21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddeleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimler olan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurullarını,

b) Bölge: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

c) Bölüm Kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimlerin bölüm kurullarını,

ç) Öğretim Elemanı: Çukurova Üniversitesi kadrosunda çalışan öğretim elemanlarını,

d) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Şirket: Bölgede 4691 sayılı Kanunun hükümlerine göre kurulan araştırma-geliştirme şirketlerini,

g) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketini,

ı) Yönetici Şirket Yönetim Kurulu: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve

Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına, aşağıda belirtilen unvan ve koşullara göre, tam zamanlı aylıklı izinli, tam zamanlı aylıksız izinli, mesai saatleri içinde yarı zamanlı izinli, mesai saatleri dışında yarı zamanlı izinli olarak Bölgede çalışma izni verilebilir:

a) Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi çerçevesinde yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilir. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu şekilde Bölgede tam zamanlı olarak aylıklı görevlendirilen öğretim üyelerine; Üniversitede idari görev verilmez. Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanımından itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı aylıksız izinli olarak Bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu maddeleri ve 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bu fıkranın (a) bendi ve bu bent kapsamındaki uzun süreli izin ve askerlik süreleri dâhil olmak üzere, toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları, 5434 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyelerine; Üniversitede idari görev verilmez. Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

c) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak görevlendirilebilir. Ar-Ge personeli olarak yapılacak olan görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

AR-GE şirketi kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları Bölgede AR-GE şirketi kurma, kurulu bir AR-GE şirketine ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev almak için gerekli formları doldurarak Yönetici Şirkete teslim eder. Yönetici Şirket başvuru şartları ve belgeleri ilgili mevzuata uygun olanları Yönetici Şirket Yönetim Kurulu görüşü ile birlikte ivedilikle Rektörlüğe iletir. Üniversite Yönetim Kurulu; başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. Bu öğretim elemanlarının şirket yönetiminde görev almaları hakkında 5 inci madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan Ar-Ge şirketlerinden Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketleri izleme görevi Yönetici Şirket tarafından yerine getirilir.

(4) Bu madde ve 5 inci madde hükümleri uyarınca Bölgede görevlendirilmek isteyen öğretim elemanlarının Üniversiteye yapacakları başvurularında, 4691 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelere ilişkin çalışmalarında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Görevlendirme yöntemi ve karar verecek organ

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgede görevlendirilmesinde ve izin almalarında yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirmelerde ve 6 ncı maddeye göre şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını talep eden şirket, Yönetici Şirket aracılığıyla Üniversiteye başvuruda bulunur. Yönetici Şirket başvuruyu, 4691 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden inceledikten sonra Rektörlüğe iletir. Bölüm kurulu ve birim yönetim kurulunun olumlu görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı usul izlenir.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre görevlendirmelerde; hizmete ihtiyacı olan şirket, Yönetici Şirkete başvuruda bulunur. Bu başvuru; öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. İlgili şirket ile Yönetici Şirket arasında işin niteliğini belirleyen bir sözleşme yapılır ve bu sözleşme görevlendirilecek olan öğretim elemanları tarafından da imzalanır. Sözleşme, Etik Taahhütnamesi ve ilgili formlar ön yazı ekinde Rektörlüğe iletilir. Mesai saatleri içerisindeki yarı zamanlı görevlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Mesai saatleri dışındaki yarı zamanlı görevlendirmeler ise Rektör oluru ile gerçekleşir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Öğretim elemanları, görev uzatma başvurularında görevlendirme süresince yaptığı çalışmaları içerir ayrıntılı bir raporu ve görev uzatma süresince yapacağı çalışmaları içeren ayrıntılı bir çalışma planını; görev süreleri sona erdiğinde ise yürüttükleri çalışmaya ilişkin, yapılan sözleşme çerçevesinde hazırladıkları raporu Yönetici Şirkete sunar, Yönetici Şirket Yönetim Kurulu sunulan çalışma planları ve raporları, başlangıçtaki proje amaçlarını da dikkate alıp değerlendirme yapar, değerlendirme sonucu Rektörlük oluruna sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4691 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 6/5/2018 tarihli ve 30413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.