslerinden ve/veya yabancı dil hazırlık dersinden muaf olmak için girebildikleri sınavdır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir.

f) Ek sınav: Azami öğrenim sürelerini tamamlayanlardan, 12 nci madde hükümleri çerçevesinde, devam etme zorunluluğunun olmadığı ve başarısız olduğu bütün dersler için yapılan sınavdır.

(2) Aynı yarıyılda yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı, genel sınavı ve bütünleme sınavı yapılabilir. Bu hüküm birinci fıkrada belirtilen diğer sınavlar için uygulanmaz.

(3) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılmalarına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların değerlendirilme esaslarına ilgili bölüm kurulu karar verir ve en geç yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrenci, öğrenci kimliği ile sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(5) Öğretim elemanı, sınav sonuçlarını ilgili birimin ilan ettiği tarihe kadar otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını ilgili birime teslim etmek zorundadır.

(6) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili birimler tarafından en az iki yıl saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde maddi hata gerekçesiyle ilgili müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Sonuç öğrenciye ve dersin sorumlu öğretim elemanına bildirilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki akademik birimlerde öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır.

(2) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi etkinliği ve genel sınav/bütünleme sınavı ile belirlenir. Bir dersin yarıyıl içi etkinliğinden alınan puanın katkı yüzdesi %40 ve genel sınav/bütünleme sınavından alınan puanın katkı yüzdesi %60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için genel sınav/bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden önlisans programlarında en az 30 puan ve lisans programlarında en az 35 puan alması gerekir. Bu puanı alamayan öğrencinin başarı notu FF’dir.

(3) Bir dersin yarıyıl içi etkinliği değerlendirmesi ara sınav, ödev, proje, vaka analizi, seminer, laboratuvar çalışması, arazi çalışması, atölye uygulaması, stüdyo ve benzeri araçlar ile yapılır. Yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasına katılan ara sınav, ödev, proje ve benzeri araçların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların puanlarının yarıyıl içi etkinliği puanına katkı yüzdelerinin toplamı daima 100’dür. Ancak ara sınav puanının katkı yüzdesi %50’den az olamaz.

(4) Öğretim elemanı tarafından belirlenen yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında kullanılacak ara sınav, seminer, proje, ödev ve benzeri araçların neler olduğu, bunların sayısı ve katkı yüzdeleri bölüm kurulu onayı ile kesinleşerek yarıyıl başına kadar ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde gösterilir.

(5) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Uygulamalı dersler için ara sınav yapılması zorunlu değildir. Bu gibi dersler için yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında ödev, proje, sunum ve benzeri araçlardan yararlanılır.

(6) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına; öğrenciye uygulama çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili bölüm kurulu karar verir.

(7) Başarı notunun belirlenmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

 

Not Aralıkları                Harf Notu               Harf Notu Katsayısı

82 – 100                             AA                                 4,00

74 – 81                               BA                                 3,50

65 – 73                               BB                                 3,00

58 – 64                               CB                                 2,50

50 – 57                               CC                                 2,00

40 – 49                               DC                                 1,50

35 – 39                               DD                                 1,00

25 – 34                               FD                                 0,50

0 – 24                                 FF                                 0,00

0                                           F                                  0,00

50 – 100                              G                                     -

0 – 49                                  K                                     -

 

Tablodaki harf notlarının açıklamaları şunlardır;

a) AA, BA, BB, CB ve CC: Başarılı,

b) DC: Şartlı geçer. Mezun olmak için alması gereken bütün derslerden harf notu DC olanların sadece 6 tanesi başarılı sayılır,

c) DD, FD ve FF: Başarısız,

ç) F: Devamsız veya uygulamalardan başarısız,

d) G: Geçer. Kredisiz derste veya stajda başarılı,

e) K: Kalır. Kredisiz derste veya stajda başarısız.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 16 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin AKTS kredisi ile harf notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO); Eğitim-öğretim planında bir yarıyılda yer alan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının aynı derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO); Eğitim-öğretim planında öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar olan yarıyıllarda yer alan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının aynı derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(4) YANO ve GANO hesabında harf notu katsayısı olmayan dersler AKTS kredileri toplamına dahil edilmez.

(5) GANO’su en az 3,00 olan öğrencinin bir üst sınıftan aldığı dersler GANO hesabına dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 17 – (1) Öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yılda tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

(2) Azami öğrencilik süresinin sonunda başarısız olduğu ders sayısını ek sınav hakkını kullanmadan en fazla beş derse kadar indiren öğrenciye dört yarıyıl öğrencilik hakkı verilir.

(3) Ek sınavlar sonunda;

a) Başarısız olduğu ders sayısını beş derse kadar indiren öğrenciye bu dersler için üç yarıyıl öğrencilik hakkı verilir.

b) Sadece bir dersten başarısız olan öğrenciye, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız olduğu ders için sınırsız sınav hakkı verilir.

(4) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası olan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 18 – (1) Azami süreler içinde katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Aşağıdaki durumlarda da öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alınması.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu program ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

c) 17 nci maddedeki şartların yerine getirilememiş olması.

ç) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

Mazeretler

MADDE 19 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenci; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Öğrencinin bir dersten mazeret ara sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret ara sınavının nasıl yapılacağı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı 12 nci maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti nedeniyle derse devam etmediği süreler dersin devamına sayılmaz.

c) Öğrenci raporlu olduğu süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

ç) Çeşitli faaliyetlere katılmak üzere ilgili kurullarca izinli sayılan öğrencinin izinli olduğu süreler devamdan sayılır.

Yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal öğretimi, yatay ve dikey geçişler

MADDE 20 – (1) Üniversitede yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal programları açılabilir. Yaz öğretimi, çift ana dal ve yan dal programlarında uyulacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite birimlerine yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Çift diploma programları

MADDE 21 – (1) Yurt dışındaki üniversiteler ile çift diplomaya dayalı, uluslararası ortak önlisans/lisans programları (UÖLP/UOLP) açılabilir. Bu eğitim-öğretimin esasları Senatoca belirlenir.

Yabancı dille eğitim-öğretim

MADDE 22 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile sadece belirli bir yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan veya Türkçe ve belirli bir yabancı dil ile karma olarak eğitim-öğretim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitim-öğretimin esasları Senatoca belirlenir.

Mezuniyet

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans programından mezun olabilmesi için en az 120 AKTS kredisi, lisans programından mezun olabilmesi için ise toplamda en az 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca öğrencinin eğitim-öğretim planındaki bütün dersleri başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi sınav döneminin son günüdür. Ancak bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenci tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmalarını başarı ile tamamladığı tarihte mezun olmuş sayılır.

(3) Mezuniyeti bir sonraki yarıyıla/yarıyıllara kalan öğrenci ise o yarıyılın/yarıyılların katkı payını/öğrenim ücretini öder.

Diploma ve belgeler

MADDE 24 – (1) Üniversitenin bir önlisans/lisans programını başarı ile tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciye o programın önlisans/lisans diploması ve diploma eki verilir. Diploma Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin genel ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Bulunduğu yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyılda alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 3,50 olan öğrenci “yarıyıl yüksek onur öğrencisi” ve 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenci ise “yarıyıl onur öğrencisi” olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda ilgili müdürlükçe/dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenci “diploma yüksek onur öğrencisi”; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenci ise “diploma onur öğrencisi” olarak tanımlanır. Öğrenciye mezuniyetinin sonunda ilgili müdürlükçe/dekanlıkça diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(5) Öğrenciye mezun olurken ayrıca mezuniyet not döküm belgesi (transkript) verilir. Not döküm belgesinde, başarısızlık veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınmış derslerin en son geçer notu yer alır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği veya daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili meslek yüksekokulunda/fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek ve Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle veya e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar ile yanlış veya eksik beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, senato esasları, akademik işlemler ve değişiklikler ile sair işlemlere ilişkin düzenlemeler Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu ilan ve duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019-2020 akademik yılı öncesinde AKTS kredisi sınırlaması uygulanmayan öğrenciler için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 akademik yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.