21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MOĞOL ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesine bağlı Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Moğol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Moğolların tarihi ve kültürel kökenleri dahil olmak üzere Moğolistan ve Moğolistan ile geçmişte ve bugün dil, din, kültür, ekonomi, siyaset açısından ilişkide olan ülkelerde, Moğolistan ile bağları bakımından mevcut ve ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, politika yönelimli analizler geliştirmek, Merkezce ya da konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve İstanbul Üniversitesinin diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliğinde bulunarak araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetleri yapmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmeti vermek.

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri Merkezin faaliyet konularına ilişkin araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını yayınlamak; tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek; Moğol dili, kültürü ve sanatına ilişkin kurslar açmak ve bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

f) Moğollar ve Moğolistan’ın tarihî ve kültürel ilişki içerisinde olduğu ülkelere dair araştırma arşivleri oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ile Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle, Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevi başında olamayacağı durumlarda Müdüre yardımcıları vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Faaliyetlerin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemine ilişkin Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını ve bütçe taslağını Rektöre iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

e) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirme ve atamalar için Rektöre teklifte bulunmak, çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

f) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek altı kişi ile Müdürden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Rektör tarafından yeni üye veya üyeler üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla iki aydan az olmamak üzere olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az beş üye ile toplanabilir ve kararlar en az dört kişinin oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün bir sonraki döneme ilişkin olarak hazırladığı yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; alanlarında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda bilgi ve tecrübesi olan kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından belirlenen en az yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Danışma Kurulu üye sayısının herhangi bir sebepten dolayı yediden aşağıya düşmesi durumunda Rektör, aynı usulle yeni üyeler belirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaç ve faaliyetleri çerçevesinde görüş, öneri ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında Müdür tarafından çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının çalışma konuları, çalışma usûl ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyacağı her türlü demirbaş, Rektör tarafından Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkez, amacına uygun olmak kaydıyla yapacağı faaliyetlerde kullanmak üzere Rektörün onayıyla bağış kabul edebilir, sponsorluk anlaşmaları yapabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.